Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii ślusarskie

L dz. DA/PW/719/2014 wyświetleń: 255

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót montażowych polegających na wykonaniu:1.Krat okiennych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowanych - RAL 7024– zgodnie z zestawieniem. Ilość : 47 szt.2.Nadproża stalowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (bez pręta nagwintowanego) Ilość: 22 szt. – rys. Nadproża Przyziemie3.Ogrodzenie składające się ze słupków stalowych w kolorze grafitowym o wysokości min. 330 cm wraz z dwoma bramami przesuwnymi i jedną furtką. Ilość: 50 mb. Sugerowany przekrój 10x8 (front) cm. Można zastosowac zamienniki.Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ Podane ceny jednostkowe powinna zawierać materiał , robociznę, sprzęt (tj. np.:sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia). Wraz z montażem na budowie oprócz nadproży stalowychTermin realizacji: czerwiec/lipiec 2014r. Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648Wycenę prosimy oprzeć o wymienione rysunki i zapisy w nim ujęte.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: p.wojcicki@dombud.pl do dnia 06.06.2014r. Osoba do kontaktu: Paweł Wójcicki tel. 696 744 010. Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/628/2014 wyświetleń: 27

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu balustrad oraz pochwytów wewnątrz w 2 opcjach zgodnie z Warunkami Technicznymi na w/w obiekcie.Zakres prac:1. Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych w ilości ok. 8m oraz pochwytu w ilości ok. 7m wg własnego projektu (stal nierdzewna).2. Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych w ilości ok. 8m oraz pochwytu w ilości ok. 7m wg własnego projektu (malowanie proszkowe).UWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary z natury oraz propozycje rozwiązań projektowych przedstawić Kierownikowi Budowy.Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 09.05.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjon. 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/593/2014 wyświetleń: 23

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu drabiny zgodnie z załączoną dokumentacją na w/w obiekcie.Zakres prac:1. Dostawa i montaż drabiny wg załączonego projektu, w następujących opcjach:- ze stali nierdzewnej- zabezpieczonej ogniowo- malowanej proszkowoUWAGA: Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary z natury oraz propozycje rozwiązań projektowych przedstawić Kierownikowi Budowy.Termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 25.04.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjon. 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady Prokuratura Tarnowskie Góry. L dz. DA/ŁG/583/2014 wyświetleń: 12

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Dot.: Budowa Prokuratury w Tarnowskich Górach.


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy oraz montażu balustrad oraz pochwytów, daszków na realizowanym przez nas w/w obiekcie.


1. Wykonanie krat stalowych otwieranych wg pkt. 9.14 opisu technicznego - w ilości około 2 m2

2. Balustrada zewnętrzna ze stali nierdzewnej z pochwytem na wys 110 cm oraz dodatkowymi pochwytami na wys. 75 i 90 cm wg rys. nr 23 na końcach poręczy zaślepki - w ilości około 14m

3. Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z pochwytem na wys 110 cm na końcach poręczy zaślepki - w ilości około 5,62 m

4. Balustrady schodowe systemowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu wejście główne do budynku wg rys. nr 23 pw na końcach poręczy zaślepki -w ilości około 8,25 m

5. Balustrady wewnętrzne schodowe systemowe ze stali nierdzewnej klatka główna -w ilości około 28,10 m

6. Balustrady wewnętrzne schodowe systemowe ze stali nierdzewnej klatka boczna -w ilości około 23,95 m

7. Pochwyt ze stali nierdzewnej końcówki pochwytu zaślepione -w ilości około 7m

8. Pochwyt ze stali nierdzewnej końcówki pochwytu zaślepione -w ilości około 2,20 m

9. Zadaszenie nad wejściem do piwnicy sys. Profilach aluminiowych ,wraz z przeszkleniem z poliwęglanu 3 komorowego gr. 20 mm w kolorze mlecznym -w ilości około 2,257 m2

10. Zadaszenie nad wejściem do środkowej klatki schodowej wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem akrylowy bezbarwnym -w ilości około 7,16 m2


PROPONOWANY SYSTEM BALUSTRAD WRAZ Z KRATMI OPISANO W PKT. 9.14 OPISU TECHNICZNEGO.

Proszę o wykonanie wyceny w oparciu o proponowany system wskazany w opisie technicznym.


W WYCENIE PROSZĘ O UWZGLĘDNIENIE KOTEW MONTARZOWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH.

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/.

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Przewidywany termin realizacji: Lipiec/ Sierpień 2014


W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota

 przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk tel. kom.: 698 655 866.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym

 uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: l.gacek@dombud.pl do dnia 25.04.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (32) 7219 179 lub tel.

 kom. 600-838-592.


Z poważaniem:

Łukasz Gacek

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/PW/536/2014 wyświetleń: 11

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty (R+M+S) na kompleksowe wykonanie i montaż balustrad balkonowych oraz schodowych, klamr wyłazowych, poręczy, bramek wg dokumentacji w ilośći:- balustrady balkonowe – ok. 370 mb - balustrady schodowe - ok. 60 mb- balustrada zabezpieczajaca – 2 szt.- klamry wyłazowe– 2 kpl.- poręcz – ok. 9 mbNa wszystkie elementy należy przedstawić oferte w III wariantach:I -stal nierdzewna matowa, II - ocynk + malowanie proszkowo, III – malowany farbą olejną,Termin montażu na budowie : sierpień 2014Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy :Krzysztof Nazaruk 698655866 .Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 , wersja elektroniczna – Wyślemy po otrzymaniu maila zainteresowanego wykonaniem danego zakresu.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : p.wojcicki@dombud.pl do dnia 30.05.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 176 lub tel. kom. 696 744 010. Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/248/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania, dostawy oraz montażu żaluzji przeciwsłonecznych zewnętrznych zgodnie z dokumentacją techniczną a także w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym parametry techniczne.

 

Zakres prac:

1.     Dostawa i montaż zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych (łamaczy światła) zgodnych z dokumentacją techniczną w osi „12” ( np. firma SARAY)

 

Prosimy o podanie cen jednostkowych /M+R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Przewidywany termin wykonania: maj 2014

 

W umowie przewidziane są zapisy :

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

 

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B.„DOMBUD”S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać do 21.03.2014 na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                       

                                                                                              Z poważaniem:

                                                                              Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MC/191/2014 wyświetleń: 12

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę wykonania, dostawy oraz montażu balustrad stalowych malowanych proszkowo z wypełnieniem z poliwęglanu litego zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pomiarami z natury, a także w rozwiązaniu alternatywnym spełniającym parametry techniczne.

 

Zakres prac:

1.     Dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 wypełnionych poliwęglanem litym na klatce schodowej w osiach 11 i 12 w ilości ok. 22,00 mb

2.     Dostawa i montaż pochwytów stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 na klatce schodowej w osiach 11 i 12 w ilości ok. 22,00 mb

3.     Dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 wypełnionych poliwęglanem litym na klatce schodowej w osiach 1 i 3 w ilości ok.19mb

4.     Dostawa i montaż pochwytów stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 na klatce schodowej w osiach 1 i 3, ok. 26mb

5.     Dostawa i montaż balustrad stalowych W1 malowanych proszkowo na kolor 7042 wypełnionych poliwęglanem litym na stopniach widowni, w ilości ok. 6,50 mb

6.     Dostawa i montaż balustrad stalowych demontowalnych W2 malowanych proszkowo na kolor 7042 na stopniach widowni, w ilości ok. 8,00 mb

7.     Dostawa i montaż balustrad stalowych W3 malowanych proszkowo na kolor 7042 wypełnionych poliwęglanem litym na stopniach widowni, w ilości ok. 8,20 mb

8.     Dostawa i montaż balustrad stalowych W4 malowanych proszkowo na kolor 7042 wypełnionych poliwęglanem litym na stopniach widowni, w ilości 3,80 mb

9.     Dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 między rzędami na stopniach widowni, w ilości ok. 25mb

10.   Dostawa i montaż balustrad stalowych W4 malowanych proszkowo na kolor 7042 na widowni, w ilości 3,30 mb

11.   Dostawa i montaż balustrad stalowych W5 - W11 malowanych proszkowo na kolor 7042 na widowni, w ilości ok. 35mb

12.   Dostawa i montaż balustrad stalowych P1-P6 malowanych proszkowo na kolor 7042 na piętrach wypełnionych poliwęglanem litym, w ilości ok. 120mb

13.   Dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 przy szklanej fasadzie  w ilości ok. 4mb

14.   Dostawa i montaż balustrady antypanicznej stalowej malowanej proszkowo na kolor 7042, w ilości ok.2,2mb

15.   Dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych proszkowo na kolor 7042 na stalowych schodach wypełnione poliwęglanem litym w ilości ok. 24mb    

Prosimy o podanie cen jednostkowych /M+R+S/

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.

Przewidywany termin wykonania: lipiec / sierpień

W umowie przewidziane są zapisy :

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości  - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B.„DOMBUD”S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: m.czapla@dombud.pl Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 72 19 175 lub tel. kom. 696 744 589. 

                              

                                                                                              Z poważaniem:

                                                                                              Michał CZAPLA

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz.DA/RP/182/2014 wyświetleń: 8

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

          Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A.  z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę dostawy i montażu balustrad ze stali nierdzewnej na realizowanym przez nas w/w obiekcie.

Zakres robót:

1. Balustrada nr 1.

2. Balustrada nr 2.

3. Balustrada nr 3.

 

Ofertę należy sporządzić w oparciu o szkice dla balustrad nr 1 i 3, natomiast dla balustrady nr 2 należy zaproponować własne rozwiązanie.

Szkice będą przesłane drogą elektroniczną po wcześniejszym zainteresowaniu zapytaniem.


 Termin realizacji: luty/marzec 2014.

 

Prosimy o podanie cen jednostkowych dla każdej z balustrad osobno od sztuki /R+M+S/. Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt .

Oferta powinna zawierać dla każdej balustrady szkic wykonania.

 

W umowie przewidziane są zapisy:

1.„Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

      

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Termin złożenia oferty: 12.02.2014 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526

Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: 539-920-745.

 

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                 Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/178/2014 wyświetleń: 6

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu balustrad (stal czarna malowana) zgodnie z Warunkami Technicznymi jak dla budynków oświatowych na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych Termin rozpoczęcia prac: luty 2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 12.02.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: kom. 539 920 735 lub stacjon. 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/120/2014 wyświetleń: 8

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
         W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo BudowlaneDOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty (R+M+S) na kompleksowe wykonanie i montaż balustrad balkonowych oraz schodowych, wg załączonej dokumentacji.


Wszystkie balustrady wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 9007, słupki 50x50x2, poprzeczki 20x20x2, pochwyty fi45x2 :

- balustrady balkonowe z wypełnieniem blachą perforowaną lub HPL – ok. 560 mb ( oferta w 2 wariantach )

- balustrady schodowe - ok. 138 mb

- balustrada na tarasie zielonym z furtką – ok. 23mb

- balustrada na stropodachu – ok. 23mb

- zadaszenie balkonów na budynku D – 2 szt.


Termin rozpoczęcia prac: marzec/kwiecień 2014

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:


70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.
W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z
Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 , możliwość przesłania wersji elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 7.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 190 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/SK/109/2014 wyświetleń: 8

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót ślusarskich (dostawa, montaż konstrukcji) wg poniższego zakresu.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1. Dostawę i montaż (wraz podkonstrukcją nośną ocynkowaną ogniowo i malowaną w kolorze RAL 7039) żaluzji zewnętrznych stałych, konstrukcja aluminiowa, kolor RAL 7039 (szary) w ilości ok. 129 m2, - zł/m2.

Proszę o podanie ceny jednostkowej j.w..  Uwaga: Proszę o podanie cen dodatkowo w wariancie: dla rozwiązania firmy np. NESKO GROUP. Podana cena jednostkowa j.w musi obejmować: materiał, robociznę, sprzęt (np. rusztowanie itp.), materiały pomocnicze, wykonanie projektu warsztatowego montażu.

Termin montażu:

- przygotowanie i montaż elementów podkonstrukcji do kwietnia 2014r.,

- montaż żaluzji czerwiec 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy: Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora. Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót. W tym: 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora 30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji. Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : a.myrczik@dombud.pl do dnia 03.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 188.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/29/2014 wyświetleń: 4

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu konstrukcji wsporczych pod centrale zgodnie z Projektem Technicznym na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych. Termin rozpoczęcia prac: od 04.02.2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 17.01.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AP/1041/2013 wyświetleń: 5

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.    

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksowa wycenę ze stali nierdzewnej balustrad i poręczy wewnętrznych oraz stalowych malowanych dwukrotnie farbą antykorozyjna na kolor RAL 7015 balustrad, poręczy wewnętrznych i zewnętrznych - wykonanie, dostawę i montaż wg dokumentacji projektowej i poniższych danych:

 1. Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych ze stali nierdzewnej w ilości ok. 180 mb wg rysunku „pw-23”.
 2. Balustrady wewnętrzne w holach ze stali nierdzewnej w ilości ok. 120 mb wg rysunku „pw-24”, „pw-04” i „pw-05”.
 3. Poręcze wewnętrzne na klatkach schodowych ze stali nierdzewnej w ilości ok. 157 mb wg rysunku „pw-23”.
 4. Balustrady zewnętrzne schodów terenowych stalowe malowane dwukrotnie farbą antykorozyjną na kolor RAL 7015 w ilości ok. 28 mb wg rysunku „dt-14”, „pzt” (przekroje słupków, pochwytów, prętów, itp. dobrać jak dla balustrad z nierdzewki).
 5. Balustrady zewnętrzne przy zjeździe do garaży podziemnego stalowe malowane dwukrotnie farbą antykorozyjną na kolor RAL 7015 w ilości ok. 34 mb wg rysunku „pw-08”, „pw-14”, „pw-18”, „pzt” (przekroje słupków, pochwytów, prętów, itp. dobrać jak dla balustrad z nierdzewki).
 6. Poręcz zewnętrzna na schodach do garaży podziemnego stalowe malowane dwukrotnie farbą antykorozyjną na kolor RAL 7015 w ilości ok. 34 mb wg rysunku „pw-08”, „pw-14” (przekrój pochwytu dobrać jak dla balustrad z nierdzewki).
 7. Poręcz wewnętrzna na schodach II pietra – segment C stalowa z płaskownika o wym. 10X80mm malowana dwukrotnie farbą antykorozyjną na kolor RAL 7015 w ilości ok. 1,5 mb wg rysunku „pw-08”.
 8. Balustrady wewnętrzne na antresolach (powierzchnie magazynowe o nr: A210a, A211a, A214a, A217a, A219a, A222a, A222b, A305a, A308a, A313a, A316a, A318a, A321a, A312b, B302a) w pracowniach malarskich stalowe malowane dwukrotnie farbą antykorozyjną na kolor RAL 7015 w ilości ok. 69 mb wg rysunku: WYGLĄD i MATERIAŁ - „K-23” „W-2”; LOKALIZACJA - „pw-04”, „pw-05”. UWAGA: Na ciągu balustrady w każdym magazynie musi być wykonane demontowane przęsło w celu podstawienia drabiny.

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe poszczególnych balustrad za 1 mb „na gotowo” wykonania uwzględniającą robociznę, materiały i sprzęt.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania: kwiecień 2014r.

Termin złożenia oferty: 29.11.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.     Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32/72 19 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub na poniższy mail: 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/636/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu schodów oraz marek stalowych zgodnie z Projektem Technicznym na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i montaż schodów stalowychDostawa i montaż marek stalowychTermin rozpoczęcia prac: listopad.2013r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 20.09.2012r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191 kom. 539 920 735Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady Kraków wyświetleń: 3

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

dot.: Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 nw Krakowie - II etap w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn: Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z prośbą o wycenę dostawy oraz montażu elementów ślusarsko-kowalskich tj.: balustrad, pochwytów, barierek, schodów stalowych rys. nr A-25, drabin, konstrukcji wsporczej ścianki attykowej rys. A-27 na realizowanym przez nas w/w obiekcie.


Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ każdego elementu.

Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: materiał, robociznę, sprzęt budowlany konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia.


 • Termin realizacji 42 tydzień 2013

 • Termin składania ofert 06.09.2013r.


W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Jacek Surowiec
tel. kom.: 608 586 808.
Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413, lub do pobrania w wersji elektronicznej (link do dokumentacji http://sendfile.pl/51323/Balustrady.zip) . Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji – Kraków Józefińska lub e-mail: m.okonski@dombud.pl do dnia 24.06.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel: (032) 7219 183 lub tel. kom. 728 314 975.

Z poważaniem:

Marek Okoński

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/BRA/324/2013 Montaż balustrady- zmiana 31.07.2013 wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym przy ul. Kadłubowej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z prośbą o kompleksową wycenę na dostawę i montaż balustrad ze stali ocynkowanej, lakierowanych proszkowo RAL6029 montowanych na konstrukcji stalowej klatki schodowej na realizowanym przez nas w/w obiekcie wg dokumentacji i zakresu robót:

I wariant : Balustrada ocynkowana, lakierowana kol. RAL6029 z poręczami tłoczonymi z drewna dębowego średnicy 5 cm odpornego na wilgoć – ilość 35,00 mb lub

II wariant : Balustrada ocynkowana, lakierowana kol. RAL6029 z poręczami w technologii jak balustrada (ocynkowana i malowana proszkowo RAL 6029)– ilość 35,00 mb

Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny w celu przesłania projektu PDF

Ze względu na brak szczegółowych projektów, proszę przyjąć własną koncepcję balustrady, uwzględniając założenia i wytyczne podane w zapytaniu cenowym.

Przewidywany termin realizacji: od wrzesień/ października 2013 roku

Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ oraz rozwiązania alternatywnego dot. materiałów Podane ceny jednostkowe powinny zawierać: robociznę, materiał, sprzęt

W umowie przewidziane są zapisy :

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego

30% w ciąggu 30 dni po zkaończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu nieniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Termin złożenia oferty: 09.08.2013r. na adres mailowy: b.radwanski@dombud.pl
 

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz tel. Kom.: 600 838 526.

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413. Ofertę proszę przesłać na nr fax: 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: b.radwanski@dombud.pl do dnia 09.08.2013.

Pytania kierować do niżej podpisanego tel: 539-920-741 

Z poważaniem:
Bartosz Radwański

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/317/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu balustrad zewnętrznych zgodnie z Projektem Technicznym na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i montaż balustrad zewnętrznychTermin rozpoczęcia prac: od 09.09.2013r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 01.08.2012r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/MP/269/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o sporządzenie oferty na kompleksowe wykonanie, dostawę i montaż:

1. drabinek do wyłazów dachowych w ilości 3 sztuk ze stali ocynkowanej malowanej (kolor antracyt RAL 7024) zgodnie z rys. A517, A518,

2. zadaszeń nad wejściami w ilości 2 sztuk zgodnie z rysunkami A501, A502,

3. balustrady o szer. 160 cm w ilości 6 sztuk i o szer. 330 cm w ilości 2 sztuk ze stali ocynowanej malowanej (kolor antracyt RAL 7024) zgodnie z rys. A503, A504, A301

4. balustrady wew. klatek schodowych w ilości ok 69 mb oraz pochwytów w ilości ok 69 mb zgodnie z rys. A507-A515, kolor szary.

Oferta dot. balustrad i pochwytów w dwóch wariantach – stal ocynkowana malowana oraz ze stali nierdzewnej.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Przed przystąpieniem do realizacji konieczna akceptacja inwestora.

Terminy wykonania: od marzec 2013 r.

Termin złożenia oferty: 28.02.2013 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Bartoszem Jacak; tel. kom. 728 314 997

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:fax.: 32/72 19 200mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/AP/187/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Grota Roweckiego.         

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę balustrad stalowych ­- wykonanie, dostawę i montaż wg dokumentacji projektowej i poniższych danych:

1.      Balustrady schodowe wewnętrzne - ok 178 mb, malowane olejnie w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr A29. Uwagi: Nachwyt wykonany z profilu zamkniętego 60x40, gr. ścianki 2,9 mm; słupek wykonany z płaskownika 50x8; ramka wykonana z kątownika 50x50x4; wypełnienie ramki z siatki o oczkach 5x20 cm – drut poziomo fi 6 mm, pionowo fi 8 mm.

2.      Balustrady okien klatki schodowej - ok. 13 mb, malowane olejnie w kolorze RAL 7034  wg rysunku nr A28.

3.      Balustrady schodów zewnętrznych - ok. 24 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr K03 i rysunków pomocniczych K01 i K02.

4.      Balustrady podjazdów dla wózków inwalidzkich - ok. 60 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr K04.

5.      Balustrady zjazdów do garaży - ok. 41 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr K05 i K06.

6.      Balustrady balkonów wypełnione siatką ok. 93 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr A29.

·       balustrady oznaczone: F4B, F5B - mocowane za pomocą łącznika do żelbetu wg rysunku A30A,

·       balustrady oznaczone: F1A, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10A - mocowane za pomocą łącznika do HTA wg rysunku A29.

·       Balustrady tarasów wypełnione siatką ok. 16 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr A30, mocowane za pomocą łącznika do żelbetu wg rysunku A30A.

7.      Balustrady tarasów wypełnione siatką ok. 16 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr A30, mocowane za pomocą łącznika do żelbetu wg rysunku A30A.

8.      Portfenetry wypełnione siatką ok. 70 mb, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 wg rysunku nr A29, mocowane za pomocą łącznika do żelbetu wg rysunku A30A.

9.      Drabiny stalowe wewnętrzne ocynkowane w ilości 2 sztuk; długość ok. 3,1 mb, szerokość zew. 0,34 m (rysunek poglądowy - Krause).

10.  Drabiny stalowe zewnętrzne wraz z poręczą zejścia ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7034 w ilości 2 sztuk; długość ok. 2,8 mb, szerokość zew. 0,44 m (rysunek poglądowy - Krause).

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe poszczególnych balustrad za 1 mb „na gotowo” wykonania uwzględniającą robociznę, materiały i sprzęt.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Terminy wykonania:  października/listpoad 2012r.

Termin złożenia oferty: 01.10.2012r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Łukaszem Bogacz; tel. kom. 600 838 526.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.     Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32/72 19 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub mail: a.polkoszek@dombud.pl

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt z niżej podpisanym

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe - Tychy, ul. Grota-Roweckiego wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad stalowych:

1. Balustrady schodowe wewnętrzne - ok 178 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. malowane proszkowo (bez ocynku)

2. Balustrady okien klatki schodowej - ok. 13 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. malowane proszkowo (bez ocynku)

3. Balustrady balkonów i tarasów wypełnione siatką - ok. 163 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. tylko ocynkowane

4. Pochwyty balkonów i tarasów - ok. 117 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. tylko ocynkowane

5. Balustrady schodów zewnętrznych - ok. 24 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. tylko ocynkowane

6. Balustrady podjazdów dla wózków inwalidzkich - ok. 60 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. tylko ocynkowane

7. Balustrady zjazdów do garaży - ok. 41 mb, w dwóch wariantach

a. ocynkowane i malowane proszkowo

b. tylko ocynkowane


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 mb balustrady), uwzględniającą robociznę, materiały i sprzęt.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838526 lub Grzegorz Ulczok, tel. 666 027735.


Termin realizacji: wrzesień 2012 – styczeń 2013


Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterekOfertę proszę przesłać na adres e-mail r.bakonyi@dombud.pl do dnia 6.09.2012.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe - Sosnowiec, ul. Baczyńskiego

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

1. Balustrady wewnętrzne schodowe malowane proszkowo (alternatywnie: malowane ręcznie) – ok. 135 mb

2. Balustrady balkonowe (B1.1-8, B2.1-2) i tarasowe (T.2), ocynkowane (alternatywnie: ocynkowane i malowane

proszkowo)

a. stalowe, wypełnione rurami stalowymi (boki balkonów) - ok. 92 mb

b. stalowe, wypełnione HPL grub. 6 mm (przody balkonów) - ok. 160 mb, w tym:

- HPL w kolorze białym (B1.2x8 szt.) - ok. 10 mb

- HPL w kolorze szarym (B1.1x9, T2x3) - ok. 16 mb

- HPL w kolorze grafitowym (B1.3x8, B1.4x5, B1.5x6, B1.6x6, B1.8x3) - ok. 95 mb

- HPL w kolorze jasnozielonym (B1.3x3, B1.4x1, B1.7x5, B1.8x2) - ok. 39 mb

3. Balustrady pochylni (P2, PW), ocynkowane (alternatywnie: ocynkowane i malowane proszkowo) - ok. 23 mb

4. Balustrady schodów terenowych 6, ocynkowane (alternatywnie: ocynkowane i malowane proszkowo) - ok. 18 mb


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 mb balustrady) , uwzględniające robociznę, materiały i sprzęt.

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Bartłomiej Szeja, tel. kom. 600 851648


Termin realizacji: wrzesień 2012 – marzec 2013


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail r.bakonyi@dombud.pl do dnia 3.09.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe - Chorzów ul. Miechowicka wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

1. Balustrady balkonowe B1-B5, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7015 - ok. 420 mb

2. Pochwyty schodowe P1, P2, nierdzewne - ok. 73 mb

- alternatywnie:

2a. Pochwyty schodowe P1, P2, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7015 - ok. 73 mb


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 mb) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Marcin Chmieliński, tel. 666 027716


Termin realizacji: 1.08-30.09.2012


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 12.06.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe - Chrznów, ul. Mickiewicza / Śląska wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

Bud. 6:

- balustrady schodowe – malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 29 mb

- balustrady balkonowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 22 mb

- balustrady okienne – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 3 mb

- brama wjazdowa – ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze brązowym – 1 szt.

- drabina zewn. z kabłąkiem – ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze brązowym – 1 szt.

(klamry włazowe 9 szt. + kabłąk 0,6 m)

Bud. 8:

- balustrady schodowe – malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 27 mb

- brama wjazdowa – ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze brązowym – 1 szt.

- drabina zewnętrzna z kabłąkiem – ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze brązowym – 1 szt.

(klamry włazowe 12 szt. + kabłąk 0,8 m)

Bud. 6a (nowoprojektowany):

- balustrady schodowe – malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 36 mb

- balustrady balkonowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 88 mb

Bud. 15

- balustrady schodowe – malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 26 mb

Mała architektura (balustrady analogiczne do powyższych)

- balustrady schodowe zewnętrzne – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 13 mb

- balustrady tarasowe – ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze brązowym – ok. 57 mb


Proszę o wycenę w 2 wariantach:

1 – jak w dokumentacji

2 – zastępując płaskownik 25x25 mm profilem zamkniętym 25x25x2 mm z zaślepkami


Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).


W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Jacek Surowiec, tel. 608 586808


Termin realizacji: czerwiec-lipiec 2012

Gwarancja: 72 miesiące od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 17.05.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 032 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/BR/2/2012

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
               Dot.: brama – wykonanie ogrodzenia Kościoła Ormiańskiego w Gliwicach przy ul. Mikołowska


               Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie, dostawę i montaż bramy kutej wg opisu:

-słupki, przęsła i furtka stalowe, ażurowe, z elementów typowych spawane (w miejscu dylatacji mocowanie przęseł śrubami);

-po środku przęseł należy umieścić stylizowany krzyż;

-elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować – kol. czarny mat;

-słupki wys. 1,2m; dł. ogrodzenia ok. 62m (w tym furtka 1m);

                Termin wykonania: ok 30.04.2012


                Ofertę prosimy przesłać do dnia 20.04.2012 na nr fax. lub e-mailem beata@dombud.pl

Uwaga: proszę o kontakt telefoniczny w celu przesłania dokumentacji.


W umowie na wykonanie bramy przewidziane są następujące zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

30% w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.”

 1. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”


               W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o telefoniczny kontakt z Działem Przygotowania Produkcji Osoba do kontaktu: Beata Rybska.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Zadaszenia nad wejściem - Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) zadaszeń szklanych nad wejściami do budynku:

- 150x300 cm - 2 szt.

- 150x105 cm - 1 szt.

Elementy ze stali nierdzewnej lub ocynkowane malowane proszkowo RAL 9006.


Oferta powinna zawierać cenę wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655866


Termin realizacji:

- 15.04.2012 - kotwy

- 18.05.2012 - szkło


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 31.03.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady schodowe wewnętrzne - Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

1. Balustrady wewnętrzne schodowe B1-B8 ze stali czarnej, wypełnione siatką zgrzewaną o oczku 40x40 mm, malowane w kolorze RAL 7012, z pochwytem z drewna jesionowego, malowanego bezbarwnie – 59,5 mb

2. Pochwyt wewnętrzny schodowy B9 ze stali czarnej, malowany w kolorze RAL 7012, z drewna jesionowego, malowanego bezbarwnie – 2,7 mb


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 mb) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655866


Termin realizacji: do 31.03.2012


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 2.03.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady i inne elementy stalowe - Ruda Śląska, ul. Fitelberga

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

1. Balustrady wewnętrzne schodowe BL1, BL2, BL4-BL9 – malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, z pochwytem z twardego drewna liściastego (np. dębowego) – ok. 136 mb

2. Pochwyty wewnętrzne schodowe BL3 – malowane proszkowo RAL 9005, z pochwytem z twardego drewna liściastego (np. dębowego) – ok. 10 mb

3a. Balustrady zewnętrzne przy wejściach do budynku B, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 – ok. 14 mb

3b. Balustrady zewnętrzne przy rampach do budynku B, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 – ok. 18 mb

4. Balustrada zewnętrzna przy schodach terenowych (pochwyt i słupki z rury kwadratowej 50x50x4), ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 9005 – 3,3 mb

5. Balustrady zewnętrzne balkonowe, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005

a. bez wypełnienia z HPL - ok. 207 mb

b. z wypełnieniem płytami HPL grub. 8 mm (rozmieszczenie i kolorystyka wg rysunków elewacji, strona wewnętrzna biała) - ok. 107 mb

6. Balustrady zewnętrzne okienne (portefenetry), ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 - ok. 38 mb

7. Zadaszenia balkonów z poliwęglanu komorowego grub. 16 mm na konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo RAL 9005, wraz o obróbkami blacharskimi - ok. 135 m²

8. Konstrukcja stalowa ocynkowana wiatrołapów bud. A - 2 szt.

9. Osłona śmietnika – konstrukcja stalowa ocynkowana, obudowana częściowo deskami sosnowymi impregnowanymi i przekryta blachą trapezową T35 ocynkowaną - 2 szt.

10. Pergola – konstrukcja stalowa ocynkowana, ruszt z desek sosnowych impregnowanych - 1 szt.

11. Stojak na rowery z rury stalowej ocynkowanej - 18 szt.

12. Trzepak z rury stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 9006 - 1 szt.

13. Przekrycie szachu doświetlającego z kraty HMS ocynkowanej, przykręconej do kątownika - 1 szt. (3,15 m²)


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 mb, 1 m², 1 szt.) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał Boborowski, tel. 600 968608


Termin realizacji: 1.04-15.08.2012


Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 29.02.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Pomosty technologiczne stalowe - remont Pałacu Młodzieży w Katowicach

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej pomostów technologicznych w ilości ok. 8600 kg wraz z kratami pomostowymi (ok. 206 m²).

Konstrukcja stalowa pomostów malowana.

Kraty HMS zgrzewane SP typ A z profilu nośnego 3x40, rozstaw oczek 34.3x38.1, ocynkowane ogniowo.

(Kraty dobrano z katalogu firmy STACO. Dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie.)


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 kg konstrukcji i 1 m² krat) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie (wskazane) proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370686.


Termin realizacji: od 20.02.2012 i zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 3.02.2012.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe – Budynek mieszkalno-usługowy - Oświęcim, ul. Żwirki i Wigury

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad stalowych:

1. Balustrady wewnętrzne – malowane proszkowo RAL 7040, z pochwytem z drewna bukowego, lakierowanym

a. balustrady schodowe BW1 - BW11 [rys. 27,41] - ok. 71 mb

b. pochwyt schodowy PW1 - PW13 [rys. 28,41] - 48 mb

2. Balustrady zewnętrzne – ocynkowane i malowane proszkowo RAL 7040

a. balustrady balkonowe B1 - B26 [rys. 29-37,43] - ok. 650 mb

b. balustrady na murach oporowych B27, B28 [rys. 38] - ok. 19 mb

c. pochwyty na murach oporowych B29 [rys. 38,42] - ok. 9 mb

d. balustrady przy zjazdach do garaży B30, B31 [rys. 39] - ok. 15 mb

3. Przegrody balkonowe - tylko konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo (bez HPL) - ok. 160 m²

- osłona rury spustowej, seg. C – ostatnia kondygnacja [rys. 45,46] - 4 szt.

- osłona rury spustowej, seg. B – ostatnia kondygnacja [rys. 45,46] - 4 szt.

- przegroda 110 cm - tarasy, oddzielenie balkonów między seg. B i C [rys. 48] - 6 szt.

- przegroda 195 cm - seg. C – ostatnia kondygnacja [rys. 48] - 1 szt.

- wnęki tarasowe w seg. B i C [rys. 49] - 7 szt.


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 mb, 1 m²) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Robert Rosiek, tel. 728 314989.


Termin realizacji:

p.1 10.05. - 31.08.2012

p.2,3 15.03. - 31.07.2012


Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego.


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 24.01.2012

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe nierdzewne – Ruda Śl. ul. Słowiańska

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad ze stali nierdzewnej:

1.       okiennych (portefenetrów) BL-1, BL-2 – ok. 12 mb

2.       balkonowych BL-3, BL-4 – ok. 85 mb

3.       klatki schodowej B-1, B-2, B-3 – ok. 50 mb

oraz

4.       drabiny wyjścia na dach ze stali nierdzewnej – 2 szt.

 

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb / 1 szt.) za wykonanie poszczególnych elementów w całości (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną - do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Antoni Stolarczyk, tel. 600851472

 

Termin realizacji:           1.    21.09.2011

                                            2.    21.10.2011

                                         3,4.   15.11.2011

 

Gwarancja:  48 miesięcy od daty odbioru końcowego.

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

-         70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

-         30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  robertb@dombud.pl do dnia 7.09.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe – Chorzów, ul. Wolności

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):
1. Balustrad klatki schodowej, malowanych podkładowo i nawierzchniowo [rys. 35]  -  ok. 22,0 mb
2. Bramki antypanicznej [rys. 36]  –  1 szt.
3. Portfenetrów ze stali nierdzewnej [rys. 37]  –  ok 11 mb
4. Balustrad balkonowych ze stali nierdzewnej B2, B3 [rys. 38, 39]  –  ok. 43 mb
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb) za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).
Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną - do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.
W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Michał Boborowski,  tel. 600 968608
Termin realizacji:
1.  25-30.07.2011
2.  25-30.07.2011
3.    1-  5.08.2011
4.  16-31.08.2011

Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  robertb@dombud.pl do dnia 11.07.2011
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Robert Bakonyi
P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe – Oświęcim

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) balustrad klatki schodowej ze stali nierdzewnej w ilości  ok. 55 mb
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb) za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).
Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną - do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.
W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński,  tel. 666 027716
Termin realizacji: 22.08.-12.09.2011
Gwarancja:  36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.
3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  robertb@dombud.pl do dnia 13.07.2011
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Robert Bakonyi
P.B. „DOMBUD” S.A.
tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady stalowe – Gliwice, ul. Jana Pawła II / Mikołowska wyświetleń: 2

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) następujących elementów stalowych:

1. Konstrukcja kładki komunikacyjnej dług. 5,22 m (2 x HEB240), zabezpieczona ppoż EI60 [rys. Z52]

2. Balustrady wewnętrzne – malowane proszkowo RAL 9006

a. balustrady schodowe K1B1-B8, K2B1-B6, K3B1-B7 [rys. Z33-39, Z41-44] - ok. 123 mb

b. pochwyt schodowy K2B7 [rys. Z40] - 5,2 mb

3. Balustrady zewnętrzne – ocynkowane i malowane proszkowo RAL 9006

a. balustrady schodowe K3B8-B12, BZ1, BZ3, BZ4, BZ5 [rys. Z45-50] - ok. 81 mb

b. balustrady balkonowe BB1, BB2, BB3 [rys. Z53-55 - kształty i wymiary, rys. A (przykładowy) - konstrukcja],

rozstaw słupków ok. 60 cm (dopasowany do geometrii balkonu), wypełnione płytami HPL o grub. 8 mm

i wys. 100 cm w kolorze standartowym - ok. 133 mb

c. balustrady okienne (portefenetry), wypełnione blachą perforowaną ocynkowaną grub 1 mm, o otworach owalnych,

wydłużonych, w układzie mijanym, 10x30-32x35 [rys. A22, rys. elewacji] - ok. 105 mb

d. balustrady balkonowe na elewacji południowej, wypełnione blachą perforowaną ocynkowaną grub 1 mm,

o otworach owalnych, wydłużonych, w układzie mijanym, 10x30-32x35 i obudowane siatką stalową Ø5 mm,

zgrzewaną, ocynkowaną i powlekaną, o oczkach 5x10 cm (front – do wysokości pochwytu, boki – na wysokość

kondygnacji) [rys. A24, rys. elewacji, zdjęcia poglądowe] - ok. 200 mb (front – 80 mb, boki – 120 mb)


Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną (do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Michał Boborowski, tel. 600 968608.


Termin realizacji:

p.1 sierpień 2011

p.2 październik-listopad 2011

p.3 marzec- kwiecień 2012

(Terminy p.2 i p.3 mogą ulec przyśpieszeniu)


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 11.07.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Balustrady balkonowe – Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego wyświetleń: 2

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Balustrady balkonowe – Zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Katowice, ul. Boya-Żeleńskiego


Proszę o ofertę na wykonanie (wykonanie warsztatowe, dostawa i montaż):

- balustrad balkonowych B1- B7 – w ilości ok. 163 mb.

Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione płytami akrylowymi w kolorze białe szkło mrożone.

Grubość płyt, parametry wytrzymałościowe, sposób mocowania, wykończenie krawędzi – wg dostawcy elementów.

Zastosowane płytyb muszą zapewnić bezpieczne uzytkowanie balkonu.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 mb) za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: https://rapidshare.com/files/3139547042/BALUSTRADY_BALKONOWE.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314989

Termin realizacji: 1.07. - 20.08.2011 i zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru robót


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl do dnia 26.05.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Straż Miejska – Katowice, ul. Żelazna - balustrady i ścianki stalowe wyświetleń: 1

Kategoria: ślusarskie
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż):

- balustrad schodowych ze stali nierdzewnej (budynek główny) - 34,2 mb

- pochwytów schodowych ze stali nierdzewnej (budynek główny) - 13,1 mb

- ścian kratowych (budynek główny), malowanych podkł. i naw. w kolorze czarnym - 10,3 m²

- ścianek wypełnionych siatką ocynkowaną, o oczku 4x4 (budynek gosp.) [rys. 33 – S1,S2,S3,K1,K2] - 117 m²


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (1 mb lub 1 m²) za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną:

- do pobrania z internetu pod adresem https://rapidshare.com/files/458291191/STRAZ_MIEJSKA_Balustrady_i_scianki.zip

- lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851648

Termin realizacji:

- od 16.05.2011, zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl do dnia 28.04.2011

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »