Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii wentylacja i klimatyzacja

PZ/33/MZ/2018 wyświetleń: 218

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1.Nawiewnik podłogowy wielkości fi 150 z elementem zawirowującym, płyta czołowa wykonana z tworzywa sztucznego  wyposażona w pierścień montażowy. Nawiewnik dostarczany z koszem na zanieczyszczenia firmy SCHAKO BDA-K- 104 szt.

 • Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Teatralna
 • Termin realizacji  -pilne

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 14.06.2018 do godz.13:00  na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 164

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PZ/34/MZ/2018 wyświetleń: 170

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

1. Nawiewnik podłogowy wielkości fi 150 z elementem zawirowującym, płyta czołowa wykonana z polerowanego mosiądzu wyposażona w pierścień montażowy. Nawiewnik dostarczany z koszem na zanieczyszczenia firmy SCHAKO BDA-K -105 szt.

 • Miejsce dostawy  - Katowice, ul. Teatralna 
 • Termin realizacji  -pilne

             Palety jednorazowe bezzwrotne.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 14.06.2018 do godz. 13:00  na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 164

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Elżbieta Janik
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: ela@dombud.pl
tel: 32 72 19 161
kom. 728 314 954
fax: 32 72 19 169

PA/KB08/ASz/2/2016 wyświetleń: 172

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy dwóch budynków mieszkalnych nr 4 i 5 w Gliwicach przy ul. Lublinieckiej.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach jako Generalny Wykonawca zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczeń mieszkalnych, parkingu podziemnego i pomieszczeń technicznych: dostawa i montaż kanałów, nasad VBP wraz z kompletną automatyką i okablowaniem, klap p.poż, kratek, anemostatów, wentylatorów dachowych, izolacji, detektorów CO i LPG (okablowanie po stronie Zamawiającego) oraz pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją;

Uwaga: zakres nie obejmuje dostawy i montażu nawiewników okiennych.

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, koszt sporządzenia kompletnej dokumentacji odbiorowej itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Wymagana gwarancja licząc od daty odbioru końcowego obiektu: 60 m-cy na wykonane roboty, na zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Wykonawca sporządzi „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, ilości przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Termin realizacji: od grudnia 2016 r. do lipca 2017 r.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wojewodzic, tel. 606 418 955

Termin złożenia oferty: do 30.09.2016r.

Kaucja gwarancyjna:

 • Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 • Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

 • Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – tel.: 602 138 486.

Ofertę prosimy przesłać na maila: a.szuniewicz@dombud.plJeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą wyświetleń: 255

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: „Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami”.P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wg poniższego zestawienia:


 1. Instalacja wentylacji, klimatyzacji, chłodu, kolektorów słonecznych

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałow, urządzeń oraz ich składowanie, montaż kanałow wentylacyjnych, wykonanie izolacji termicznej kanałow wentylacyjnych, montaż przepustnic regulacyjnych oraz regulatorow wydatku, montaż klap przeciwpożarowych, montaż tłumikow hałasu, montaż central wentylacyjnych wraz z automatyka, montaż nagrzewnic elektrycznych, montaż nawilżaczy parowych, montaż wentylatorow, montaż elementow nawiewnych i wyciągowych ( kratki, nawiewniki,stropy laminarne ) montaż układow regulacji automatycznej, montaż klimatyzatorow, montaż rurociągow freonowych, wykonanie izolacji termicznej rurociągow freonowych, montaż agregatów wody lodowej, montaż rurociągów stalowych czarnych, czyszczenie, malowanie, napełnienie instalacji glikolem, montaż izolacji, montaż armatury, montaż kompletnych elementów obiegów układów chłodniczych, montaż kolektorów słonecznych, montaż wymienników, zbiorników buforowych, grup pompowych, badania instalacji, próby szczelności, przedmuchanie azotem, regulacja działania instalacji ( w tym rozruch 72h ) , pomiary kontrolne i kontrola działania instalacji. Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania takich jak : zawieszenia, podstawy, wsporniki i konstrukcje wsporcze pod urządzenia, uszczelki, silikon itp. – przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, demontaże, itp., nadzory branżowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

 1. Sieci i instalacje wod-kan oraz CO i CT

Sieci wod-kan

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie, wytyczenie trasy projektowanego przewodu wodociągowego, oraz pozostałe prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonanie: przekopów kontrolnych, podsypki, obsypki i zasypki, wykopów oraz pozostałe roboty ziemne, ułożenie i połączenie projektowanych przewodów grawitacyjnych kanalizacyjnych PCV, wykonanie projektowanych studzienek kanalizacyjnych, wykonanie włączeń na przyłączach kanalizacyjnych zrealizowanych w I etapie prac budowlanych, wykonanie włączeń do studni istniejących, wykonanie drenażu wzdłuż budynku od strony ulicy Kościuszki, próby szczelności , obrukowanie włazów studni w terenie nieutwardzonym, ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych z rur polietylenowych zgrzewanych doczołowo, wykonanie włączenia do przyłącza wodociągowego zrealizowanego w I etapie (trójnik T2), na odgałęzieniu do przyłącza tymczasowego badania laboratoryjne jakości wody, montaż wodomierza, montaż zaworu zabezpieczającego przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz filtra mechanicznego, montaż kompletnych zasuw, kształtek, przejść szczelnych, odcięć, wykonanie połączeń, wykonanie bloków oporowych, zasypanie wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu, płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, obrukowanie skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym, wykonanie rozbiórek i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji i warunków Umowy, uporządkowanie terenu budowy po robotach, oznakowanie trasy rurociągów, wykonanie inspekcji TV kanałów, likwidacja i odcięcie nieczynnych rurociągów. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

Instalacje Wod-Kan

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie.Montaż rurociągów instalacji wodociągowych (woda zimna, ciepła, cyrkulacji, p.poż, skropliny), montaż armatury, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, montaż hydrantów, montaż zestawu hydroforowego na cele bytowe, montaż zestawu hydroforowego na cele p.poż, montaż zbiornika wody na cele bytowe, montaż stacji uzdatniania wody na cele bytowe, montaż przewodów kanalizacji sanitarnej w tym podposadzkowej, montaż przewodów kanalizacji deszczowej, montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji sanitarnej, montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji deszczowej, montaż wywiewek kanalizacyjnych, montaż armatury przeciw zalewowej (zasuwa burzowa) na instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych, montaż sprzętu sanitarnego, wykonanie przejść ppoż, biały montaż, badania instalacji wodociągowych, badania instalacji kanalizacyjnych, regulacja działania instalacji wodociągowych, próby szczelności. Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania takich jak : zawieszenia, uszczelki, itp. – przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych itp., nadzory branżowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

Instalacje CO i CT

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie, montaż rurociągów wraz z izolacją, armaturą, grzejnikami, montaż kompletnych elementów obiegów układów obiegów grzewczych, przejścia ppoż, oraz materiałów pomocniczych niezbędnymi do funkcjonowania instalacji, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, przełożenie kolektorów, rozruchy, regulację, przejścia p.poż., malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, demontaże, itp., nadzory branżowe. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

 1. Gazy medyczne

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie: instalacji wewnętrznych niepalnych gazów medycznych tj. tlenu. sprężonego powietrzamedycznego i próżni, instalacji odciągu gazów użytych do narkozy, stacji pomp próżni medycznej, stacji sprężarek powietrza medycznego, sygnalizacji alarmowej instalacji gazów medycznych, sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania instalacji gazów medycznych.w szczególności: ułożenie korytek i rur ochronnych dla ułożenia instalacji zasilającej urządzenia, instalacji sterowania i sygnalizacji alarmowej, ułożenie kabli i przewodow sygnalizacyjnych, montaż urządzeń, stacja sprężarek powietrza medycznego, sterownik mikroprocesorowy, przetwornik ciśnieniowo-napięciowy, sprężarki powietrza medycznego, badanie linii kablowych, pomiary rezystancji, badanie ppoż, montaż sygnalizatorów, skrzynek rozdzielnic, montaż rurociagów miedzianych, punktów poboru gazu, armatury, próby szczelności i wytrzymałości, Montaż (bez zakupu i dostawy) paneli nadłóżkowych, kolumn anestezjologicznych, kolumn chirur-gicznzch, kolumn IOM, kolumn wzmożonego nadzoru, paneli naściennych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB


Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Uwaga: rozliczenie obmiarowe ( Obmiar składany do 24 każdego miesiąca )

Termin realizacji: Luty 2015r. - Styczeń 2016r.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski tel. 600-968-608

Termin złożenia oferty: ( AD2: 22.01.15, AD1 i AD3: 29.01.15r. )


Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 5 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora (planowany termin odbioru końcowego 31.01.2016r.)

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Adrian Bucki
tel. 32/ 72 19 173 lub 604-483-683
adres e-mail:
a.bucki@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/312/EA/2014 wyświetleń: 175

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1. Kratka wentylacyjna okrągła PVC regulowana fi 100-150mm w kolorze grafitowym np. firmy RK-Wentylacja - 100szt.
 • Miejsce dostawy  -  Chorzów, ul. Kręta
 • Termin realizacji  - 19.08.2014r.

             Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.08.2014 godz. 9:00 na numer fax (32) 750 84 51 lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  666 027 726 lub (32) 7219 166

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/KZ/1002/2013 wyświetleń: 27

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

L.dz. DA/KZ/1002/2013 Katowice, dnia 5.11.2013r.

Dot.: Adaptacji obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wewnętrznych wentylacji i klimatyzacji w budynku Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2.


Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Szczegóły:


 1. Instalacja wewnętrzna wentylacji: Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, kształtek, anemostatów wraz ze skrzynkami rozprężnymi, zaworów wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wentylatorów, nagrzewnic, kratek wentylacyjnych, klap ppoż oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie – nadzory branżowe, usługi serwisowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Zakres instalacji dotyczy również wymiany urządzeń (central, wentylatorów, agregatów, kurtyn powietrznych) już zamontowanych na obiekcie które nie spełniają aktualnych wymogów, lub też są uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym ich naprawy.


 1. Serwis urządzeń wentylacyjnych: Przyjazd na obiekt, przegląd serwisowy poszczególnych urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty WL, kurtyna powietrzna, sporządzenie protokołu z serwisu z zaznaczeniem usterek, naprawa zepsutych podzespołów, uruchomienie i rozruch urządzeń.Zakres rzeczowy dotyczący dopasowania wentylacji i klimatyzacji w istniejącym budynku dla potrzeb Komendy Policji należy wycenić kompleksowo tzn. wykonanie nowego zakresu robót, objętego dokumentacją techniczną a także wykonanie wszelkich koniecznych prac niezbędnych do prawidłowego działania całej instalacji jak: dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi, zaworów wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wentylatorów, klimatyzacji typu Split, klimakonwektorów wraz z odprowadzeniem skroplin oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie: nadzory branżowe, usługi serwisowe itp.


Uwagi:

-Wymagana gwarancja na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora. Na wykorzystane ( zainstalowane) urządzenia obowiązuje okres gwarancji udzielonym przez producenta.

- Przeglądy gwarancyjne: wykonawca ponosi koszty dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów- wartość robót podać w osobnej pozycji.

-Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

-Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej.


Terminy realizacji:

Instalacje wewnętrzne:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

szczegóły do ustalenia z Krzysztofem Wiesławskim.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski, tel. 662-272-948

Termin złożenia oferty: do dnia 22.11.2013r.


Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Kamil Zapiórkowski
tel. 32/ 72 19 173
adres e-mail: k
.zapiorkowski@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/KZ/980/2013 wyświetleń: 11

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: REMONT BUIDYNKU DLA POTRZEB PROKURATURY REJONOWEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY ULICY OPOLSKIEJ 21.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wewnętrznych wentylacji i klimatyzacji w budynku Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21.


Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Szczegóły:


 1. Instalacja wewnętrzna wentylacji: Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi, zaworów wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wentylatorów, oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie– nadzory branżowe, usługi serwisowe itp., zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Niniejszą dokumentację należy rozpatrywać z dwóch egzemplarzy. Pierwszy dotyczy tylko i wyłącznie układu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Archiwum na poziomie podziemia, druga dokumentacja dotyczy pozostałej części obiekty z wyłączeniem układu obsługującego pomieszczenia Archiwum, układ N1W1 wraz z dedykowanymi do tego układu urządzeniami.


 1. Instalacja wewnętrzna klimatyzacja: Dostawa i montaż klimatyzacji typu split, montaż agregatu skraplającego wraz z odprowadzeniem skroplin, montaż izolowanych rur miedzianych, napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wraz z próbami szczelności, oczujnikowanie wraz z zasileniem jednostek klimatyzacji oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie -nadzory branżowe, usługi serwisowe itp.Zakres rzeczowy dotyczący wentylacji i klimatyzacji należy wycenić kompleksowo tzn. Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi, zaworów wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wentylatorów, wywietrzaków hybrydowych, klimatyzacji, klimatyzacji precyzyjnej wraz z odprowadzeniem skroplin oraz pozostałych elementów instalacji zapewniającej jej prawidłowe działanie: nadzory branżowe, usługi serwisowe itp.


Uwagi:

-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

- Przeglądy gwarancyjne: wykonawca ponosi koszty dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów- wartość robót podać w osobnej pozycji.

-Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

-Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej.

-Dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych.Terminy realizacji:

Instalacje wewnętrzne:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji :

szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600-968-608

Termin złożenia oferty: do dnia 22.11.2013r.


Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax; 32/72 19 200, mail: k.zapiorkowski@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/RŻ/637/2013 wyświetleń: 10

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

„Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zlokalizowanego na działce 186/1 obr. 12 Krowodrza w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6 z instalacjami wewnętrznymi w budynku (wody, kanalizacji sanitarnej ,wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., elektrycznymi, teletechnicznymi i teleinformatycznymi) wraz z budową: sieci elektroenergetycznej, przyłącza kanalizacji ogólnospławnej i ciepłowniczego, instalacji zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową: sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej oraz likwidacją: sieci elektroenergetycznej, przyłącza gazu, zewnętrznej instalacji ciepłowniczej na działkach: 186/1, 186/2, 205/1 obr. 12 Krowodrza oraz rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 186/1 obr. 12 Krowodrza”

 

 

PB. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku dydaktycznym UP w Krakowie.

 Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

 

1.       Instalacje wentylacyjne: dostawa i montaż 3 central wentylacyjnych, nagrzewnicy elektrycznej, wentylatorów kanałowych, klap p. poż., tłumików akustycznych, kanałów wentylacyjnych, elementów nawiewnych/wywiewnych,  oraz pozostałych materiałów – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

2.       Instalacje klimatyzacyjne: dostawa i montaż agregatu wody lodowej o mocy 275 kW, dry-coolera o mocy 262 kW, klimatyzatora naściennego o mocy 7,1 kW, klimakonwektorów, aktywnych belek chłodzących, rurociągów stalowych wraz z armaturą, instalacji odprowadzania skroplin oraz pozostałych materiałów – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.  

 

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wraz z wszelkimi niezbędnymi odbiorami, próbami ciśnieniowymi, próbami szczelności, płukaniem, napełnieniem instalacji, rozruchami i regulacjami, obróbkami p. poż. nadzorami branżowymi, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi protokołami i przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników z zakresu obsługi instalacji i zamontowanych urządzeń.

 

Uwagi:

-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od

  daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

-Rozliczenie kosztorysowe na podstawie obmiarów i ustalonych cen jednostkowych

-Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej;

 

Termin realizacji: maj 2014 – marzec 2015 (biały montaż do czerwca 2015) - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 606-586-808

Termin złożenia oferty: do dnia 25.09.2013r.

Termin zakończenia budowy: 30.07.2015r.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot

   nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego    usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

Z poważaniem

Robert Żesławski

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax; 32/72 19 200, mail: r.zeslawski@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/400/2013 wyświetleń: 8

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Hali Sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica (dz. 924/35, 932/35, 933/35, 934/34, 935/34).

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, kompletnej automatyki wraz z okablowaniem, klimakonwektorów, tłumików, anemostatów, dysz, kratek wentylacyjnych, przepustnic, klap p.poż., zaworów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;

2.     instalacja klimatyzacji: dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzającej skropliny, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją:

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: od marca 2014r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: do 16.08.2013r.

Wymagana gwarancja: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta;

Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji – wartość należy podać w odrębnej pozycji.

Wykonawca sporządzi „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AG/335/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

L.dz. DA/AG/335/2013


Dot.: Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 67.Katowice, dnia 25.07.2013r.


P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji jw. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

1. instalacja wentylacji mechanicznej: centrala wentylacyjna wraz z automatyką, wentylatory wraz z regulatorami, kanały i kształtki wentylacyjne, przepustnice, regulatory przepływu, czerpnie, wyrzutnie, anemostaty, kratki, klapy p.poż., zawory ppoż, tłumiki, izolacje, oblachowanie kanałów zewnętrznych itp.;

2. instalacja klimatyzacjij: klimatyzatory (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) i agregaty skraplające dla central wentylacyjnych, wraz z kompletem przewodów freonowych i odprowadzenia kondensatu itp.;


w zakresie AKPiA: dostawa i montaż układów sterowania wraz z centralkami, czujnikami, detektorami, sterownikami, siłownikami, itp., pełnym okablowaniem przewodami zasilająco-sterującymi i podłączeniem poszczególnych urządzeń;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.


Uwagi:

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy

licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w

kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej;


Dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Termin realizacji: wrzesień 2013 r - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Boborowski Michał, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: do dnia 07.08.2013r.


Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot

nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych

wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Arkadiusz Gosiewski

tel. 32/ 72 19 173; GSM: 660 451 935

adres e-mail: a.gosiewski@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AG/320/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot. budowy Sali Obsługi Klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach przy ul. Granicznej


P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach jako GW zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na obiekcie zgodnie z załączonym projektem j.w.


Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1. instalacja wentylacji bytowej i pożarowej: centrala wentylacyjna wraz z automatyką, wentylatory wraz z regulatorami, kanały i kształtki wentylacyjne, przepustnice, regulatory przepływu, czerpnie, wyrzutnie, anemostaty, kratki, klapy p.poż., zawory ppoż, tłumiki, izolacje, oblachowanie kanałów zewnętrznych itp.;

2. instalacja klimatyzacjij: klimatyzatory (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) i szafy klimatyzacji precyzyjnej ze zdalnymi skraplaczami, wraz z kompletem przewodów freonowych i odprowadzenia kondensatu itp.;


w zakresie AKPiA: dostawa i montaż układów sterowania wraz z sterownikami, siłownikami, itp., pełnym okablowaniem przewodami zasilająco-sterującymi i podłączeniem poszczególnych urządzeń;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: do 07.08.2013r.Uwagi:

 1. Wymagana gwarancja i rękojma na cały zakres umowy 36 miesięcy

 2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny serwis i konserwacje zainstalowanego sprzętu i urządzeń w terminach wymaganych przez producenta.

 3. Rozliczenie kosztorysem powykonawczym

  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej innego producenta z zachowaniem parametrów urządzeń

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Arkadiusz Gosiewski
tel. 32/ 72 19 173
gsm *660 451 935
adres e-mail: a.gosiewski
@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AS/283/13

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:
Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:
1. instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, automatyki, sygnalizacji pracy urządzeń wraz z okablowaniem, tłumików, anemostatów, kratek nawiewnych, nawiewników, wywiewników ze skrzynką rozprężną, okapu kuchennego, przepustnic; klap p.poż. oraz sterowanie klapami p.poż. z okablowaniem, zaworów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;
2. instalacja ciepła technologicznego i chłodu: dostawa i montaż rur instalacji zasilającej klimakonwektory, zaworów regulacyjnych, odpowietrzaczy, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych,
3. instalacja klimatyzacji: dostawa i montaż klimakonwektorów, klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;
Uwaga: instalację zakończyć od strony instalacji na zaworach odcinających przed rozdzielaczem i całym układem pompowym w pomieszczeniu strychu; 

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu i ciepła technologicznego, instalacji chłodu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga:
Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Termin realizacji: IV kwartał br. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666-027-716
Termin złożenia oferty: do dnia 09.08.2013r.
Kaucja gwarancyjna:
1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.
Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AG/282/2013 wyświetleń: 3

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Przebudowy budynku dydaktycznego ul. Konarskiego 18-18A w Gliwicach w celu dostosowania go do wymogów bezpieczeństwa pożarowego


W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę dostawy i kompleksowego wykonania systemu napowietrzania dla klatek schodowych i szybów wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową.


Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:


   1. instalacja napowietrzania: centrale napowietrzające wraz z automatyką, kanały i kształtki wentylacyjne, przepustnice, czerpnie, kratki, izolacje, itp.;

   2. dodatkowe klapy przeciwpożarowe – klapy ppoż z siłownikami na poziomie piwnicy: 4 szt. fi315, 2 szt.300x250, 2 szt. 600x400


W zakresie AKPiA: dostawa i montaż układów sterowania wraz z centralkami, czujnikami, sterownikami, siłownikami, itp., pełnym okablowaniem przewodami zasilająco-sterującymi i podłączeniem poszczególnych urządzeń;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.


 1. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej innego producenta z zachowaniem parametrów urządzeń

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji : 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

  3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Majstrem Budowy Marcinem Kolmanem tel. 604-479-378.

Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: do dnia 31.07.2013r.


Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Arkadiusz Gosiewski
tel. 32/ 72 19 173
gsm *660 451 935
adres e-mail: a.gosiewski
@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AG/270/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot. Budowa budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19


P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach jako GW zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1. instalacja wentylacji bytowej i pożarowej: centrale wentylacyjne wraz z automatyką, wentylatory wraz z regulatorami, kanały i kształtki wentylacyjne, przepustnice, regulatory przepływu, czerpnie, wyrzutnie, anemostaty, kratki, klapy p.poż., zawory ppoż, tłumiki, izolacje, oblachowanie kanałów zewnętrznych itp.;

2. instalacja klimatyzacji freonowej i wody lodowej: agregaty freonowe, klimatyzatory (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) i szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w nagrzewnice wodne i nawilżacze parowe ze zdalnymi skraplaczami, wraz z kompletem przewodów freonowych i kondensatu, agregaty chłodnicze i klimakonwekktory wraz z kompletną instalacją wody lodowej i odprowadzenia skroplin itp.;


w zakresie AKPiA: dostawa i montaż układów sterowania wraz z centralkami, czujnikami, detektorami, sterownikami, siłownikami, itp., pełnym okablowaniem przewodami zasilająco-sterującymi i podłączeniem poszczególnych urządzeń;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu i wody lodowej: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.Uwagi:

 • Wymagana gwarancja i rękojma na wykonane roboty budowlane i montażowe 36 miesięcy;

 • Gwarancja jakości na materiały, zamontowane maszyny i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producenta danego materiału/ urządzenia/ sprzętu nie krótszy niż 18 miesięcy

 • W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny serwis i konserwacje zainstalowanego sprzętu i urządzeń w terminach wymaganych przez producenta.

 • Rozliczenie ryczałtowe

Ponadto: • Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej innego producenta z zachowaniem parametrów urządzeńKaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2,. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

 1. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wojewodzic, tel. 606 418 955

Termin złożenia oferty: do dnia 31.07.2013r.

Dokumentacja techniczna do ściągnięcia: http://www.sendspace.com/file/daqhkh

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Arkadiusz Gosiewski
tel. 32/ 72 19 173
gsm *660 451 935
adres e-mail: a.gosiewski
@dombud.pl


Z poważaniem:

A. Gosiewski

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AS/202/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowa budynku usługowo-edukacyjnego (szkoła muzyczna) na cele usługowo-edukacyjne. Wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, wod – kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ogrzewczymi, stacji wymienników ciepła oraz przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną zabudową. Zmiana sposobu użytkowania istniejących nieużytkowych pomieszczeń strychowych na pomieszczenia usługowo- edukacyjne” - działka nr 90 (Obr. 13 Podgórze) przy ul. Józefińskiej w Krakowie.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie j.w.
Krótka charakterystyka inwestycji:
Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:
1. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji: dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, instalacji odprowadzenia skroplin, agregatów skraplających, instalacji chłodniczej, automatyki oraz sygnalizacji pracy urządzeń wraz z okablowaniem, tłumików, kratek nawiewnych, nawiewników, wywiewników, przepustnic; podstaw dachowych, zaworów i klap p.poż. z okablowaniem, zaworów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów: dachowych, kanałowych, kurtyn powietrznych, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;
Uwaga: dostawa i montaż nawiewnika okiennego – po stronie Zamawiającego
W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, przejścia przez przegrody ogniowe z uszczelnieniem, próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga:
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
- Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach zaproponowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem: hałas powodowany przez instalację i urządzenia w pomieszczeniach nie może przekraczać wartości normowych i poziomów zalecanych w opracowaniu akustyki wewnątrz budynku; zastosowanie nawiewników/wywiewników oraz tłumików o poziomie tłumienia nie gorszym niż wskazanym w dokumentacji.

Dokumentacja techniczna zostanie przesłana mailem po uprzednim kontakcie

Termin realizacji: sierpień 2013 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Jacek Surowiec tel. 608 586 808
Termin złożenia oferty: 23.07.2013r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.
Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/182/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Przebudowa pomieszczeń administracyjno- technicznych na potrzeby apteki szpitalnej  w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

- instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, centrali wentylacyjnej wraz z kompletną automatyką i okablowaniem, nawilżaczy parowych, pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnicy w centrali (rys. i odpowiedzi na pytania)., instalacja skroplin (podłączenie do przygotowanej kratki/syfonu w pomieszczeniu centrali), instalacja glikolu dla odzysku ciepła, itp.;
Uwagi do karty doborowej centrali wentylacyjnej: przepustnice od strony czerpni i wyrzutni; stężenie glikolu 35%; dla sekcji nawiewnej strona inspekcyjna lewa;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, koszt serwisów i konserwacji; dla instalacji c.t. i glikolu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:

-         Rozliczenie ryczałtowe;

-         Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

-         Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany we własnym zakresie dokonywać czynności serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów zgodnie z DTR zamontowanych urządzeń

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: sierpień - wrzesień  2013 r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: do dnia 16.07.2013r.


W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ANS/154/2013

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – budynków byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu ul. 3-go Maja dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. 

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie j.w. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.
Krótka charakterystyka inwestycji:
Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:
1. instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, automatyki, sygnalizacji pracy urządzeń wraz z okablowaniem, tłumików, anemostatów, kratek nawiewnych, nawiewników, wywiewników ze skrzynką rozprężną, okapu nawiewno-wyciągowego, przepustnic; klap p.poż. oraz sterowanie klapami p.poż. z okablowaniem, zaworów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów: dachowych, kanałowych, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;
2. instalacja ciepła technologicznego: dostawa i montaż rur instalacji zasilającej centrale wentylacyjne, zaworów regulacyjnych, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;
Uwaga: instalacja rozpoczyna się w kotłowni za zestawem pompowym z opomiarowaniem.
3. instalacja klimatyzacji: dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzającej skropliny, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu i ciepła technologicznego: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga:
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
- Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Termin realizacji: od sierpnia 2013 do końca luty 2014 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948
Termin złożenia oferty: 15.07.2013r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów  min 2 razy w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, ewentualnie wynikające z gwarancji ich producentów – wartość robót należy podać w osobnej pozycji (w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).

Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.
Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/82/2013 wyświetleń: 1

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28-30.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach, jako Generalny Wykonawca robót jw., zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, wentylatorów wraz z regulatorami, tłumików, nawiewników, kratek wentylacyjnych, przepustnic, czerpni, wyrzutni, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:

- rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
- wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

 

Termin realizacji: czerwiec - sierpień 2013r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838 526

Termin złożenia oferty: do 05.02.2013r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, na zastosowane materiały i urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 18 miesięcy od odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Wykonawca ponosi w okresie gwarancyjnym zabudowanych urządzeń  koszty czynności serwisowo-konserwacyjnych, utrzymania sprawności funkcjonowania, niezbędne do zachowania warunków gwarancji – wartość należy podać w osobnej pozycji.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/521/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowy pomieszczeń Centrum Pediatrii pod Oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii oraz nadbudowa istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego Oddziału Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji w Sosnowcu przy ul. Zapolskiej 3.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeniesienie central klimatyzacyjnych z istniejącego poddasza na projektowane poddasze na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:
1. przeniesienie central klimatyzacyjnych na projektowane poddasze: należy wycenić przeniesienie istniejących central na projektowane poddasze, przedłużenie wszystkich kanałów wentylacyjnych, zasilania w ciepłą wodę i sterowanie oraz podłączenie zasilania elektrycznego; układ istniejący należy odwzorować na poddaszu nowo projektowanym z uwzględnieniem przedłużenia wszystkich instalacji prowadzonych do central.

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, dla instalacji c.t.: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:
W ofercie należy podać czas, w którym konieczne będzie wyłączenie poszczególnych systemów wentylacji.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Termin realizacji: I kwartał 2013  - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: do dnia 12.12.2012r.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/12/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji higrosterowanej: dostawa i montaż kanałów, central wentylacyjnych, agregatu skraplającego, automatyki wraz z okablowaniem, instalacji chłodniczej, nawilżacza parowego, nagrzewnicy kanałowej, wentylatorów wraz z regulatorami, tłumików, nawiewników, kratek wentylacyjnych, zaworów i klap p.poż., czerpni, wyrzutni, przepustnic, wentylatorów wraz z regulatorami, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;
Uwaga: nawiewniki okienne po stronie Zamawiającego.

2.     instalacja klimatyzacji: dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzającej skropliny, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją:

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, przejścia p.poż; dla instalacji freonu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga:
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót (poz. 308-461 przedmiaru robót);

- Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Termin realizacji: do 15 listopada 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231
Termin złożenia oferty: do 07.09.2012r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora
Przeglądy gwarancyjne: wykonawca ponosi koszty dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów – wartość robót podać w osobnej pozycji.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/544/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Centrum Sportowo – Kulturalnego w Gliwicach-Łabędach, przy ul. Partyzantów 25.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów, central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej, automatyki wraz z okablowaniem, instalacji wody lodowej, tłumików, nawiewników, kratek wentylacyjnych, przepustnic, klap p.poż., zaworów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów wraz z regulatorami, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją;

2.     instalacja klimatyzacji: dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzającej skropliny, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją:

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, przejścia p.poż; dla instalacji freonu, wody lodowej: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga: rozliczenie ryczałtowe - przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, wszelkie braki lub rozbieżności wycenić zgodnie z dokumentacją

Termin realizacji: od listopada 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: do 17.08.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora – zgodnie z załączonymi warunkami gwarancji.
Uwaga: Wykonawca ponosi koszty serwisowania (w okresie gwarancji) urządzeń, instalacji bądź systemów, co do których producent/dostawca żąda odpłatnego serwisowania – wartość robót podać w osobnej pozycji.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/393/2012 wyświetleń: 4

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowa i przebudowa hotelu FOCUS położonego na terenie przy ul. Armii Krajowej w Chorzowie.

            P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz wody lodowej, a następnie wykonanie w/w instalacji na obiekcie j.w.

Należy uwzględnić zmiany polegające na rezygnacji z nadbudowy czwartej kondygnacji oraz przeniesienie funkcji pomieszczeń kotłowni i fitness z 4 kondygnacji na 1 kondygnację (parter).

Oferta cenowa powinna obejmować:

1. Sporządzenie projektów wykonawczych wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wody lodowej wraz ze źródłem chłodu (6 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej) na podstawie założeń projektu budowlanego wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, sprawdzeniami, itp.

2. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz wody lodowej wraz ze źródłem chłodu zgodnie z dokumentacją jw.: dostawa i montaż materiałów i urządzeń, odbiory, próby, pomiary skuteczności działania, rozruchy, regulacje systemu, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, dostarczenie dokumentacji powykonawczej ze zmianami potwierdzonymi przez Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, uzyskanie pisemnego potwierdzenia wszelkich protokołów prób, odbiorów, uruchomień, itp. przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostały zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania celem kompleksowej realizacji Zadania.

Termin realizacji: projekt – pilne!; wykonanie instalacji – do 30.03.2013r.
Kierownik Budowy: Bartosz Jacak, tel. 728 314 997.
Termin złożenia oferty: 28.06.2012r.
Wymagana gwarancja (licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora): na wykonane roboty – 60 miesięcy, na zainstalowane urządzenia i materiały – zgodnie z gwarancją producentów, jednak nie krócej niż 12 miesięcy.
Uwaga:
rozliczenie ryczałtowe.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/318/2012

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego.

            P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garaży zgodnie z projektem na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1. Wentylacja mechaniczna garaży w budynku nr 2 (strefa III): dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: kanały wentylacyjne wraz z kształtkami, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory wraz z regulatorami, tłumiki, czujniki CO i LPG, tablice świetlne, centralka sterująca, centralka detekcyjno-alarmowa, itp.;
Uwaga: okablowanie systemu detekcji – po stronie Zamawiającego

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji: od lipca 2012r. do września 2012 r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy
Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648
Termin złożenia oferty: 01.06.2012r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/239/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Grota Roweckiego.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wentylacji mechanicznej garażu dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

1. wentylacja garażu: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, kształtek, wentylatora wraz z regulatorem, kratek wentylacyjnych, czerpni, przejścia p.poż, itp.; należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, przebicia otworów, itp.
Uwaga: system detekcji CO po stronie Zamawiającego

Uwagi:
- Rozliczenie ryczałtowe; przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: ok. sierpnia 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838 526

Termin złożenia oferty: 27.04.2012r.

Wymagana gwarancja: na wykonane roboty: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora; na użyte materiały i urządzenia: zgodnie z terminem gwarancji udzielonym przez producentów, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

 

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/177/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków mieszkalno-usługowych w Chrzanowie, przy ul. Śląskiej i Mickiewicza.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej lokali usługowych w bud. 6 i 8 oraz garaży w budynku nowoprojektowanym 6A: dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kształtkami, central wentylacyjnych, automatyki wraz z okablowaniem, czerpni, wyrzutni, klap p.poż, wentylatorów kanałowych wraz z regulatorami, tłumików, kurtyn powietrznych, izolacji, przepustnic, zaworów p.poż, detektorów CO, CO2 oraz LPG, tablic ostrzegawczych, itp.
Uwaga: okablowanie systemu Gazex – po stronie Zamawiającego.

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:
- rozliczenie ryczałtowe;
- przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy; wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją

Wymagana gwarancja
na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 72 m-ce licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: ok. maja 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608 586 808

Termin złożenia oferty: do dnia 06.04.2012r.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/150/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy, przy ul. 1-go Maja.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: centrala wentylacyjna wraz z automatyką, kanały wentylacyjne, kształtki, kratki, wyrzutnia, czerpnia ścienna, przepustnica, tłumiki, nawiewniki wirowe, klapy p.poż, izolacje, instalacja zasilająca nagrzewnicę wodną centrali wentylacyjnej,  itp.;
Uwagi:
- sterowanie centralą wentylacyjną z pomieszczenia 04 (gabinet trenera);
- należy przewidzieć dodatkowo 2 klapy p.poż. EI60 z wyzwalaczem topikowym (pomiędzy pomieszczeniem 02 i 04);
- instalacja zasilająca nagrzewnicę centrali wentylacyjnej:
instalacje rozpocząć na połączeniu z zaworami odcinającymi w pomieszczeniu kotłowni, a zakończyć na podłączeniu armatury do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej: rury tworzywowe (doprowadzenie od pom. kotłowni pod centralę), rury miedziane (podłączenie zaworów, pompy, itp. przed centralą oraz włączenie do nagrzewnicy), izolacje, itp.; montaż urządzeń i rurociągów, izolacje, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, regulacja, itp. – wartość robót należy podać w osobnej pozycji.

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji: kwiecień 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: 23.03.2012r.

Wymagana gwarancja (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora): 36 m-cy na wykonane roboty; na urządzenia – gwarancja Producenta (nie krócej niż 12 m-cy);

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/98/2012

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 29.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej: dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej, automatyki wraz z okablowaniem, instalacji wody lodowej, tłumików, anemostatów, kratek wentylacyjnych, przepustnic, klap p.poż., zaworów wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, wentylatorów: dachowych, kanałowych, łazienkowych, kurtyn powietrznych, izolacji oraz pozostałych materiałów;
Uwaga: dostawa i montaż ekranu akustycznego – po stronie Zamawiającego;

2.     instalacja klimatyzacji: dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzającej skropliny, izolacji oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją:

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu, wody lodowej: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwaga: rozliczenie ryczałtowe; przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: kwiecień/maj 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: 07.03.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga:  Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów wynikających z gwarancji ich producentów – wartość robót należy podać w osobnej pozycji (w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

  

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/13/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalno-usługowego w Oświęcimiu, przy ul. Żwirki i Wigury.

         P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garaży wraz z systemem detekcji zgodnie z projektami na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1. Instalacja wentylacji  garaży na poziomach -2 oraz -1 (system wywiewny W4 i W3) – dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: kanały wentylacyjne, kształtki, wentylatory wraz z regulatorami, izolacje, przepustnice, klapy p.poż, klapy odcinające, przejścia p.poż, itp.;

2. Automatyka wentylacji i sterowanie detekcją CO i LPG w garażach: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: szafy sterownicze, detektory, tablice ostrzegawcze, przejścia p.poż, itp., oraz okablowanie od szaf zasilająco sterowniczych do wentylatorów, detektorów CO i LPG oraz tablic ostrzegawczych;

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji: od 01.03.2012r. do 01.06.2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy
Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989
Termin złożenia oferty: 19.01.2012r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/947/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chorzowie, przy ul. Waxmana.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej niskociśnieniowej dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

Wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa wywiewna: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: kanały wentylacyjne, wentylatory wraz z regulatorami, kratki wyciągowe, izolacje, przepustnice, wyrzutnie dachowe, skrzynki rozprężne, nasady niskociśnieniowe, szafka rozdzielacza, puszki instalacyjne, konwerter, itp.;

Uwaga: Nawiewniki okienne i ścienne; okablowanie – po stronie Zamawiającego;

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji: od 02.01.2012r. do 13.01.2012 – wykonanie poziomów i pionów w zakresie umożliwiającym ich obmurowanie i zakończenie przewodów kominowych wraz z uszczelnieniem;
od 16.04.2012 do 30.04.2012 – pozostały zakres: montaż kratek, wentylatorów, uruchomienie, próby, itp.

Kierownik Budowy: Jerzy Klaja, tel. 608 303 315

Termin złożenia oferty: 07.12.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/935/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalno – usługowego, przy ul. Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej garaży zgodnie z projektem.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1.     Instalacja wentylacji  garaży na poziomach -2,75 oraz 0,00 – układy nawiewne oraz wywiewne;

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi: Rozliczenie kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Termin realizacji: od grudnia 2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel.: 600 968 608

Termin złożenia oferty: 30.11.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/837/2011

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Modernizacji oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznych nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Moduły środkowe.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1.     instalacja wentylacji mechanicznej – moduły środkowe (w osi 12-19): dostawa i montaż kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej, nawilżaczy kanałowych, instalacji wody lodowej, instalacji ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych oraz pozostałych materiałów, itp.;
na poszczególnych kondygnacjach należy rozprowadzić kanały i zamontować nawiewniki i wywiewniki; główne kanały nawiewne i wywiewne na poszczególnych kondygnacjach wyprowadzić za ścianę modułu środkowego (oś 12-19); kanały nawiewne tymczasowo połączyć z istniejącą wentylacją nawiewną przewodem elastycznym, kanały wywiewne zaślepić; na poddaszu należy tymczasowo podłączyć istniejące kanały wyciągowe kanałami elastycznymi do central wentylacyjnych; demontaże istniejących kanałów wentylacyjnych;

2.     instalacja klimatyzacji – moduły środkowe (w osi 12-19): dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne), rur instalacji chłodniczej i instalacji odprowadzającej skropliny oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją:
należy wykonać wszystkie piony instalacji biegnące w części środkowej, rozprowadzenie rur w modułach środkowych oraz montaż klimatyzatorów; rozprowadzenie klimatyzacji należy wykonać z wyprowadzeniem przewodów za ścianę modułu środkowego, a końcówki zaślepić;

w zakresie AKPiA: dostawa i montaż układów sterowania wraz z czujnikami, sterownikami, siłownikami, pełnym okablowaniem przewodami zasilająco-sterującymi i podłączeniem poszczególnych urządzeń; urządzenia powinny posiadać możliwość włączenia do centralnego nadzoru (BMS).

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu, wody lodowej, c.t.: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:

-         Rozliczenie ryczałtowe;

-         Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: listopad 2011 – listopad 2012 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: do dnia 26.10.2011r.

 
W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną w celu uzyskania dokumentacji technicznej do wyceny – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZZ/210/MO/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Pustaki wentylacyjne LEIER lub zamienniki

1) LK2 - 40 sztuk

2) LK3 - 40 sztuk

3) LK2-P - 720 sztuk

 • Miejsce dostawy  -  Łaziska, ul. Leśna i Zacisze
 • Termin realizacji  - 19.08.2011 r.

             Palety jednorazowe bezzwrotne, jeżeli zwrotne to na koszt dostawcy.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11.08.2011 godz. 13 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  (32) 7219 166

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZZ/211/MO/2011

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

Kominy dymowe Schiedel Rondo fi 200 (lub zamienniki) z pustakiem zewnętrznym z przewodem wentylacyjnym, szalunek tracony

1) wysokość 9,40m - 8 sztuk

2) wysokość 9,90m - 8 sztuk 

 

 • Miejsce dostawy  -  Łaziska, ul. Leśna i Zacisze
 • Termin realizacji  - 19.08.2011 r.

             Palety jednorazowe bezzwrotne, jeżeli zwrotne to na koszt dostawcy.

Prosimy o:

 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do zamówienia wybranych pozycji.

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 11.08.2011 godz. 13.00 na numer fax (32) 750 84 51  lub lub e-mailem.

Telefon kontaktowy  (32) 7219 166

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/458/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rudzie Śląskiej, przy ul. Słowiańskiej.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej niskociśnieniowej dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

Wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa mieszkań: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: kanały wentylacyjne, kształtki, kratki wyciągowe, klapy zwrotne, podstawy dachowe, wyrzutnie dachowe, skrzynki rozprężne, anemostaty, izolacje, nasady niskociśnieniowe wraz z rozdzielnicami (oraz rozprowadzenie przewodów od rozdzielnic do nasad), itp.;

Uwaga: Nawiewniki okienne – po stronie Zamawiającego;

należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, itp. oraz wszelki zakres robót niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Termin realizacji:
- rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych: od 11.07.2011r. do 30.07.2011r.
- rozdzielnice, podłączenie nasad wentylacyjnych: do 15.10.2011r.
- montaż nasad i skrzynek rozprężnych, montaż kratek wyciągowych, regulacja, rozruch: od 10.10.2011r. do 30.10.2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Antoni Stolarczyk, tel. 600 851 472

Termin złożenia oferty: 22.06.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/226/2011

Kategoria: wentylacja i klimatyzacja
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (zgodnie z projektem) na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1. instalacja wentylacji, klimatyzacji oraz centralnego odkurzacza: centrale wentylacyjne wraz z automatyką, agregaty chłodnicze wraz z instalacją freonową, klimatyzatory (jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne) wraz z kompletem przewodów freonowych i kondensatu, wentylatory  wraz z regulatorami, jednostka centralna systemu centralnego odkurzania, gniazda ssące i wylotowe, kanały wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie,  wyrzutnie, anemostaty, kratki, klapy p.poż., tłumiki, izolacje, oblachowanie kanałów zewnętrznych, demontaż istniejących materiałów i urządzeń, itp.;

w zakresie AKPiA: dostawa i montaż układów sterowania wraz z centralkami, czujnikami, detektorami, sterownikami, siłownikami, itp., pełnym okablowaniem przewodami zasilająco-sterującymi i podłączeniem poszczególnych urządzeń;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, regulację systemu, pomiary skuteczności wentylacji, przeprowadzenie badań przez autoryzowany serwis lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami, uruchomienie automatyki, szkolenie personelu eksploatacyjnego w zakresie funkcjonowania urządzeń, protokołowanie przekazania do eksploatacji poszczególnych instalacji, przebicia otworów; dla instalacji freonu: próby szczelności, napełnianie, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:

-         Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

-         Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: do dnia 06.05.2011r.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »