Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii kotłownie i węzły cieplne

DA/ŁK/281/2013 wyświetleń: 15

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wewnętrznych

instalacji: wod-kan, c.o. i ciepła technologicznego dla inwestycji jw. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

1. wewnętrzna instalacja wod-kan (instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji, instalacja sanitarna grawitacyjna i

tłoczna, instalacja kanalizacji deszczowej): zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów, urządzeń i

rurociągów wraz z armaturą, białego montażu, pochwytów dla niepełnosprawnych, baterii, izolacji, przejść p.poż.,

wpustów podłogowych, kanalizacji deszczowej podciśnieniowej wraz z wpustami dachowymi, zasobnika c.w.u., zespołów

pompowych, instalacji odprowadzenia skroplin, dostawa i montaż przepompowni kanalizacyjnych wewnątrz budynku jak

na zewnątrz wraz z jej podłączeniem do kanalizacji itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy,

regulację, badanie wody, malowanie rurociągów, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych itp.

- instalację kanalizację sanitarną i deszczową zakończyć na wyprowadzeniu rurociągów ok. 0,5 m poza obrys budynków;

- instalację kanalizacji deszczowej zakończyć w pkt przejścia systemu ciśnieniowego w konwencjonalny bez montażu

czyszczaków;

- instalację wody zimnej od strony przyłącza wykonać wraz z zestawem wodomierzowym;

2. wewnętrzna instalacja c.o. grzejnikowego, ciepła technologicznego do central wentylacyjnych, kurtyn

powietrznych oraz kompaktowy wymiennik ciepła: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów

wraz z kształtkami, rozdzielaczy, zaworów, pomp, grzejników, zaworów termostatycznych, zaworów regulacyjnych,

zaworów zwrotnych, izolacji, przejść p.poż., szafek rozdzielaczowych, itp.; wszelkie niezbędne próby, płukanie,

uruchomienia, rozruchy, regulację, malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, itp.,


Uwagi:

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy

licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w

kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej;

Dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Termin realizacji: wrzesień 2013 r - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Boborowski Michał, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: do dnia 07.08.2013r.


Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot

nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych

wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:

Dział Realizacji Produkcji

Łukasz Kuchna

tel. 32/ 72 19 173; GSM: 728-314-978

adres e-mail: l.kuchna@dombud.plZ poważaniem

Łukasz Kuchna

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji

Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173. Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax; 32/72 19 200,

mail: l.kuchna@dombud.pl;

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/ŁK/251/2013 wyświetleń: 6

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach jako GW zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie węzła cieplnego na obiekcie j.w. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku. Szczegóły:węzeł ciepła: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; węzeł cieplny wraz z kompletną automatyką i okablowaniem, rozprowadzenie rurociągów, zawory, pompy, naczynia wzbiorcze, izolacje, itp.; roboty zakończyć na:strona wysoka roboty rozpocząć na zaworach przyłącza cieplnego;strona niska – instalacją c.w.u na zworach 2G01; instalacja c.o. na zaworach 3G01, 2G02, 3R01, 3R02; instalacja c.t. Na zaworach 4G01 wraz z zabudową naczynia wzbiorczego;wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, przejścia p.poż., odbiory robót zanikowych, regulacja, odbiory UDT i PEC, itp.Uwagi: Wymagana gwarancja i rękojma na wykonane roboty budowlane i montażowe 36 miesięcy;Gwarancja jakości na materiały, zamontowane maszyny i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producenta danego materiału/ urządzenia/ sprzętu nie krótszy niż 18 miesięcy W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny serwis i konserwacje zainstalowanego sprzętu i urządzeń w terminach wymaganych przez producenta.Rozliczenie ryczałtowePonadto:Proszę o wycenę wariantową dla wymiennika ciepła technologicznego (500kW) woda – glikolDopuszcza się złożenie oferty wariantowej innego producenta z zachowaniem parametrów urządzeńKaucja gwarancyjna: 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.2,. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.Kierownik Budowy: Krzysztof Wojewodzic, tel. 606 418 955Termin złożenia oferty: do dnia 02.08.2013r.Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do: Dział Przygotowania Produkcji Łukasz Kuchnatel. 32/ 72 19 173gsm *728 314 978adres e-mail: l.kuchna@dombud.plZ poważaniem:Ł. Kuchna
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AS/223/2013

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowa budynku usługowo-edukacyjnego (szkoła muzyczna) na cele usługowo-edukacyjne. Wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, wod – kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ogrzewczymi, stacji wymienników ciepła oraz przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną zabudową. Zmiana sposobu użytkowania istniejących nieużytkowych pomieszczeń strychowych na pomieszczenia usługowo- edukacyjne” - działka nr 90 (Obr. 13 Podgórze) przy ul. Józefińskiej w Krakowie.

 P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie węzła cieplnego dla inwestycji j.w.
Szczegóły:
1. węzeł cieplny: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów i urządzeń, demontaż urządzeń starego węzła, wszelkie niezbędne próby, płukanie, napełnianie instalacji, izolacje, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, uruchomienie i odbiory przy udziale przedstawicieli MPEC S.A., odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika,  itp.
Od strony przyłącza cieplnego roboty rozpocząć od istniejącego przyłącza cieplnego DN50; od strony instalacji wewnętrznej roboty zakończyć na dostawie i montażu ostatnich zaworów kulowych za rozdzielaczami c.o., c.t. oraz na ostatnich zaworach zestawu wodomierzowego wody ziemnej i zasobnika c.w.u.
2. w zakresie AKPiA: dostawa i montaż szaf sterowniczych, reduktorów, regulatorów ciśnienia oraz rozprowadzenie przewodów zasilająco-sterujących od szafy do poszczególnych urządzeń;
Roboty wyszczególnione w wytycznych dla branży budowlanej (montaż drzwi, malowanie, profilowanie posadzki, montaż nawiewników) oraz branży wod-kan (odwodnienie posadzki, doprowadzenie wody nad zlew) po stronie Zamawiającego.
Uwaga:
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
-Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Dokumentacja techniczna zostanie przesłana mailem po uprzednim kontakcie

Termin realizacji: od 19.08.2013 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Jacek Surowiec tel. 608 586 808
Termin złożenia oferty: 25.07.2013r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.
Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AS/194/2013

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – budynków byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu ul. 3-go Maja dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. 

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazu na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:
Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:
1. kotłownia gazowa: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów, armatury, regulatora (wraz z rozprowadzeniem przewodów zasilająco-sterujących od regulatora do poszczególnych urządzeń), kominów, wentylacji kotłowni, układu uzupełniania wody grzewczej oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulacje, malowanie rurociągów, izolacje, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, odbiory gazowni i UDT, szkolenie obsługi użytkownika, dostarczenie protokołu kominiarskiego stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodów spalinowych, itp.;
dla instalacji c.o. i c.t. roboty zakończyć na połączeniu z ostatnimi zaworami kulowymi za rozdzielaczami (za układem pomp, czujników, itp.); dla instalacji c.w.u. roboty zakończyć na ostatnich zaworach kulowych za elementami układu c.w.u. 
2. wewnętrzna instalacja gazowa: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i systemem bezpieczeństwa gazowego (wraz z okablowaniem) oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, odbiory, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.
roboty rozpocząć od miejsca włączenia w szafce gazowej na zewnątrz budynku (z dostawą szafki) do wykonania podejścia pod kotły oraz urządzenia gazowe wraz z ich podłączeniem;

Uwaga:
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
- Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

Dokumentacja techniczna zostanie przesłana mailem po uprzednim kontakcie

Termin realizacji: od sierpnia 2013 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948
Termin złożenia oferty: 22.07.2013r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów  min 2 razy w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, ewentualnie wynikające z gwarancji ich producentów – wartość robót należy podać w osobnej pozycji (w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).
Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.
Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ŁK/207/2013 - ciepło technologiczne wyświetleń: 3

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej.

 

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach jako GW zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji ciepła technologicznego wraz z węzłami cieplnymi na obiekcie j.w.

 

Szczegóły:


1. instalacja ciepła technologicznego oraz węzły ciepła: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; węzły cieplne wraz z kompletną automatyką i okablowaniem, rozprowadzenie rurociągów, zawory, pompy, naczynia wzbiorcze, izolacje, węzły regulacyjne central (z wyjątkiem WRj, Wrk, WR2a, WR9a, WR9), remont wymiennika mieszkaniowego (bez wymiennika, naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa), napełnianie zładów, itp.; roboty zakończyć na podłączeniu nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, rurociągi wysokiego parametru od wymiennikowni w budynku B do wymiennika mieszkaniowego w budynku A są wykowane; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, przejścia p.poż., odbiory robót zanikowych, regulacja, odbiory UDT i PEC, itp.

 

Uwagi:

-         Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

-         Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

 

Kaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2,. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: do dnia 28.02.2013r.

 

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Przygotowania Produkcji
Łukasz Kuchna
tel. 32/ 72 19 173
gsm *728 314 978
adres e-mail:
l.kuchna@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/80/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28-30.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach jako Generalny Wykonawca robót jw. zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację kotłowni gazowej oraz wymianę istniejącej sieci cieplnej.

Krótka charakterystyka inwestycji:

-          kotłownia gazowa: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów, armatury, rozdzielnicy zasilająco-sterującej (wraz z rozprowadzeniem przewodów zasilająco-sterujących od rozdzielnicy do poszczególnych urządzeń), kominów, instalacji gazowej, Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa, układu uzupełniania wody grzewczej, roboty kanalizacyjne, roboty demontażowe – zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulacje, malowanie rurociągów, izolacje, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, odbiory gazowni i UDT, szkolenie obsługi użytkownika, dostarczenie protokołu kominiarskiego stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodów spalinowych, itp.;
- dla instalacji c.o., c.t., c.w.u. roboty zakończyć na połączeniu z istniejącymi instalacjami w pomieszczeniu kotłowni;
 - roboty ogólnobudowlane po stronie Zamawiającego;

-          Przyłącze ciepłownicze: dostawa i montaż rur preizolowanych, zaworów, systemu alarmowego oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją;
zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. roboty demontażowe, pełna obsługa geodezyjna,  roboty ziemne (wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem), rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót; montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, odbiory, próby, przejścia szczelne, testowanie instalacji alarmowej, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.
- w budynku basenowym roboty zakończyć na dostawie i montażu zaworów na wejściu przyłącza do budynku

Uwagi:

- rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
- wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

 

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2013r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838 526

Termin złożenia oferty: do 04.02.2013r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, na zastosowane materiały i urządzenia: zgodnie z gwarancją producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 18 miesięcy od odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Wykonawca ponosi w okresie gwarancyjnym zabudowanych urządzeń  koszty czynności serwisowo-konserwacyjnych, utrzymania sprawności funkcjonowania, niezbędne do zachowania warunków gwarancji – wartość należy podać w osobnej pozycji.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/222/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie węzła cieplnego dla inwestycji jw.

Szczegóły:

1. węzeł cieplny: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów i urządzeń, wszelkie niezbędne próby, płukanie, napełnianie instalacji, izolacje, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, uruchomienie i odbiory przy udziale przedstawicieli EKOPEC Będzin, odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika,  itp.

Od strony przyłącza cieplnego roboty zakończyć na połączeniu z zaworami odcinającymi na wejściu do budynku; od strony instalacji wewnętrznej roboty zakończyć na dostawie i montażu ostatnich zaworów kulowych za modułem c.o. i c.w.u.

2. w zakresie AKPiA: dostawa i montaż szafy sterowniczej RWS oraz rozprowadzenie przewodów zasilająco-sterujących od szafy do poszczególnych urządzeń; zasilanie szafy sterowniczej RWS po stronie Zamawiającego.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe

Termin realizacji: ok. listopada 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648
Termin złożenia oferty: 16.10.2012r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/118/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Centrum Sportowo – Kulturalnego w Gliwicach-Łabędach, przy ul. Partyzantów 25.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazu na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

-         kotłownia gazowa: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów, armatury, regulatora (wraz z rozprowadzeniem przewodów zasilająco-sterujących od regulatora do poszczególnych urządzeń), kominów, układu uzupełniania wody grzewczej oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulacje, malowanie rurociągów, izolacje, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, odbiory gazowni i UDT, szkolenie obsługi użytkownika, dostarczenie protokołu kominiarskiego stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodów spalinowych, itp.;
dla instalacji c.o. i c.t. roboty zakończyć na połączeniu z ostatnimi zaworami kulowymi za rozdzielaczami (za układem pomp, czujników, itp.); dla instalacji c.w.u. roboty zakończyć na ostatnich zaworach kulowych za elementami układu c.w.u.  

-          wewnętrzna instalacja gazowa: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i systemem bezpieczeństwa gazowego (wraz z okablowaniem) oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, odbiory, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.
roboty rozpocząć od miejsca włączenia w szafce gazowej na zewnątrz budynku (z dostawą szafkik) do wykonania podejścia pod kotły wraz z ich podłączeniem;

 

Uwaga:
- rozliczenie ryczałtowe - przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, wszelkie braki lub rozbieżności wycenić zgodnie z dokumentacją;

- Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej; dopuszcza się możliwość złożenia drugiej oferty na urządzeniach zamiennych;

 

Termin realizacji: ok. listopada 2012 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: do 27.09.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora – zgodnie z załączonymi warunkami gwarancji.
Uwaga: Wykonawca ponosi koszty serwisowania (w okresie gwarancji) urządzeń, instalacji bądź systemów, co do których producent/dostawca żąda odpłatnego serwisowania – wartość robót podać w osobnej pozycji.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/25/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie węzła cieplnego dla inwestycji jw.

Szczegóły:

1. węzeł cieplny: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów i urządzeń, wszelkie niezbędne próby, płukanie, napełnianie instalacji, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, uruchomienie i odbiory przy udziale przedstawicieli Dalkia Tarnowskie Góry, odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika, roboty demontażowe starego węzła, itp.

Od strony przyłącza cieplnego roboty zakończyć na połączeniu z zaworami odcinającymi na wejściu do budynku; od strony instalacji wewnętrznej roboty zakończyć na dostawie i montażu zaworów kulowych za rozdzielaczami.

w zakresie AKPiA: dostawa i montaż regulatora oraz rozprowadzenie przewodów zasilająco-sterujących od regulatora do poszczególnych urządzeń;

Uwaga: Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót („Węzeł c.o.” - poz. 266-292 przedmiaru robót; w zakresie robót demontażowych starego węzła - odpowiednie pozycje z działu „Demontaż instalacji c.o.”);

Termin realizacji: do 15 listopada 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231
Termin złożenia oferty: do 07.09.2012r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora
Przeglądy gwarancyjne: wykonawca ponosi koszty dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów – wartość robót podać w osobnej pozycji.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2013r.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/447/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

    Dot. Modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji ciepła technologicznego wraz z węzłami cieplnymi na obiekcie jw.

 

Szczegóły:

1. instalacja ciepła technologicznego oraz węzły ciepła: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; węzły cieplne wraz z kompletną automatyką i okablowaniem, rozprowadzenie rurociągów, zawory, pompy, naczynia wzbiorcze, izolacje, węzły regulacyjne central, napełnianie zładów, itp.; roboty zakończyć na podłączeniu armatury do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych;
wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, przejścia p.poż., odbiory robót zanikowych, regulacja, odbiory UDT i PEC, itp.

 

Uwagi:

-         Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

-         Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2,. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: do dnia 12.07.2012r.

 

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

  

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/288/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania hali widowiskowo-sportowej na Centrum Kulturalne i Edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach, przy ul. 3 Maja.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie węzła cieplnego i instalacji solarnej dla inwestycji jw.

Szczegóły:

1. trójfunkcyjny węzeł cieplny oraz instalacja solarna: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów i urządzeń: kompaktowy węzeł cieplny, kolektory solarne, zasobniki wstępnego podgrzewu, rurociągi wraz z armaturą, zasobnik CWU, pompy, regulatory, czujniki, izolacje, itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, napełnianie instalacji, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, regulacja, uruchomienie i odbiory przy udziale przedstawicieli „Przedsiębiorstwa Energetycznego MEGAWAT” Sp. z o.o. w Gliwicach, odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika, itp.

Od strony przyłącza cieplnego roboty zakończyć na pierwszych zaworach odcinających na wejściu do budynku; od strony instalacji wewnętrznej roboty zakończyć na połączeniu z ostatnimi zaworami odcinającymi za węzłem ciepła (za układem pomp, czujników, itp.).

w zakresie AKPiA: dostawa i montaż regulatora pogodowego oraz regulatora solarnego oraz rozprowadzenie przewodów zasilająco-sterujących od regulatorów do poszczególnych urządzeń;

Uwagi:
- rozliczenie ryczałtowe;   

- wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji; dopuszcza się możliwość złożenia oferty dodatkowej sporządzonej na urządzeniach zamiennych;

Termin realizacji: III kwartał 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: 23.05.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji  przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/97/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 29.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wewnętrznych instalacji: wod-kan,  c.o.  i węzła cieplnego dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

1. wewnętrzna instalacja wod-kan (instalacja wody ciepłej, zimnej, cyrkulacji, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa - Pluvia): zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż materiałów, urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, białego montażu, hydrantów, zestawu hydroforowego, izolacji, przejść p.poż., itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych,  itp.

- instalację kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zakończyć na wyprowadzeniu rurociągów ok. 0,5 m poza obrys budynków;

- instalację wody zimnej zakończyć na dostawie i montażu zaworu odcinającego na wejściu przyłącza do budynku;

2. wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.:  zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż urządzeń, rurociągów wraz z kształtkami, grzejników z zaworami termostatycznymi, armatury, izolacji, przejścia p.poż., itp.; wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych, itp.,

-         instalację c.o. zakończyć na dostawie i montażu grzejników wraz z zaworami termostatycznymi;

-         instalację zasilającej nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych zakończyć na podłączeniu armatury do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych;

 

3. węzeł ciepła: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż urządzeń, kompaktowego węzła cieplnego, rurociągów wraz z kształtkami, podgrzewacza pojemnościowego c.w.u., pomp obiegowych, zaworów trójdrogowych, naczyń wzbiorczych, regulatora wraz z wyposażeniem (oraz rozprowadzenie przewodów zasilająco-sterujących od regulatora do poszczególnych urządzeń wymiennikowni), szafek z rozdzielaczami,  wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, rozruchy, regulację, nadzór i odbiory PEC Gliwice, malowanie, przekucia, przebicia, wykocie bruzd bez ich zatynkowania, odbiory robót zanikowych, itp.

- od strony przyłącza cieplnego instalację zakończyć na dostawie i montażu zaworów 1S01 ;

Uwaga: rozliczenie ryczałtowe; przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: od kwietnia 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: 06.03.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga:  Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów wynikających z gwarancji ich producentów – wartość robót należy podać w osobnej pozycji (w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).

 

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/147/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym w Chorzowie, przy ul. K.Miarki.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji gazu na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

-          kotłownia gazowa: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i regulatorami, czujnikami oraz przewodami zasilająco-sterującymi, dostawa i montaż kominów, dostawa i montaż wod-kan w zakresie dotyczącym kotłowni, układ uzupełniania wody grzewczej, itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, malowanie rurociągów, izolacje, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, regulację, uruchomienie i odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika, dostarczenie protokołu kominiarskiego stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodów spalinowych itp.; od strony instalacji c.o. roboty zakończyć na wyprowadzeniu rorociągów z pomieszczenia kotłowni (z uwzględnieniem przejść p.poż.);
Uwagi: wentylacja kotłowni po stronie Zamawiającego

-          wewnętrzna instalacja gazowa: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i systemem bezpieczeństwa gazowego, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, odbiory, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni itp.
roboty rozpocząć od miejsca włączenia w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafek) do wykonania podejścia pod kocioł wraz z podłączeniem, itp;

Termin realizacji: ok. maj 2011r.

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel.: 602 224 231

Termin złożenia oferty: 21.03.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.:  602 138 486, 32/72 19 184

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail : przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/923/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na obiekcie j.w.

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją tj. od kurka głównego w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafki bez wyposażenia) do wykonania podejść pod urządzenia oraz podłączenie urządzeń (bez ich dostawy);

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, instalacja detekcji awaryjnego wypływu gazu, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, odbiory, nadzór rejonowej gazowni, przejścia p.poż przez przegrody (masa + opaska HILTI), itp.

kotłownia gazowa: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i regulatorami, czujnikami oraz przewodami zasilająco-sterującymi, dostawa i montaż kominów, dostawa i montaż instalacji wod-kan w zakresie dotyczącym kotłowni itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, regulację, uruchomienie i odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika, dostarczenie protokołu kominiarskiego stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych, przejścia p.poż., izolacje, itp.; za rozdzielaczami instalację zakończyć na zaworach kulowych za układem pomp, czujników, zaworów trójdrogowych, itp.; (przedmiar „przedmiar_kotlownia” - pozycje 137 – 197, z wyłączeniem pozycji 191-193)

Uwagi:

 • Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

 • Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora

Przewidywany termin realizacji robót: styczeń 2010r.

Termin złożenia oferty: 20.12.2010r.

Kierownik budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
  -
  70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora,
  -
  30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 72 19 184
fax: 32/ 72 19 200
kom. 602 138 486

adres e-mail: przygotowanie@dombud.plJeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/898/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: kotłownie i węzły cieplne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowy siedziby Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kotłowni gazowej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłącza ciepłowniczego pomiędzy budynkiem głównym a gospodarczym zgodnie z projektem na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

 • kotłownia gazowa: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i regulatorami, czujnikami oraz przewodami zasilająco-sterującymi, dostawa i montaż kominów, dostawa i montaż instalacji wentylacyjnej oraz wod-kan w zakresie dotyczącym kotłowni itp., wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, rozruchy, regulację, przekucia, przebicia, odbiory robót zanikowych, nadzór, regulację, uruchomienie i odbiory UDT, szkolenie obsługi użytkownika, dostarczenie protokołu kominiarskiego stwierdzającego prawidłowość podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych itp.; za rozdzielaczami instalację zakończyć na zaworach kulowych za układem pomp, czujników, zaworów trójdrogowych, itp.;

 • wewnętrzna instalacja gazowa: zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą i aktywnym systemem bezpieczeństwa gazowego, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, odbiory, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, malowanie rurociągów, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni itp.
  roboty rozpocząć od miejsca włączenia w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafek) do wykonania podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem, itp;

 • przyłącze ciepłownicze od budynku głównego do gospodarczego: dostawa i montaż materiałów oraz rur preizolowanych Dn 2x25 – ok. 55m; roboty rozpocząć na zaworach kulowych w budynku głównym, a zakończyć na zaworach kulowych w budynku gospodarczym; zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. roboty ziemne wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu, montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory, odbiory, próby, nadzory, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej (geodezja po stronie Zamawiającego);

Uwagi:

 • Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

 • Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: od 3 stycznia 2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: 08.12.2010r.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 251 35 41, 251 35 13 wew. 184;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »