Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii prefabrykaty

PZ/58/G/2019 wyświetleń: 171

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1.  Zbiorniki betonowe prefabrykowane szczelne o wymiarach 250x200x150 cm, w każdym zbiorniku otwór fi 400mm - 3 szt.; przejścia szczelne 315 - 3 szt. (luźne); pokrywa z otworem fi 800 (poglądowy rysunek zbiorników w załączniku)  -  ilość zbiorników 6 szt.

Oferty z transportem i osadzeniem zbiorników w wykopach. Wykopy po stronie zamawiającego

 • Miejsce dostawy - Zabrze, ul. Wolności
 • Termin realizacji - 06/09.12.2019r

        Prosimy o:

 • podanie ceny netto franco budowa
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji,
 • okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2019r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Grzegorz Pieszczek
DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: g.pieszczek@dombud.pl
tel: 662272959

DA/RP/970/2014 wyświetleń: 199

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

              W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót dotyczących stanu surowego wg poniższego zakresu:


1. Podciąg żelbetowy P1 na stropie o przekroju 25cm x 75cm – 2,5 m3
2. Rdzenie żelbetowe R1, R2 o przekroju 25cm x 25cm – 5,0 m3
3. Montaż stropu Teriva 24cm z wykonaniem nadbetonu – 1333,00 m2
4. Montaż pokrycia dachu z blachy trapezowej TR160/250 – 633,00 m2
5. Nadproża żelbetowe o przekrojach 25cm x 34cm, 25cm x 40cm – 5,00 m3
6. Belki żelbetowe o przekrojach 25cm x 74cm, 25cm x 40cm, 25cm x 42cm, 25cm x 52cm – 20,00 m3
7. Montaż nadproży prefabrykowanych L19 – 50 szt.
8. Strop żelbetowy o gr. 16cm – 2,00 m2
9. Strop żelbetowy o gr. 12cm – 12,00 m2
10. Wieńce żelbetowe o przekrojach 25cm x 34cm, 25cm x 40cm – 10,00 m3
11. Schody (biegi + spoczniki) gr. 12cm i 14cm – 30,00 m2
12. Montaż zbrojenia wraz z przygotowaniem figur na budowie – 16 T
13. Ściany wewn. i zewn. z pustaków PGS 24cm - 1 300,00 m2
14. Ściany działowe z pustaków PGS 11,5cm - 50,00 m2


Uwaga:


Część elementów ww, np. spoczniki klatki schodowej wymagają wykonania bruzd, wklejania kotew itp. Te prace powinny być uwzględnione w podanych cenach jednostkowych, które muszą obejmować: robociznę, sprzęt (R+S). Cały niezbędny materiał np. mieszanka betonowa, zaprawa murarska, stal zbrojeniowa, kotwy, podkładki dystansowe oraz inne niezbędne + żuraw wieżowy i szalunki po stronie Zamawiającego.Termin realizacji: sierpień/październik 2014r.

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora.

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648 lub z Majstrem: Damian Piszczek 728 314 998. Do zapytania dołączona jest dokumentacja w wersji elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.podlacha@dombud.pl do dnia 14.08.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego tel.: (32) 7219 193 lub tel. kom. 539 920 745.

Z poważaniem:
Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/136/2014 wyświetleń: 12

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie wraz z dostawą prefabrykatów żelbetowych biegów żelbetowych.. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania zgodnie z wytycznymi projektowymi oraz uzgodnieniami z Kierownikiem Budowy.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. Termin realizacji: luty.2014r.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. kom.: 662 272 948Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 05.02.2014r. Pytania kierować do niżej podpisanego 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/996/2013 wyświetleń: 9

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

         W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na projekt, wykonanie i dostawę loco budowa prefabrykowanych balkonów z zastosowaniem wkładek termicznych.


Terminy dostaw : listopad 2013 – luty 2014.

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 403 , możliwość przesłania wersji elektronicznej mail`em po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 17.11.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 190 lub tel. kom. 539 920 745.

                                                                             Z poważaniem:

                                                                           Robert Podlacha

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L. dz. DA/MB/845/2013 wyświetleń: 9

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie wraz z dostawą prefabrykatów żelbetowych 11szt.. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania zgodnie z wytycznymi projektowymi.Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 lub wg załączonych pliku.Terminy dostawy: 45 tydzień 2013r. Termin złożenia oferty: 21.10.2013r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 539 920 735, 32/72 19 219 w. 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl Z poważaniem:Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/RP/699/2013 wyświetleń: 8

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę biegów oraz podestów schodowych.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Michał Boborowski 600 968 608 .

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 403 , Możliwość przesłania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : r.podlacha@dombud.pl do dnia 4.10.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 190 lub tel. kom. 539 920 745.

                                                                                       

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L dz. DA/MB/635/2013 wyświetleń: 9

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę konstrukcji z drewna klejonego na w/w budowę.Prosimy o podanie cen ryczałtowej konstrukcji drewna klejonego zaproponowanego w dokumentacji projektowej oraz w ewentualnym rozwiązaniu alternatywnym spełniającym wszystkie parametry techniczne. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania tj.: projekt, uzgodnienia, wykonanie i montaż konstrukcji (drewno klejone, okucia, impregnacje)Termin montażu: listopad 2013r.W umowie przewidziane są zapisy : Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót.W tym: 70% wartości robót - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości robót - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński tel. kom.: 666 027 716. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu). Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.bogus@dombud.pl do dnia 20.09.2013r. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 191 lub tel. kom. 539 920 735. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/MO/343/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

       Dot. ' Rozbudowa budynku dydaktycznego przy ul.Ingardena 4 - Oleandry 6 w Krakowie ' .

            W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę prefabrykowanych płyt stropowych typu „filigran” wraz z projektem wykonawczym o parametrach zgodnych z Pierwotnym Projektem Wykonawczym.

Proszę podać w ofercie :

  • ilość zastosowanej stali w płytach prefabrykowanych (pręty, kratownice)
  • ilość stali do ułożenia w nadbetonie (zbrojenie na płytach oraz zbrojenie górne)

Termin dostaw prefabrykatów : od wrzesień/październik 2013 .

W umowie przewidziane są zapisy :

Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna: 10% wartości robót potrącona z faktur z czego:

70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora

30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.

Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy : Jacek Surowiec tel. kom.: 608 586 808. Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 412 lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail : m.okonski@dombud.pl do dnia 1.08.2013. Pytania kierować do niżej podpisanego 32 7219 200 wewn. 178 lub 728 314 975.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Izba Celna w Katowicach - wiaty techniczne wyświetleń: 4

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) wiat technicznych W01 i W04 w konstrukcji stalowej spawanej na budowie.

Wymiary należy dopasować do rysunku i gotowej stacji transformatorowej, w celu zachowania linii dachu.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/413127711/Wiata_techniczna.pdf

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Czesław Kaleta,  tel. 602 370686

Termin realizacji: pilne

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 20.08.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZZ/22/R/2009 wyświetleń: 2

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę opraw (kompletnych: ze żródłami + K.G.O.) zgodnie z zestawieniem: 

Typ oprawy

Ilość szt.

Projektor zewnętrzny metalohalogenkowy Con Tempo 3 RVP 351 S 1xHPI-TP400W/643, Philips

42

Projektor zewnętrzny metalohalogenkowy Con Tempo 3 RVP 351 A/52.50 1xHPI-TP400W/643, Philips

12

Oprawa świetlówkowa, OKN-236/O z kloszem mlecznym opalizowanym, Philips Lighting Farel Mazury

100

Oprawa świetlówkowa awaryjna, OKN-236N AW3 z autotestem AT z kloszem mlecznym opalizowanym, Philips Lighting Farel Mazury

14

Oprawa świetlówkowa, OKN-218/O z kloszem mlecznym opalizowanym, Philips Lighting Farel Mazury

6

Oprawa świetlówkowa, OKJ-136/O z kloszem mlecznym opalizowanym, Philips Lighting Farel Mazury

14

Oprawa świetlówkowa, OPK-236 (IP65), Philips Lighting Farel Mazury

31

Oprawa świetlówkowa awaryjna, OPK-236 N AW3 z autotestem AT (IP65), Philips Lighting Farel Mazury

3

Oprawa świetlówkowa, OPK-136 (IP65), Philips Lighting Farel Mazury

65

Oprawa kompaktowa, Pacyfic FCW196 2xPL-L 18W I O (IP65)

40

Oprawa kompaktowa, OKM-211 (IP 20) z kloszem mlecznym opalizowanym, Philips Lighting Farel Mazury

4

Oprawa kompaktowa awaryjna, OKM-211 (IP 20) z modułem awaryjnym 3h i autotestem AT

5

Projektor zewnętrzny metalohalogenkowy Con Tempo 3 RVP 351 A/47.5 1xHPI-TP250W/645, Philips

12

Oprawa zewnętrzna SGS 101/100W Philips

8

Jeśli jakieś oprawy nie są produkowane proszę zaproponowć zamiennik. 

 • Miejsce dostawy  -  budowa hali sportowej, Mikołów, ul. Bandurskiego

Prosimy o:

 • podanie możliwego terminu realizacji,
 • podanie ceny netto materiałów oraz wartość franco budowa,
 • podanie warunków płatności.

Uwaga: wraz z materiałami należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności i certyfikaty jakości. 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 10.03.2009 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem na adres: roman@dombud.pl

Telefon kontaktowy - 032 251 36 33 wew. 112,  tel. kom. 0 728 314 956.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Roman Janowski
PB DOMBUD SA
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: roman@dombud.pl
tel: 32 72 19 162
kom. 728 314 956
fax: 32 72 19 169

ZP/AP/2/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę „loco” budowa wewnętrznych elementów prefabrykowanych klatek schodowych (biegi schodowe, belki) oraz zewnętrznych (balkony) na w/w budowę dla budynków nr 1, 2, 3, 4 wg podanego zakresu i dostarczonej dokumentacji:

 • beton prefabrykatów:  C 30/37,
 • stal zbrojeniowa: A – 0 i A – III,

Termin składania ofert: do dnia 06.03.2009r.

Terminy dostaw: od dnia 06.04.2009r. do dnia 31.07.2009r.

Harmonogram dostaw elementów prefabrykowanych na poszczególne budynki i kondygnacje będzie ustalony przy podpisaniu umowy.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczące w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail przygotowanie@dombud.pl z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

AP/ZP/1/2009 wyświetleń: 1

Kategoria: prefabrykaty
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę „loco” budowa prefabrykowanych płyt stropowych typu „filigran” wraz z projektem wykonawczym na w/w budowę dla budynków nr 1, 2, 3, 4 w ilości ok. 4700 m2.

Parametry techniczne:

-      beton prefabrykatów: C20/25,

-      stal: A - IIIN

-      docelowa gr. stropu: 18,0 cm oraz 16,0 cm (strop nad ostatnią kondygnacją w bud. nr 3 i 4),

-      wymagane otwory zgodnie z dokumentacją.

Termin składania ofert: do dnia 09.03.2009r.

Terminy dostaw: od dnia 06.04.2009r. do dnia 31.07.2009r.

Harmonogram dostaw płyt stropowych na poszczególne budynki i kondygnacje będzie ustalony przy podpisaniu umowy.

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej dotyczące w/w tematu prosimy o kontakt telefoniczny (gsm: 0728 314 974) lub e-mail przygotowanie@dombud.pl z niżej podpisanym.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »