Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)

ZP/AM/798/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Magnolii i Przyzby w Krakowie.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie drenażu opaskowego dla budynków nr 8, 9 i 11 na osiedlu j.w.

Zakres robót:

drenaż opaskowy: dostawa i montaż rur, studni i materiałów zgodnie z dokumentacją: rury drenarskie karbowane PVC-U Fi 126/113 z filtrem PP – ok. 205 m, rury PVC-U Fi 160 – ok. 47 m, studnie drenarskie odwadniające Fi 315 – 9 szt., studnie zbiorcze: Fi 600 – 3 szt.i Fi 1000 – 1 szt.; roboty zakończyć na włączeniu do istniejących studni Si;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne (wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe i żwirowe, zabezpieczenie geowłókniną syntetyczną, zasypanie z zagęszczeniem, przywrócenie nawierzchni na trasie prowadzonych robót do stanu pierwotnego), wszelkie niezbędne nadzory, próby, odbiory, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

Termin realizacji: pilne!

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608 586 808

Termin złożenia oferty: 27.10.2010r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 36 m-cy od licząc od daty odbioru końcowego robót przez Inwestora.

Materiały przetargowe:
Dział Przygotowania Produkcji,
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 184;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/694/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Budowy siedziby Izby Celnej, przy ul. Słonecznej 34 w Katowicach.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody, pompowni p.poż oraz przepompowni ścieków sanitarnych, deszczowych i drenarskich dla obiektu j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1. Sieć wodociągowa: dostawa i montaż rur, kształtek i armatury zgodnie z dokumentacją;  rury PE Fi 110 mm – ok. 57 m; rury PE Fi 90 – ok. 100 m; rurociągi pomiędzy zbiornikiem przeciwpożarowym a pomieszczeniem pompowni p.poż.
zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. kompleksowe roboty ziemne wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu, montaż rurociągów i urządzeń wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności, badanie bakteriologiczne wody, próby, uruchomienia, rozruchy, regulacje, przewierty oraz przejścia szczelne przez ściany, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej; obsługa geodezyjna po stronie Zamawiającego.

2. Pompownia p.poż.: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: urządzenie do podwyższania ciśnienia COR-3 MVIE 1605-6/VR firmy Wilo;
zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. dostawa i montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, próby, uruchomienia, rozruchy, regulacje, szkolenie obsługi użytkownika itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

3. Pompownie ścieków sanitarnych wraz ze studniami: dostawa materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją oraz wprowadzonymi zmianami:

 • studnia S2, studnia S6, pompy zgodnie z dokumentacją: typu S 600/6.45-P-12/40-T/3-1,7/P firmy Wavin – 2 szt.

 • odległość od szaf sterujących – ok. 15 m.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wykop pod studnię wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu, dostawa i montaż studni, urządzeń pompowych wraz z układem sterowania, rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, próby, uruchomienia, rozruchy, regulacje, szkolenie obsługi użytkownika itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

4. Pompownia ścieków deszczowych: dostawa i montaż materiałów i urządzeń wraz z układem sterowania zgodnie z dokumentacją: zabudowa pompowni w istniejącym zbiorniku ścieków deszczowych ZD; pompy typu Drain STS 65 F 22.70/40 produkcji WILO – 2 kpl.
zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. montaż rurociągów i urządzeń wraz z układem sterownia, wszelkie niezbędne odbiory, próby, płukania, uruchomienia, rozruchy, regulacje, szkolenie obsługi użytkownika, przewierty oraz przejścia szczelne przez ściany, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

5. Pompowania wód drenarskich R09: dostawa i montaż studni, materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: studnia dn 600 mm, dł. 6m; pompownia S600/6/45-1S122/63-T/1-1,8/P firmy Wavin – zgodnie z załącznikiem;
zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wykop pod studnię wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu, dostawa i montaż studni, urządzeń wraz z układem sterowania, rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, próby, uruchomienia, rozruchy, regulacje, szkolenie obsługi użytkownika itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej;

Termin realizacji: październik 2010 r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Robót;

Kierownik Robót: Krzysztof Mozgawa, tel. 604 064 381

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: 28.09.2010r.

Gwarancja:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

Gwarancja na wykonane roboty budowlane, instalacyjne oraz dostarczone urządzenia: 5 lat;
Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych: na wezwanie zamawiającego, jednak nie częściej niż co 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje:

 • przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

 • usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji;

 • koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.


Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkownika i eksploatacji instalacji i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

Jeżeli wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

Kaucja gwarancyjna:
Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Materiały przetargowe:
Dział Przygotowania Produkcji,
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 233;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/627/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Budowa budynku mieszkalno – usługowego, przy ul. Jana Pawła II i Mikołowskiej w Gliwicach.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy sanitarnych dla obiektu j.w.

Szczegóły:

 1. przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek i armatury zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od wykonania włączenia w istniejący wodociąg Fi 200 mm biegnący wzdłuż ul. Mikołowskiej, a zakończyć na zaworze antyskażeniowym w pomieszczeniu przyłącza wody (za węzłem wodomierzowym); zabudowa tymczasowej studzienki wodomierzowej wraz z zestawem wodomierzowym dla zasilania placu budowy; rury PE Dn 125 x 11,4 – ok. 19 m; przecisk pod drogą w rurze ochronnej stalowej D193 x 3,6 – ok. 12 m; itp.;

 1. przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przełożenie istniejącego przyłącza: dostawa i montaż rur, studni i kształtek zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do przełożonego kolektora D 1,0m oraz do kolektora sanitarnego w ul. Jana Pawła II, a zakończyć na połączeniu z poziomami instalacji wewnętrznej wysuniętymi ok. 0,5 m poza obrys budynku; rury Wavin X-Stream Fi 200 mm – ok. 64 m; studnie kanalizacyjne; itp.;

 1. przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, wpustu, separatora koalescencyjnego zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej kanalizacji „Ostropka” ułożonej w ul. Jana Pawła II, a zakończyć na połączeniu z instalacją wewnętrzną; rury Wavin X-Stream Fi 200 i 160 mm – ok. 55 m; separator substancji ropopochodnych OKSYDAN, itp.;

  zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, organizację ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu, opłaty), montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, przecisk pod drogą, włączenie do istniejącej sieci, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, kamerowanie kanalizacji, nadzór PWiK w Gliwicach, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;
  w osobnej pozycji należy podać koszt obsługi geodezyjnej;
  projekt organizacji ruchu po stronie Zamawiająceogo

Uwagi: Rozliczenie kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

Termin realizacji: od września 2010r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy
Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel.: 600 968 608
Termin złożenia oferty: 08.09.2010r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Materiały przetargowe:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 233;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/526/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Budowa osiedla pomiędzy ul. Łokietka, a potokiem Sudół w Krakowie

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zewnętrznych sieci: sanitarnych dla obiektu j.w.

Szczegóły:

 1. sieć wodociągowa: dostawa i montaż rur, kształtek i armatury zgodnie z dokumentacją; (z wyłączeniem już wykonanego fragmentu sieci od włączenia w istniejący wodociąg Fi 250 mm, biegnący wzdłuż ul. Łokietka, wraz z ok. 12 m rurociągu); hydranty podziemne Dn 80 - 4 szt.; rury PE TS Fi 110/10 mm – ok. 370 m, przyłącza do budynków: rury PE TS Fi 63 mm i Fi 50 mm, itp.;
  roboty rozpocząć od połączenia z fragmentem istniejącego wodociągu, a zakończyć na zaworach kulowych na wejściach do budynków (przed zestawem wodomierzowym);

 1. tymczasowy przyłącz kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno pompowym: dostawa i montaż rur, kształtek, studni, pompowni itp. zgodnie z dokumentacją:
  - tymczasowa pompownia ścieków sanitarnych w formie studni prefabrykowanej Dn 1500: w punkcie P;
  - tymczasowy rurociąg tłoczny na odcinku P – SR1 o średnicy Fi 90/5,2 PE – ok. 13,5 m;
  - docelowy rurociąg tłoczny na odcinku SR1 – SR2 o średnicy Fi 110/11 PE TS – ok. 268 m;
  - docelowy odcinek grawitacyjny na odcinku SR2 – Si: Fi250 mm KAM. – ok. 14 m (wykonać bezrozkopowo);

 1. kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rur, studni i kształtek zgodnie z dokumentacją; kolektor sanitarny grawitacyjny rury Fi 300 mm KAM. - ok. 197 m; odejścia rury Fi 250 mm KAM. – ok. 106 m, przyłącza do budynków – Fi 150 mm KAM.; studnie żelbetowe Fi 1200 i Fi 1000 mm, itp.
  roboty zakończyć na połączeniu z poziomem instalacji wewnętrznej wysuniętym ok. 0,5 m poza obrys budynku;

 1. Kanalizacja deszczowa: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, wpustów, korytek zgodnie z dokumentacją; odcinek W-D1 wykonany metodą przewiertu horyzontalnego rury Fi 160 mm PE TS – ok. 104 m; rury Weholite KWH PIPE: Fi 1540 mm – ok. 73 m, Fi 570 mm – ok. 148 m, Fi 450 mm – ok. 170 m, Fi 340 mm – ok. 167 m; rury PP KWH PIPE Dn 200 – ok. 265 m, Dn 150 – ok. 320 m; (w sumie ok. 1245 m rurociągu); osadnik pionowy typu OS, pompownia ścieków, zbiornik retencji kanałowej zakończony pompownią wód deszczowych, studnie kanalizacyjne, wykonanie wylotu do potoku Sudół, itp.
  roboty zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi na elewacji budynku (bez czyszczaków i rur spustowych);

  zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, organizację ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu, opłaty), montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, przewierty horyzontalne, ścianki szczelne, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, badanie wydajności hydrantu, kamerowanie kanalizacji, nadzór MPWiK w Krakowie, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej;
  w osobnej pozycji należy podać koszt obsługi geodezyjnej;
  projekt organizacji ruchu po stronie Zamawiająceogo.

Termin realizacji: od ok. 30.08.2010r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel.: 608 586 808

Termin złożenia oferty:.do 11.08.2010r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego

Materiały przetargowe:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 233;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »