Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)

PZ/58/G/2019 wyświetleń: 177

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:

 1.  Zbiorniki betonowe prefabrykowane szczelne o wymiarach 250x200x150 cm, w każdym zbiorniku otwór fi 400mm - 3 szt.; przejścia szczelne 315 - 3 szt. (luźne); pokrywa z otworem fi 800 (poglądowy rysunek zbiorników w załączniku)  -  ilość zbiorników 6 szt.

Oferty z transportem i osadzeniem zbiorników w wykopach. Wykopy po stronie zamawiającego

 • Miejsce dostawy - Zabrze, ul. Wolności
 • Termin realizacji - 06/09.12.2019r

        Prosimy o:

 • podanie ceny netto franco budowa
 • podanie warunków płatności,
 • potwierdzenie terminu realizacji,
 • okresu ważności oferty

Uwaga: wraz z materiałem należy dostarczyć na budowę Krajową Deklarację Zgodności oraz certyfikaty jakości.

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 28.11.2019r  do godz. 15.00 na numer fax 032 750 84 51 lub e-mailem zakup@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:
Grzegorz Pieszczek
DOMBUD S.A.
40-059 Katowice
Drzymały 15
e-mail: g.pieszczek@dombud.pl
tel: 662272959

Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą wyświetleń: 255

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: „Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami”.P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wg poniższego zestawienia:


 1. Instalacja wentylacji, klimatyzacji, chłodu, kolektorów słonecznych

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałow, urządzeń oraz ich składowanie, montaż kanałow wentylacyjnych, wykonanie izolacji termicznej kanałow wentylacyjnych, montaż przepustnic regulacyjnych oraz regulatorow wydatku, montaż klap przeciwpożarowych, montaż tłumikow hałasu, montaż central wentylacyjnych wraz z automatyka, montaż nagrzewnic elektrycznych, montaż nawilżaczy parowych, montaż wentylatorow, montaż elementow nawiewnych i wyciągowych ( kratki, nawiewniki,stropy laminarne ) montaż układow regulacji automatycznej, montaż klimatyzatorow, montaż rurociągow freonowych, wykonanie izolacji termicznej rurociągow freonowych, montaż agregatów wody lodowej, montaż rurociągów stalowych czarnych, czyszczenie, malowanie, napełnienie instalacji glikolem, montaż izolacji, montaż armatury, montaż kompletnych elementów obiegów układów chłodniczych, montaż kolektorów słonecznych, montaż wymienników, zbiorników buforowych, grup pompowych, badania instalacji, próby szczelności, przedmuchanie azotem, regulacja działania instalacji ( w tym rozruch 72h ) , pomiary kontrolne i kontrola działania instalacji. Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania takich jak : zawieszenia, podstawy, wsporniki i konstrukcje wsporcze pod urządzenia, uszczelki, silikon itp. – przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, demontaże, itp., nadzory branżowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

 1. Sieci i instalacje wod-kan oraz CO i CT

Sieci wod-kan

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie, wytyczenie trasy projektowanego przewodu wodociągowego, oraz pozostałe prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonanie: przekopów kontrolnych, podsypki, obsypki i zasypki, wykopów oraz pozostałe roboty ziemne, ułożenie i połączenie projektowanych przewodów grawitacyjnych kanalizacyjnych PCV, wykonanie projektowanych studzienek kanalizacyjnych, wykonanie włączeń na przyłączach kanalizacyjnych zrealizowanych w I etapie prac budowlanych, wykonanie włączeń do studni istniejących, wykonanie drenażu wzdłuż budynku od strony ulicy Kościuszki, próby szczelności , obrukowanie włazów studni w terenie nieutwardzonym, ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych z rur polietylenowych zgrzewanych doczołowo, wykonanie włączenia do przyłącza wodociągowego zrealizowanego w I etapie (trójnik T2), na odgałęzieniu do przyłącza tymczasowego badania laboratoryjne jakości wody, montaż wodomierza, montaż zaworu zabezpieczającego przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz filtra mechanicznego, montaż kompletnych zasuw, kształtek, przejść szczelnych, odcięć, wykonanie połączeń, wykonanie bloków oporowych, zasypanie wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu, płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, obrukowanie skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym, wykonanie rozbiórek i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji i warunków Umowy, uporządkowanie terenu budowy po robotach, oznakowanie trasy rurociągów, wykonanie inspekcji TV kanałów, likwidacja i odcięcie nieczynnych rurociągów. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

Instalacje Wod-Kan

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie.Montaż rurociągów instalacji wodociągowych (woda zimna, ciepła, cyrkulacji, p.poż, skropliny), montaż armatury, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, montaż hydrantów, montaż zestawu hydroforowego na cele bytowe, montaż zestawu hydroforowego na cele p.poż, montaż zbiornika wody na cele bytowe, montaż stacji uzdatniania wody na cele bytowe, montaż przewodów kanalizacji sanitarnej w tym podposadzkowej, montaż przewodów kanalizacji deszczowej, montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji sanitarnej, montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji deszczowej, montaż wywiewek kanalizacyjnych, montaż armatury przeciw zalewowej (zasuwa burzowa) na instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych, montaż sprzętu sanitarnego, wykonanie przejść ppoż, biały montaż, badania instalacji wodociągowych, badania instalacji kanalizacyjnych, regulacja działania instalacji wodociągowych, próby szczelności. Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania takich jak : zawieszenia, uszczelki, itp. – przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych itp., nadzory branżowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

Instalacje CO i CT

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie, montaż rurociągów wraz z izolacją, armaturą, grzejnikami, montaż kompletnych elementów obiegów układów obiegów grzewczych, przejścia ppoż, oraz materiałów pomocniczych niezbędnymi do funkcjonowania instalacji, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, przełożenie kolektorów, rozruchy, regulację, przejścia p.poż., malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, demontaże, itp., nadzory branżowe. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

 1. Gazy medyczne

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie: instalacji wewnętrznych niepalnych gazów medycznych tj. tlenu. sprężonego powietrzamedycznego i próżni, instalacji odciągu gazów użytych do narkozy, stacji pomp próżni medycznej, stacji sprężarek powietrza medycznego, sygnalizacji alarmowej instalacji gazów medycznych, sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania instalacji gazów medycznych.w szczególności: ułożenie korytek i rur ochronnych dla ułożenia instalacji zasilającej urządzenia, instalacji sterowania i sygnalizacji alarmowej, ułożenie kabli i przewodow sygnalizacyjnych, montaż urządzeń, stacja sprężarek powietrza medycznego, sterownik mikroprocesorowy, przetwornik ciśnieniowo-napięciowy, sprężarki powietrza medycznego, badanie linii kablowych, pomiary rezystancji, badanie ppoż, montaż sygnalizatorów, skrzynek rozdzielnic, montaż rurociagów miedzianych, punktów poboru gazu, armatury, próby szczelności i wytrzymałości, Montaż (bez zakupu i dostawy) paneli nadłóżkowych, kolumn anestezjologicznych, kolumn chirur-gicznzch, kolumn IOM, kolumn wzmożonego nadzoru, paneli naściennych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB


Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Uwaga: rozliczenie obmiarowe ( Obmiar składany do 24 każdego miesiąca )

Termin realizacji: Luty 2015r. - Styczeń 2016r.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski tel. 600-968-608

Termin złożenia oferty: ( AD2: 22.01.15, AD1 i AD3: 29.01.15r. )


Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 5 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora (planowany termin odbioru końcowego 31.01.2016r.)

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Adrian Bucki
tel. 32/ 72 19 173 lub 604-483-683
adres e-mail:
a.bucki@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/387/2013 wyświetleń: 31

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

 

Dot.: Budowy Hali Sportowej w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica (dz. 924/35, 932/35, 933/35, 934/34, 935/34).

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji jw.  

 

Szczegóły:

1.     Przyłącze wody: dostawa i montaż  rur, armatury oraz pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia w istniejący wodociąg fi 110 w miejscu włączenia istniejącego hydrantu (punkt ZW), a zakończyć na włączeniu do budynku i połączeniu z pierwszym zaworem odcinającym;

2.     Przyłącze kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, przepompowni oraz pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studzienki kanalizacyjnej k zabudowanej na kanale fi 200, a zakończyć na połączeniu z poziomem kanalizacji sanitarnej wyprowadzonym ok. 0,5 m poza obrys budynku;

3.     Przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, wpustów deszczowych, separatora substancji ropopochodnych oraz pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od zabudowy studni przyłączeniowej SP, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji deszczowej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza obrys budynku oraz na dostawie i montażu wpustów deszczowych.


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż rurociągów, włączenia do istniejących sieci, wszelkie niezbędne odbiory, nadzory branżowe, próby, nadzór PWiK, uruchomienia, badanie wody, kamerowanie kanalizacji, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwaga: Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: od września 2013r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: do 13.08.2013r.

Wymagana gwarancja: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta;

Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji – wartość należy podać w odrębnej pozycji.

Wykonawca sporządzi „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” określającą zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń, wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

 

Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

      

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/AS/371/2013 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

 Dot.: „Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zlokalizowanego na działce 186/1 w Krakowie przy ul Ingardena 4 i Oleandry 6.
            P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przekładki sieci  c.o. oraz budowy przyłącza c.o. oraz przyłącza kanalizacji ogólnospławnej dla inwestycji j.w. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.
Szczegóły:
1. Budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej: dostawa i montaż rur, studni, regulatora przepływu, odwodnienia liniowego, separatora substancji ropopochodnych oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją od włączenia w istniejący kanał KoD600/900; wykonanie fragmentu przyłącza sanitarnego i przyłącza deszczowego – kolejno od połączenia z poziomem instalacji wewnętrznej – na zewnątrz budynku do wykonania włączenia do proj. studzienki kanalizacji ogólnospławnej;
2. Przebudowa sieci c.o. oraz przyłącza ciepłowniczego: dostawa i montaż rur, kształtek, zaworów odcinających,  odwadniających, pierścienia uszczelniającego oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty wykonać zgodnie z dokumentacją od połączenia w punkcie „1” poprzez „2” do włączenia w pkt. „3”. Ponadto w drugim etapie należy wykonać przyłącze cieplne do budynku od pozostawionych trójników w punkcie „2” do wejścia do budynku i wykonanie spinki;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, włączenia do istniejących sieci, montaż rurociągów wraz z armaturą,zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu na czas robót, rozebranie i odtworzenie nawierzchni, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, badanie wydajności hydrantu, nadzór MPEC S.A., MPWiK Kraków, ZIKIT, nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.
Uwagi:
- Wymagana gwarancja: 3 lata na wady materiałowe jak i wady w wykonawstwie (materiały, urządzenia, wyposażenie i robocizna)
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
Kaucja gwarancyjna:
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.
3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.
Termin realizacji: sierpień 2013, szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.
Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608 586 608
Termin złożenia oferty: do dnia 12.08.2013r.

 Z poważaniem:
Anita Szul

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 728 314 978,  32/ 72 19 173
Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: l.kuchna@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/341/2013 wyświetleń: 18

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – budynków byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu ul. 3-go Maja dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z otworzeniem nawierzchni na obiekcie jw.

 

Szczegóły:

Przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza obrys budynku;

Przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, wpustów oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć na zabudowie studni na istniejącej kanalizacji deszczowej;

Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni: dostawa i montaż rur, studni oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją, odtworzenie nawierzchni na trasie prowadzonych robót; roboty zakończyć na włączeniu kanalizacji do istniejącej studni St14 ;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (projekt, uzgodnienie, wdrożenie, opłaty), wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni na trasie prowadzonych robót, odwóz i utylizacja nadmiaru ziemi i innych materiałów z demontażu, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, próby, przejścia szczelne, kamerowanie kanalizacji z udziałem przedstawiciela PWiK, uruchomienia, ostateczna regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.

 

Uwaga:

- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

 

Termin realizacji: od września 2013 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948

Termin złożenia oferty: 09.08.2013r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt obowiązkowe przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń i systemów  min 2 razy w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, ewentualnie wynikające z gwarancji ich producentów – wartość robót należy podać w osobnej pozycji (w rozbiciu na czynności oraz materiały eksploatacyjne).

 

Kaucja gwarancyjna:

1.   Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.   Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.   Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AS/302/2013

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. „Dombud S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

1. Przyłącze wodociągowe: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałów - zgodnie z dokumentacją od połączenia z istniejącym wodociągiem fi150 w ul. Słowackiego do wejścia do budynku; rury fi50 PE-TS – ok. 58m. Roboty zakończyć na zaworze kulowym w budynku za zestawem wodomierzowym

2.Przyłącze kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, rur osłonowych oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją od połączenia z poziomem instalacji wewnętrznej – na zewnątrz budynku do wykonania włączenia do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej Sistn02; rury fi160 PCV-U SN8 ze ścianką litą – ok. 20m

3. Kanalizacja deszczowa: dostawa i montaż rur, studni, wpustów drogowych, odwodnień linowych, rur osłonowych oraz pozostały materiał zgodnie z dokumentacją od wlotu do rowu do Sd01, Sd01 do Rs01, Sd02 do Rs02, Sd01 do Rs06 wraz z wpustami drogowymi, odwodnieniem liniowym, przyłączami do budynku i połączenia ich z poziomami.

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, włączenia do istniejących sieci, montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania i dezynfekcji, nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwagi:

-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

-Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

-Wyceny należy dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej;

Termin realizacji: IV kwartał br. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666-027-716

Termin złożenia oferty: do dnia 16.08.2013r.

Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173, zostanie wtedy przekazana dokumentacja techniczna.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax; 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/AG/287/2013 wyświetleń: 20

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

dot.: budowy Sali Obsługi Klientów dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Katowicach przy ul. Granicznej


P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji na obiekcie jw. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Szczegóły:

Przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od wykonania wpinki do istniejącej sieci w110 do włączenie do budynku i zabudowy zestawów wodomierzowych (roboty zakończyć na zaworach kulowym za zaworami antyskażeniowym);

UWAGA: załączone uzgodnienie projektu ustala wykonanie jednego przyłącza na cele bytowe oraz przeciwpożarowe (proszę przyjąć za wykonywane przyłącze w63)

Przyłącze kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, przepompowni wraz z automatyką, okablowaniem
i jej wentylacją oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od wykonania studni S1 do połączenia z poziomem kanalizacji sanitarnej wyprowadzonym ok. 0,5 m poza lico budynku;

Przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, kształtek, studni, wpustów oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni D1 do połączenia z poziomem kanalizacji sanitarnej wyprowadzonym ok. 0,5 m poza lico budynku oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów drogowych;


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór Katowickich Wodociągów, próby, przejścia szczelne, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.


Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: do 31.07.2013r.


Uwagi:

 • Wymagana gwarancja i rękojma na cały zakres umowy 36 miesięcy

 • W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny serwis i konserwacje zainstalowanego sprzętu i urządzeń w terminach wymaganych przez producenta.

 • Rozliczenie kosztorysem powykonawczym


Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Arkadiusz Gosiewski
tel. 32/ 72 19 173
gsm *660 451 935
adres e-mail: a.gosiewski
@dombud.pl

 Z poważaniem:

Arkadiusz Gosiewski

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ŁK/2013 wyświetleń: 20

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla inwestycji j.w. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

1. Przekładka sieci wodociągowej.: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, rur osłonowych, oraz pozostałych materiałów - zgodnie z dokumentacją w węzłach W01 – Wb01 – przyłącze wodociagowe; W03, W04, W05 oraz W06, W07 – przebudowa sieci wodociagowej w ul. Raciborskiej; Roboty związane z przyłączem wodociągowym zakończyć na zaworze kulowym w budynku za zestawem wodomierzowym;

2. Przekładka kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, remont studni, rur osłonowych oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją od włączenia w studnię istniejącą S03 do S001; wykonanie fragmentów przyłączy kanalizacji sanitarnej – od połączenia z poziomem instalacji wewnętrznej – na zewnątrz budynku do wykonania włączenia do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej;

3. Kanalizacja deszczowa sanitarna i przyłącza do budynku: dostawa i montaż rur, studni, wpustów drogowych, rur osłonowych, odwodnień liniowych, oraz pozostały materiał zgodnie z dokumentacją przyłączami do budynku i połączenia ich z poziomami.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, włączenia do istniejących sieci montaż rurociągów wraz z armaturą, zajęcia pasa drogowego, regulacja studni, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór Katowickich Wodociągów S.A., nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwagi:

 • Wymagana gwarancja i rękojma na wykonane roboty budowlane i montażowe 36 miesięcy;

 • Gwarancja jakości na materiały, zamontowane maszyny i urządzenia na okres wynikający z gwarancji producenta danego materiału/ urządzenia/ sprzętu nie krótszy niż 18 miesięcy

 • W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny serwis i konserwacje zainstalowanego sprzętu i urządzeń w terminach wymaganych przez producenta.

 • Rozliczenie ryczałtowe

 • część dokumentacji projektowej odnosi się do budowy przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 19. Zakres ten został wyłączony z zakresu zamówienia i robót.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wojewodzic, tel. 606 418 955

Termin złożenia oferty: do dnia 02.08.2013r.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Łukasz Kuchna
tel. 32/ 72 19 173
gsm *728 314 978
adres e-mail:
l.kuchna@dombud.pl

 Z poważaniem:

Łukasz Kuchna

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 728 314 978, 32/ 72 19 173

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: l.kuchna@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/269/2013 wyświetleń: 10

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Adaptacji obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody i drenażu opaskowego na obiekcie jw.

 

Szczegóły:

Przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty od połączenia z rurociągiem o średnicy fi 50, do włączenia do budynku i zabudowy zestawu wodomierzowego;

Drenaż opaskowy: dostawa i montaż rur, studni, przepompowni, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć na włączeniu drenażu do kanalizacji ogólnospławnej;
Uwaga: pompa o parametrach: wysokość podnoszenie 4m, przepływ 2 l/s.

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna,  podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, próby, przejścia szczelne, badanie bakteriologiczne wody, uruchomienia, ostateczna regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.

Uwaga: wykop po stronie Zamawiającego

 

Termin realizacji: ok. września 2013 r. – szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski, tel. 662 272 948

Termin złożenia oferty: do 31.07.2013r.

 

Wymagana gwarancja: na wykonane roboty 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora, na zainstalowane urządzenia i materiały zgodnie z gwarancją producenta.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.   Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.   Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.   Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/262/2013 wyświetleń: 10

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: budowy budynku wielorodzinnego wolnostojącego 3-kondygnacyjnego w Chrzanowie przy ul. Botanicznej.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody i kanalizacji dla budynku A2 na obiekcie jw. .

 

Szczegóły:

Przyłącze wody do budynku A2: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od połączenia z fragmentem wykonanego przyłącza (wykonano włączenie w wodociąg w punkcie W9, zabudowę zasuwy i wyprowadzono rurociąg poza obrys istniejącej drogi) do włączenie do budynku i zabudowy zestawu wodomierzowego (roboty zakończyć na zaworze kulowym za zaworem antyskażeniowym);

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku A2: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od połączenia z fragmentem wykonanego przyłącza (wykonano włączenie do studni SK5 i wyprowadzono rury poza obrys istniejącej drogi) do połączenia z poziomem kanalizacji sanitarnej wyprowadzonym ok. 0,5 m poza lico budynku;

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór RPWiK w Chrzanowie, próby, przejścia szczelne, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.

 

Termin realizacji: ok. września 2013 r. – szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: do 29.07.2013r.

 

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/AS/170/2013

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – SIEDZIBY NADLEŚNICTWA ANDRYCHÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przekładki przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji j.w. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

1.Przebudowa przyłącza wodociągowego.: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałów - zgodnie z dokumentacją od połączenia z istniejącym wodociągiem w punkcie W01 do połączenia z istniejącym wodociągiem w punkcie W02; rury fi40 PE-TS – ok. 97m

2.Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, rur osłonowych oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją od włączenia w studnię istniejącą Sistn01 do zabudowy na istn. kanale studni S06 (studnie tworzywowe o śr. 1m); rury fi160 PCV-U SN8 ze ścianką litą – ok. 115m

Uwaga: demontaż istniejących kolidujących rurociągów po stronie Zamawiającego

Zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, włączenia do istniejących sieci, montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania i dezynfekcji, nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwagi:

-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

- Rozliczenie ryczałtowe. Przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją;

Termin realizacji: pilne szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666-027-716

Termin złożenia oferty: do dnia 10.07.2013r.

Kaucja gwarancyjna:

1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 173.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax; 32/72 19 200, mail: a.szul@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/127/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowy budynku Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kanalizacji zewnętrznej - odwodnienia terenu na obiekcie jw.

 

Szczegóły:

Odwodnienie terenu: dostawa i montaż rur, studni, wpustów ulicznych oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejących/projektowanych studni, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji sanitarnej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów drogowych;

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejących nawierzchni na trasie prowadzonych robot, itp.; montaż studni, wpustów i rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór i odbiory PWiK w Tarnowskich Górach, próby, włączenia do istniejących sieci, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.

 

Uwaga:
- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót (poz. 462-477 przedmiaru robót);

Termin realizacji: ok. listopada 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231
Termin złożenia oferty: do 26.09.2012r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora
Przeglądy gwarancyjne: wykonawca ponosi koszty dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów – wartość robót podać w osobnej pozycji.

 

Kaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
     - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,
     - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/581/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Sali Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obiekcie jw. 

 

Szczegóły:

Kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejących studzienek k221 i k423, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji sanitarnej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku;

Kanalizacja deszczowa: dostawa i montaż rur, studni, wpustów drogowych, separatorów, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejących studni k243 i k241 i projektowanej  SD19, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji deszczowej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów drogowych;

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu oraz opłaty), kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, przewiert pod drogą, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie na trasie prowadzonych robot, ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.; montaż studni, wpustów i rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór i odbiory PWiK, próby, przejścia szczelne, włączenia do istniejących sieci, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.

Uwaga: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem po stronie Zamawiającego

 

Uwaga: przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy, wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Termin realizacji: ok. września 2012r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: 24.08.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.
Uwaga: Wykonawca ponosi koszty serwisowania (w okresie gwarancji) urządzeń, instalacji bądź systemów co do których producent/dostawca żąda odpłatnego serwisowania – wartość robót podać w osobnej pozycji.

 

Kaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
     - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,
     - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/519/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Centrum Sportowo – Kulturalnego w Gliwicach-Łabędach, przy ul. Partyzantów 25.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z drenażem opaskowym oraz wody na obiekcie jw.

 

Szczegóły:

Wodociąg: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej sieci w punkcie W1, zabudowa hydrantu H1 i H2, studni wodomierzowej SW1 wraz z wyposażeniem, a zakończyć na zaworach kulowym w budynku;
Uwaga: zostały wykonane przejścia rurociągów pod płytami fundamentowymi;

Kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od zabudowy studzienki SK01, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji sanitarnej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku; przepięcie istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej do nowobudowanej kanalizacji; ewentualna renowacja odcinka k214 – k345 (wartość robót podać w osobnej pozycji);

Kanalizacja deszczowa i drenaż opaskowy: dostawa i montaż rur, studni, wpustów drogowych, separatora, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni SD01 (k344), a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji deszczowej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów drogowych; przepięcie istniejących ciągów kanalizacji deszczowej do nowobudowanej kanalizacji;

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu oraz opłaty), kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie na trasie prowadzonych robot, ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.; montaż studni, wpustów i rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór i odbiory PWiK, próby, przejścia szczelne, włączenia do istniejących sieci, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezja powykonawczą, itp.

Uwaga: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem po stronie Zamawiającego

 

Uwaga: rozliczenie ryczałtowe - przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze, wszelkie braki lub rozbieżności wycenić zgodnie z dokumentacją

Termin realizacji: drenaż opaskowy: od 20.08.2012 r.; pozostały zakres robót: ok. września 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Termin złożenia oferty: do 08.08.2012r.

 

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały:  36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora – zgodnie z załączonymi warunkami gwarancji.
Uwaga: Wykonawca ponosi koszty serwisowania (w okresie gwarancji) urządzeń, instalacji bądź systemów co do których producent/dostawca żąda odpłatnego serwisowania – wartość robót podać w osobnej pozycji.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/516/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego pomiędzy ul. Łokietka, a potokiem Sudół w Krakowie.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie pompowni ścieków, rurociągu tłocznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej na obiekcie jw. 

 

Szczegóły:

Pompownia ścieków (w dwóch wariantach: dla przepływu obliczeniowego 4,6 dm3/s i 9,7 dm3/s): dostawa i montaż materiałów i urządzeń  – zgodnie z dokumentacją: komora odcinająca, komora zasuw oraz zbiornik pompowni z kompletną armaturą i niezbędnym wyposażeniem, układ sterowniczy wraz z okablowaniem, ogrodzenie;
Uwaga: zasilanie szafy sterowniczej po stronie Zamawiającego;

Rurociąg tłoczny: dostawa i montaż materiałów i urządzeń – zgodnie z dokumentacją; roboty na odcinku KZ (komora zasuw) do połączenia z istniejącym rurociągiem w komorze SR1 (komora istniejąca); rury Fi 110/10 mm PETS – ok. 177 m;

Kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż materiałów i urządzeń – zgodnie z dokumentacją; roboty na odcinku od KO (komora odcinająca) do studni S7; rury Fi 300 KAM. – ok. 197 m; studnie betonowe Fi 1200 – 5 szt. (studnie z kinetami przystosowanymi do podłączenia projektowanych budynków);

Elementy do demontażu: tymczasowa pompownia ścieków, odcinek rurociągu tłocznego (od tymczasowej przepompowni do komory SR1), odcinek kanalizacji grawitacyjnej (od tymczasowej przepompowni do studni S7); Uwaga: tymczasową przepompownie ścieków należy przekazać Zamawiającemu.

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i odwodnieniem, ścianki szczelne, wymiana gruntu, wywóz i utylizacja gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie na trasie prowadzonych robot, itp.; montaż studni, rurociągów, pompowni wraz z armaturą i wyposażeniem, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór i odbiory MPWiK w Krakowie, rozruchy, uruchomienia, regulacje, próby, płukanie i kamerowanie kanalizacji, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą, itp.

Uwaga: należy uwzględnić przebieg kanalizacji opadowej oraz zbiornika retencyjnego (istniejące) w bliskiej odległości projektowanej kanalizacji sanitarnej i pompowni.

 

Termin realizacji: ok. września 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608 586 808

Termin złożenia oferty: 03.08.2012r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/342/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie przy ul. Miechowickiej i Krakusa.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami na obiekcie jw. 

 

Szczegóły:

Wodociąg: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od połączenia z fragmentem już wykonanego wodociągu (odcinek W1 – SW) w miejscu studzienki wodomierzowej SW, a zakończyć na zaworach kulowych w budynkach za zestawami wodomierzowymi (za zaworami antyskażeniowymi);
Uwaga: zostały wykonane przejścia rurociągów pod płytami fundamentowymi;

Kanalizacja ogólnospławna: dostawa i montaż rur, studni, wpustów drogowych, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni S1 (Si), a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji sanitarnej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku, na połączeniu z rurami spustowymi na elewacji budynku (bez rur spustowych i czyszczaków) oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów drogowych;

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu oraz opłaty), kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie na trasie prowadzonych robot, ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.; montaż studni, wpustów i rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór i odbiory ChŚPWiK, próby, przejścia szczelne, włączenia do istniejących sieci, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezja powykonawczą, itp.

Uwaga: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem po stronie Zamawiającego

 

Termin realizacji: od 01.08.2012 r. do 30.09.2012 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 08.06.2012r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/251/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania hali widowiskowo-sportowej na Centrum Kulturalne i Edukacyjne w Czerwionce – Leszczynach, przy ul. 3 Maja

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody na obiekcie jw. 

 

Szczegóły:

Przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia w istniejący wodociąg Fi 160 PE w punkcie W1, a zakończyć na zaworach kulowych w budynku za zestawami wodomierzowymi (oznaczone jako 11 (za zaworem elektromagnetycznym 10) i 12 na rys. nr 6);

Kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia w studnie istniejące 51K oraz SKi, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji wewnętrznej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku;

Kanalizacja deszczowa (odwodnienie projektowanego parkingu oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu): dostawa i montaż rur, studni, wpustów ulicznych oraz pozostałych materiałów – zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejących studni DKi1, DKi2, 36K, 37K, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji wewnętrznej wyprowadzonymi ok. 0,5 m poza lico budynku oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów ulicznych oraz podłączeniu odwodnienia liniowego (bez dostawy i montażu odwodnienia liniowego);

 

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn.: pełna obsługa geodezyjna, kompleksowe roboty ziemne – wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i innych materiałów z demontażu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejących nawierzchni oraz ich odtworzenie na trasie prowadzonych robot, ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.; montaż studni, wpustów i rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne nadzory branżowe, nadzór i odbiory PWiK oraz ZDiSK w Czerwionce-Leszczynach, próby, przejścia szczelne, włączenia do istniejących sieci, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, uruchomienia, ostateczna regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezja powykonawczą, itp.

 

Termin realizacji: maj 2012r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Michał Boborowski, tel. 600 968 608

Termin złożenia oferty: 08.05.2012r.

Wymagana gwarancja:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji  przez Inwestora.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

      - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

       - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/145/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie przy ul. Miechowickiej i Krakusa.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wodociągowego na cele budowy zgodnie z projektem na obiekcie j.w.

Szczegóły:
Przyłącze wody do celów budowy (jako fragment docelowego przyłącza do budowanego obiektu): zgodnie z dokumentacją: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem; od włączenia w istniejący wodociąg Fi 160 PE biegnący w ulicy Krakusa w punkcie „W1”, do wykonania studni wodomierzowej „SW” wraz z wyposażeniem i układem czerpalnym;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. pełna obsługa geodezyjna, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu oraz ewentualne opłaty), kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, wcinka do sieci, montaż rurociągów i studni wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór i odbiory ChŚPWiK, nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwaga: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji: pilne!. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 20.03.2012r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/920/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy domu jednorodzinnego w Gierałtowicach, przy ul. Ogrodowej.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody na obiekcie j.w. 

 

Szczegóły:

 

1. przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, zbiornika na wodę deszczową oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi (bez rur spustowych i czyszczaków); rury PVC Fi 160 – ok. 17 m, Fi 110 – ok. 27 m, studzienka inspekcyjna Fi 425 – 1 szt., zbiornik wody deszczowej, filtr wody deszczowej, itp.;

2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studzienki 1109.1, a zakończyć na połączeniu z poziomem kanalizacji wewnętrznej  wypuszczonym ok. 0,5 m poza lico budynku; rury PVC Fi 160 – ok. 72 m,  studzienki tworzywowe  Fi 425 – 3 szt., itp.

3. przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałó1)w zgodnie z dokumentacją roboty rozpocząć od włączenia w istniejący wodociąg w punkcie W1, a zakończyć na zaworze antyskażeniowym (z wykonaniem węzła wodomierzowego), rury PE Fi 50 – ok. 90 m, roboty bez wykonania studni wodomierzowej do celów budowy, itp.


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie  niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, nadzór i odbiory PGK Przyszowice, nadzory branżowe, regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

 

Termin realizacji: grudzień 2011r.

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231

Termin złożenia oferty: 24.11.2011r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

        - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/781/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalno-usługowego w Oświęcimiu, przy ul. Żwirki i Wigury.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody na budowie j.w.

 

Szczegóły: 

1. przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, separatora, wpustów deszczowych oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni Di, a  zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi (bez rur spustowych i czyszczaków) oraz dostawie, montażu i podłączeniu wpustów deszczowych oraz podłączeniu odwodnień liniowych; przepięcie istniejących przyłączy do nowego przyłącza kanalizacji deszczowej; rury PVC Fi 400 – ok. 157 m, Fi 315 – ok. 57 m, Fi 250 – ok. 93 m, Fi 200 – ok. 152 m oraz przykanaliki; studnie betonowe Fi 1000 – 13 szt., studnie tworzywowe Fi 315 – 13 szt., wpusty deszczowe Fi 500 – 4 szt., separator substancji ropopochodnych, osadnik, itp.

2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni KS1, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji wewnętrznej wypuszczonymi ok. 0,5 m poza lico budynku; rury PVC Fi 200 - ok.  111 m, Fi 160 – ok. 27 m,  studnie betonowe Fi 1000 – 4 szt., itp.

3. przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałó1)w zgodnie z dokumentacją (z wyłączeniem już wykonanego fragmentu od włączenia w istniejący wodociąg do studni wodomierzowej do celów budowy  -zgodnie z załączonym rysunkiem „Lokalizacja studni wodomierzowej” – ok. 12 m rurociągu) roboty rozpocząć od połączenia z fragmentem wykonanego wodociągu, a zakończyć na zaworze kołnierzowym za zaworem antyskażeniowym (roboty wraz z wykonaniem węzła wodomierzowego), rury Fi 90 – ok. 65 m, itp.


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie  niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, płukanie i kamerowanie kanalizacji, nadzór i odbiory PWiK w Oświęcimiu, nadzory branżowe, regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

 

Termin realizacji:
etap I (kanalizacja deszczowa od studni Di do D7 oraz kanalizacja sanitarna od studni KS1 do KS2): październik  2011 r. – styczeń 2012 - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy;
etap II (pozostały zakres): kwiecień 2012

Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989

Termin złożenia oferty: 04.10.2011r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

        - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/765/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

   Dot.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody dla budynku nr 7 na budowie j.w. 

 

Szczegóły: 

1. przyłącze kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, separatora, skrzynek retencyjno-rozsączających oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją (zakres zgodnie z załączonym rysunkiem ”Kan.deszcz.zakres”); roboty rozpocząć od zabudowy zestawu nr 2 skrzynek retencyjno-rozsączających (przyjąć wstępnie ilość 100 szt.), a  zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi (bez rur spustowych i czyszczaków) na budynku nr 7 oraz i podłączeniu odwodnienia liniowego OL4; rury PVC-U Fi 315 – ok. 7 m, Fi 250 – ok. 75 m, Fi 200 – ok. 70 m; studnie betonowe Fi 1000 – 6 szt., studnie tworzywowe Fi 600 – 4 szt., studzienka kontrolna Fi 600 – 1 szt., separator substancji ropopochodnych, zestaw skrzynek retencyjno-rozsączających (przyjąć wstępnie 100 szt.) itp.

2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją (zakres zgodnie z załączonym rysunkiem „Kan.san.zakres”); roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni Sistn, a zakończyć na połączeniu z poziomem kanalizacji wewnętrznej wypuszczonym ok. 0,5 m poza lico budynku nr7; rury PVC-U Fi 250 - ok.  92 m, Fi 200 – ok. 83 m,  studnie betonowe Fi 1000 – 6 szt., przewiert pod drogą oraz pod kanałem ciepłowniczym, itp.

3. przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałó1)w zgodnie z dokumentacją (zakres zgodnie z załączonym rysunkiem „Wodociąg zakres”), roboty rozpocząć od włączenia w istniejący wodociąg biegnący wzdłuż ul. Baczyńskiego w punkcie T1, a zakończyć na na zaworze kulowym w budynku nr7 (przed węzłem wodomierzowym), zabudowa hydrantu H3; w węzłach T2, T13, T14 zabudować trójniki które należy zaślepić; w węźle T16 należy zabudować studzienkę wodomierzową do celów budowy wraz z zestawem wodomierzowym; rury PE HD Fi 160 – ok. 5 m, Fi 125 – ok. 145m, Fi 90 – ok. 30m, Fi 63 – ok. 10m; hydrant podziemny – 1 szt., itp.


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac (projekt, uzgodnienie, wdrożenie, opłaty), montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie  niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, badanie wydajności hydrantu, płukanie i kamerowanie kanalizacji, nadzór RPWiK w Sosnowcu, nadzory branżowe, regulacja studni oraz armatury po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

 

Termin realizacji: IV kwartał 2011 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy;

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838 526

Termin złożenia oferty: 07.10.2011r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

        - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/662/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Rozbudowy istniejących budynków mieszkalno-usługowych w Chrzanowie, przy ul. Śląskiej i Mickiewicza.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wodociągowego dla inwestycji j.w.

Szczegóły:
1. przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałów - zgodnie z dokumentacją; od włączenia w istniejący wodociąg Fi 160 przebiegający w ul. Śląskiej (wraz z wykonaniem przewiertu pod drogą), do włączenia do budynku i zabudowania zestawu wodomierzowego;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, przewiert pod drogą, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, wcinka do sieci, montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór RPWiK w Chrzanowie, nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwagi: załączony przedmiar należy traktować wyłącznie jako pomocniczy, wszelkie rozbieżności lub braki należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 72 m-ce licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.    Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: pilne! - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel. 608 586 808

Termin złożenia oferty: do dnia 25.08.2011r.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/577/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wyzwolenia i Wrzosowej.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorys) na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją na obiekcie jw.

Zakres robót:

1.     sieć wodociągowa (główne ciągi bez przyłączy do budynków): zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami oraz warunkami technicznymi.

2.     kanalizacja sanitarna (główne ciągi bez przyłączy do budynków): zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami oraz warunkami technicznymi.

w tym:

      kompleksowe roboty ziemne, tj. wykopy wraz z koniecznymi zabezpieczeniami i ewentualnym odwodnieniem, zasypanie z zagęszczeniem, odwóz i utylizacja nadmiaru ziemi, podsypki i obsypki piaskowe, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem, włączenia do istniejących sieci, przewierty pod drogami, ewentualne rozbiórki i odtworzenia nawierzchni na trasie rurociągów (kostka brukowa, asfalt, trawnik, itp.), organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac, projekt, uzgodnienia z odpowiednimi służbami (UM, Policja) i poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego, pełna obsługa geodezyjna, itp.;

      poparte odpowiednimi pomiarami i protokołami próby, szczelności, ciśnieniowe, badania, uzgodnienia, w tym uzgodnienia z PWiK Ruda Śląska, uruchomienia, rozruchy, regulacje, nadzory branżowe, odbiory robót zanikowych, w tym odbiory z PWiK Ruda Śląska, badanie bakteriologiczne wody, badanie wydajności hydrantów, płukanie wodociągu, kamerownie i czyszczenie kanalizacji, sporządzenie kart studni we współpracy ze służbami Zamawiającego i inne odbiory,

      uzyskanie pisemnego potwierdzenia wszelkich protokołów prób szczelności, odbiorów, uruchomień itp. przez Inspektora Nadzoru;

      ostateczną regulacje studni i armatury wodociągowej, itp., która nastąpi w trakcie wykonywania nawierzchni;

Termin wykonania: III kwartał 2012r.

Termin złożenia oferty: 29.07.2011r..

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.     „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.     „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail : przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/380/2011 wyświetleń: 3

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Rozbudowy sortowni koksu wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Koksowni DĘBIEŃSKO w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Przemysłowej.

 

       P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kanalizacji deszczowej dla obiektu j.w.  

 

Szczegóły:

 

1. kanalizacja  deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, wpustów ulicznych zgodnie z dokumentacją;  roboty rozpocząć od włączenia do istniejących studni I i IV na międzytorzu (odcinek I–IV na międzytorzu – istniejący); wpusty deszczowe wraz z podłączeniem; odprowadzenie wód z kanału żelbetowego dla lin; rury PVC Fi 315 – ok. 46,5 m, Fi 250 – ok. 36,5 m, Fi 200 – ok. 26,5 m, Fi 160 – ok. 78,5 m, Fi 110 – ok. 7,5 m, studnie betonowe Fi 1500 – 5 szt., wpusty uliczne Wavin Fi 425 – 9 szt., itp.


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie niezbędne próby, odbiory, nadzory branżowe, kamerowanie kanalizacji, regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

 

Termin realizacji: czerwiec 2011r. – szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 27.05.2011r.

Wymagana gwarancja:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

        - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

               

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/330/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Modernizacji Pałacu Młodzieży w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej.

            P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zewnętrznych sieci sanitarnych dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

1.         zewnętrzna sieć hydrantowa p.poż.: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałów - zgodnie z dokumentacją; od połączenia z istniejącym przyłączem wody w budynku, rozprowadzenie sieci oraz zabudowa hydrantów p.poż.;  rury PE Fi 110 – ok. 250 m, hydranty p.poż – 9 szt., itp.;

2.         kanalizacja sanitarna i deszczowa: dostawa i montaż rur, studni oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; kanalizacja sanitarna: wymiana wskazanych przykanalików - roboty zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji wewnętrznej wypuszczonymi ok. 0,5 m poza lico budynku; kanalizacja deszczowa: wymiana wskazanych przewodów i studni, roboty zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi – za czyszczakami (wymiana rur spustowych z dachu po stronie Zamawiającego) studnie TEGRA 1000 – 20 szt., rury PVC-U Fi 110 – ok. 30 m, Fi 160 – ok. 310 m, Fi 200 – ok. 80 m, Fi 250 – ok. 35 m; klapy zwrotne, wymiana włazów żeliwnych, itp.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór Katowickich Wodociągów, nadzory branżowe, ostateczna regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Uwagi:

- Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370 686

Termin złożenia oferty: do dnia 19.05.2011r.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/300/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy Domu Pielgrzyma przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej 79.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odprowadzenia wód opadowych i drenażowych dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

1. kanalizacja deszczowa dla budynków B i C: dostawa i montaż rur, studni oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni Z, a  zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi na budynkach B i C (bez rur spustowych i czyszczaków); studnie kanalizacyjne TEGRA Fi 1000 – 6 szt, studnie inspekcyjne Fi 425 – 12 szt., rury PVC-U Fi 200 – ok. 270 m, Fi 315 – ok. 40 m, odwodnienie liniowe – ok. 7 m, itp.

2. drenaż budynków B i C: dostawa i montaż rur, studni oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do studzienek kanalizacji deszczowej; rury drenarskie 160 mm – ok. 157 m , filtr z włókna kokosowego (dla budynku C), studzienki drenarskie 315 mm – 6 szt., itp.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki rur, montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby, badania, płukania, nadzory branżowe, kamerowanie kanalizacji, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

 

Uwagi:

-         Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

-         Wymagana gwarancja (licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora): 36 m-cy na wykonane roboty; na materiały i urządzenia – gwarancja Producenta;

Termin realizacji: maj 2011r. – szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Jacek Surowiec, tel.608 586 808

Termin złożenia oferty: 06.05.2011r.

Kaucja gwarancyjna:

1.            Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.            Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.            Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

      

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/207/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Katowicach, przy ul. Boya-Żeleńskiego.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

1. wodociąg: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury oraz pozostałych materiałów - zgodnie z dokumentacją; od połączenia z fragmentem już wykonanego wodociągu (włączenie w istniejący wodociąg Fi 225 mm w punkcie W0, do węzła wodomierzowego w studni wodomierzowej SW – ok. 17 m), roboty należy zakończyć na zaworach kulowych w budynkach (przed zestawami wodomierzowymi); rury PE Fi 160 – ok. 131 m, Fi 90 – ok. 2 m, Fi 63 – ok. 9 m, Fi 40 – ok 177 m, hydranty p.poż – 2 szt., itp.;

2. kanalizacja deszczowa: dostawa i montaż rur, studni, wpustów ulicznych oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni k107 w ul. Boya-Żeleńskiego, a zakończyć na połączeniu z rurami spustowymi na budynkach (bez rur spustowych i czyszczaków) oraz na zabudowie i podłączeniu wpustów ulicznych oraz podłączeniu odwodnień liniowych; przecisk pod drogą w rurze ochronnej stalowej; studnie kanalizacyjne Fi 1200 – 7 szt, studnie inspekcyjne TEGRA 425 – 30 szt., wpusty uliczne z osadnikami – 5 szt., rury PVC-U Fi 160 – ok. 505 m, Fi 200 – ok. 204 m, Fi 250 – ok. 19 m; Fi 315 – ok. 134 m, itp.

3. kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rur, studni oraz pozostałych materiałów zgodnie z dokumentacją; roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studni k159, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji wewnętrznej wypuszczonymi ok. 0,5 m poza lico budynku; studnie betonowe Fi 1200 – 15 szt., studnia inspekcyjna TEGRA 600 – 1 szt., rury PVC-U Fi 200 - ok. 180 m, Fi 315 – ok. 226 m, itp.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. wytyczenie geodezyjne trasy, kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, przewiert pod drogą, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, organizację ruchu w rejonie wykonywanych prac (projekt, uzgodnienie, wdrożenie, opłaty), montaż rurociągów wraz z armaturą, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór Katowickich Wodociągów, nadzory branżowe, ostateczna regulacja studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Termin realizacji: od 18.04.2011r. do 27.05.2011r. – szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989

Termin złożenia oferty: 08.04.2011r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.plJeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/138/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

   Dot.: Rozbudowa sortowni koksu wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Koksowni DĘBIEŃSKO w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Przemysłowej.

        P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kanalizacji deszczowej dla obiektu j.w.  

 Szczegóły:

przyłącza kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, wpustów ulicznych zgodnie z dokumentacją; rury PVC Fi 315 – ok. 141 m, Fi 160 – ok. 31 m, Fi 110 – ok. 7 m, studnie betonowe Fi 1500 – 7 szt., studnie deszczowe Wavin Fi 425 – 9 szt., itp.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie niezbędne próby, odbiory, nadzory branżowe, kamerowanie kanalizacji, regulacja studni po wykonaniu nawierzchni, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

Termin realizacji: ok. kwietnia 2011r.
Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716
Termin złożenia oferty: 11.03.2011r.
Wymagana gwarancja:  60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszcz
ń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
        - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.                

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/42/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ul. Boya Żeleńskiego w Katowicach.

        P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody do celów budowy dla inwestycji j.w.

Szczegóły:
przyłącze wody do celów budowy: dostawa i montaż rur, kształtek, armatury, wyposażenia studni wodomierzowej - zgodnie z dokumentacją; od włączenia w istniejący wodociąg Fi 225 mm, biegnący wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego, w punkcie W1, do wykonania węzła wodomierzowego w studni wodomierzowej SW (roboty zakończyć na montażu złączki przejściowej za węzłem wodomierzowym – nr 6 na rysunku studzienki wodomierzowej); rury PE Dn 150 – ok. 17,2 m, przewiert pod drogą w rurze ochronnej stalowej Dn 250 – ok. 7,5 m,  itp.;
Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej betonowej po stronie Zamawiającego.
zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, przewiert pod drogą, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót,  organizację ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu, opłaty), montaż rurociągów wraz z armaturą, wcinka do sieci, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór Katowickich Wodociągów, nadzory branżowe, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Projekt organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem po stronie Zamawiającego.
Obsługa geodezyjna po stronie Zamawiającego.

Termin realizacji: od ok. 14.02.2011r.
Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989
Termin złożenia oferty: 31.01.2011r.
Wymagana gwarancja na wykonanie zadania:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:
1.   Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.   Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.  Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
        - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/02/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

   Dot.: Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, przy ul. Porębskiej w Zawierciu.

      P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody dla obiektu j.w. Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.

Szczegóły:

1. przyłącza kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, wpustów, osadników, separatora, przepompowni zgodnie z dokumentacją; rury PVC: Fi 400 – ok. 54 m, Fi 315 – ok. 280 m, Fi 200 – ok.112 m, Fi 160 – ok. 140 m; rury PE Fi 75 – ok. 11 m; studnie betonowe Fi 1200 – 30 szt., osadniki deszczowe Fi 500 – 14 szt., itp.

2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek zgodnie z dokumentacją; rury PVC-U, Fi 200 – ok. 162 m,  studnie betonowe Fi 1200 – 10 szt., itp.

3. przyłącze wody: dostawa i montaż materiałów, rur wraz z armaturą, hydrantu p.poż zgodnie z dokumentacją, rury PE Fi 110 – ok. 6 m, Fi 75 – ok. 33 m;

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej  nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, kamerowanie kanalizacji, nadzór RPWiK w Zawierciu oraz nadzory branżowe, projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem, wdrożeniem oraz ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

Termin realizacji: od lutego 2011 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy;

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel.: 600 838 526

Termin złożenia oferty: 17.01.2011r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.       Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

       - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

      - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/927/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowa biura obsługi klienta PWiK wraz z częścią administracyjną w Oświęcimiu, przy ul. Ostatni Etap 6.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wody dla obiektu j.w.

Szczegóły:

1. przyłącza kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek zgodnie z dokumentacją; rury PVC-U Fi 160 – ok. 53 m, Fi 200 – ok. 25 m, Fi 300 – ok. 22 m; studnie Fi 600 – 5 szt., Fi 1000 – 5 szt., itp.

2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek zgodnie z dokumentacją; rury PVC-U Fi 160 - ok. 14 m, Fi 200 – ok. 100 m, studnie Fi 600 – 5 szt., itp.

3. przyłącze wody: dostawa i montaż materiałów, rur wraz z armaturą zgodnie z dokumentacją; rury PE HD Fi 40 – ok. 25 m ;


zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, kamerowanie kanalizacji, nadzór PWiK w Oświęcimiu, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;

Termin realizacji: I kwartał 2011 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy;

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 21.12.2010r.

Wymagana gwarancja: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora


Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
  - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,
  - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 72 19 184;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/899/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w Chrzanowie, przy ul. Szpitalnej.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłączy sanitarnych i wodociągowych dla obiektu j.w. 

Szczegóły:

 1. sieć kanalizacji deszczowej: dostawa i montaż rur, studni, kształtek, wpustów, separatora substancji ropopochodnych zgodnie z dokumentacją; roboty zakończyć na włączeniu do prefabrykowanych komór betonowych zabudowanych na istniejącym ciągu kanalizacyjnym fi 1200; rury PVC dn200 – ok. 180 m, dn250 – ok. 82 m, dn300 – ok. 31 m, wpusty uliczne z osadnikiem – 11 szt., itp.

 2. przyłącza kanalizacji sanitarnej: w zakres wchodzi wykonanie przyłączy do budynków od połączenia z rurami instalacji wewnętrznej do włączenia do istniejących studni kanalizacyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej; rury PVC Fi 160.

 3. przyłącza wody: w zakres wchodzi wykonanie przyłączy do budynków od wykonania podejść pod wodomierze do włączenia (wcinka + zasuwa) w wodociąg;  rury PE Fi 90, 75, 63, 50, 40.

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, montaż studni i rurociągów wraz z armaturą, włączenia do istniejącej sieci, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, kamerowanie kanalizacji, nadzór RPWiK w Chrzanowie, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą;


Przewidywany termin realizacji robót: od grudnia 2010r. do lutego 2011r.

Termin złożenia oferty: 08.12.2010r.

Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

  - 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Zamawiającego,

  - 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 184;
kom. 602 138 486

adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/852/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Rudzie Śląskiej, przy ul. Porannej.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorys) na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na obiekcie jw.

Zakres robót:

sieć wodociągowa: dostawa i montaż rurociągu PE ø 90 mm112,0 m, PE ø 63 mm14,0 m; hydrant p.poż. - 1 kpl; studnia wodomierzowa (SW2) wraz z wyposażeniem – 1 kpl; wykonanie przyłączy wodnych ø 40 mm94,0 m, Sieć wodociągu W1 – W2, W2 – W20 i W20 – SW1 oraz studnia wodomierzowa SW1 są już wykonane.

kanalizacja sanitarna: dostawa i montaż rurociągów PVC ø 200 mm126,0 m, 16 przyłącza do budynków PVC ø 160 mm56,0 m; studnia żelbetowa ø 1000 mm – 1 kpl., studnia żelbetowa kaskadowa ø 1000 mm – 1 kpl., studnie PVC Tegra ø 600 mm – 12 kpl.; studnie PVC Tegra kaskadowe ø 600 mm – 4 kpl.;

         kompleksowe roboty ziemne (rozbiórkę istniejącej nawierzchni na trasie prowadzonych robót, wykopy wraz z zabezpieczeniami i ewentualnym odwodnieniem, zasypanie z zagęszczeniem, odwóz nadmiaru ziemi na ternie w/w obiektu w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy, podsypki i obsypki piaskowe, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem,  ewentualne rozbiórki i odtworzenia nawierzchni na trasie rurociągów, przekucia, przebicia, zamurowania, ewentualna organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac, itp);

         próby, szczelności, pomiary, badania, uzgodnienia, w tym uzgodnienia z PWiK Ruda Śląska, uruchomienia, rozruchy, regulacje, nadzory, odbiory robót zanikowych, w tym odbiory z PWiK Ruda Śląska, badanie bakteriologiczne wody, płukanie wodociągu, kamerownie kanalizacji i inne odbiory,

         uzyskanie pisemnego potwierdzenia wszelkich protokołów prób szczelności, odbiorów, uruchomień itp. przez Inspektora Nadzoru;

         ostateczną regulacje studni i armatury wodociągowej, itp., która nastąpi w trakcie wykonywania nawierzchni;

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Termin wykonania: 13.12.2010r.  – 20.02.2011r. Rozpoczęcie prac nastąpi przy budynku nr 5.

Termin złożenia oferty: 18.11.2010r.

Gwarancja: 48 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.:  728 314 974, 32/251 35 41, wew. 181.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail : przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/851/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chorzowie, przy ul. Sztygarskiej.

 Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorys) na wykonanie przyłącza wodociągowego do celów budowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym na obiekcie jw.

Zakres robót:

1.       Wykonanie przyłącza wodociągowego do tymczasowej studni wodomierzowej zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami technicznymi, w tym:

         kompleksowe roboty ziemne (rozbiórkę istniejącej nawierzchni na trasie prowadzonych robót, wykopy wraz z zabezpieczeniami i ewentualnym odwodnieniem, zasypanie z zagęszczeniem, odwóz nadmiaru ziemi na ternie w/w obiektu w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy, podsypki i obsypki piaskowe, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem,  ewentualne rozbiórki i odtworzenia nawierzchni na trasie rurociągów, przekucia, przebicia, zamurowania, organizacja ruchu w rejonie wykonywanych prac, itp;

         próby, szczelności, pomiary, badania, uzgodnienia, w tym uzgodnienia z CHŚPWiK Chorzów uruchomienia, rozruchy, regulacje, nadzory, odbiory robót zanikowych, w tym odbiory z CHŚPWiK Chorzów, badanie bakteriologiczne wody, płukanie wodociągu i inne odbiory,

         uzyskanie pisemnego potwierdzenia wszelkich protokołów prób szczelności, odbiorów, uruchomień itp. przez Inspektora Nadzoru;

Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do przesłania po kontakcie telefonicznym lub mail z niżej podpisanym.

Termin wykonania: 29.11 – 04.12.2010r.

Termin złożenia oferty: 15.11.2010r.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.:  728 314 974, 32/251 35 41, wew. 181.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail : przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/834/2010 wyświetleń: 2

Kategoria: sieci (elektroenergetyczne i sanitarne)
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chorzowie, przy ul. Karola Miarki.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłączy sanitarnych dla inwestycji j.w.

Szczegóły:

 1. przyłącze wody: dostawa i montaż rur, kształtek i armatury zgodnie z dokumentacją; (z wyłączeniem już wykonanego fragmentu od włączenia w istniejący wodociąg Fi 150 mm, biegnący wzdłuż ul. Karola Miarki, w punkcie W1, do wykonania studni wodomierzowej do celów budowy w punkcie W3); rury PE Fi 63 mm – ok. 10 m, demontaż studni wodomierzowej do celów budowy, itp.;
  roboty rozpocząć od połączenia z fragmentem istniejącego wodociągu, a zakończyć na zabudowie zaworu antyskażeniowego BA za węzłem wodomierzowym w budynku;

 1. przyłącze kanalizacji: dostawa i montaż rur, kształtek, studni, wpustów deszczowych z osadnikiem zgodnie z dokumentacją; rury PVC Fi 300 – ok. 60 m, Fi 200 – ok. 6 m, Fi 160 – ok. 16 m; Fi 110 – ok. 5 m studzienki betonowe, przewiert sterowany – rury kamionkowe przeciskowe glazurowane Fi 300 – ok. 6 m
  roboty rozpocząć od włączenia do istniejącej studzienki Kist, a zakończyć na połączeniu z poziomami kanalizacji sanitarnej wysuniętym ok. 0,5 m poza obrys budynku oraz z rurami spustowymi kanalizacji deszczowej (bez rur spustowych i czyszczaków)

zakres rzeczowy należy wycenić kompleksowo tzn. od wytyczenia geodezyjnego poprzez kompleksowe roboty ziemne, wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, organizację ruchu w rejonie wykonywanych prac (wdrożenie projektu, opłaty), montaż rurociągów wraz z armaturą, włączenie do sieci, wszelkie niezbędne odbiory, próby ciśnieniowe, szczelności i wytrzymałości, płukania, badanie bakteriologiczne wody, nadzór CHŚPWiK, kamerowanie kanalizacji, przewiert sterowany, itp. po dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezją powykonawczą.

Termin realizacji: odcinek od włączenia do istniejącej studni Kist. do studni K1 (wraz z wykonaniem studni K1) – ok. 15.11.2010r; pozostały zakres – I kwartał 2011r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel.: 602 224 231

Termin złożenia oferty: 08.11.2010r.

Wymagana gwarancja na wykonanie zadania: 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 184;
gsm *602 138 486
adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »