Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii konstrukcje stalowe

L dz. DA/PW/719/2014 wyświetleń: 255

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania robót montażowych polegających na wykonaniu:1.Krat okiennych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowanych - RAL 7024– zgodnie z zestawieniem. Ilość : 47 szt.2.Nadproża stalowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (bez pręta nagwintowanego) Ilość: 22 szt. – rys. Nadproża Przyziemie3.Ogrodzenie składające się ze słupków stalowych w kolorze grafitowym o wysokości min. 330 cm wraz z dwoma bramami przesuwnymi i jedną furtką. Ilość: 50 mb. Sugerowany przekrój 10x8 (front) cm. Można zastosowac zamienniki.Prosimy o podanie cen jednostkowych /R+M+S/ Podane ceny jednostkowe powinna zawierać materiał , robociznę, sprzęt (tj. np.:sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia). Wraz z montażem na budowie oprócz nadproży stalowychTermin realizacji: czerwiec/lipiec 2014r. Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora,30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.Wierzytelności z tytułu niniejszego zamówienia nie podlegają cesji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem budowy: Bartłomiej Szeja tel. 600 851 648Wycenę prosimy oprzeć o wymienione rysunki i zapisy w nim ujęte.Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: p.wojcicki@dombud.pl do dnia 06.06.2014r. Osoba do kontaktu: Paweł Wójcicki tel. 696 744 010. Z poważaniem: Paweł Wójcicki
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PZ/19/EB/2014 wyświetleń: 70

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

             P.B. DOMBUD zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż

regałów przesuwnych

 w budynku ASP w Katowicach. 

Uwagi:

pomieszczenie C106 i C211 -regały przesuwne na książki:

8 półek, głębokość półek 250 mm, wysokość w świetle półek min. 275 mm

wys. regałów ok. 256 cm

 

pomieszczenie C212 -regały przesuwne na akta:

7 półek, głębokość półek 300 mm, wysokość w świetle półek min. 335 mm

wys. regałów ok. 268 cm

 

montaż regałów -proszę zaproponować sposób montażu jak i wytyczne do przygotowania podłogi

 

dodatkowe wymogi dotyczące konstrukcji regałów -wg specyfikacji [pobierz plik] [pobierz plik]

rysunki poglądowe: pomieszczenie C106 [pobierz plik], pomieszczenie C1211 i C212 [pobierz plik],

wzór umowy [pobierz plik]

Termin realizacji: maj-czerwiec 2014r.

Miejsce dostawy:  ASP w Katowicach, ul. Raciborska

Gwarancja 36 miesięcy od odbioru końcowego przewidzianego koniec 2014.

Prosimy o przesłanie standardowego tekstu gwarancji.

Proszę o:

-składanie ofert na druku [pobierz plik]

-składanie ofert łączne z kartami katalogowymi, wzornikami oraz odpowiednimi atestami

 

Prosimy o przesłanie oferty do dnia 13.03.2014 e-mailem.

Ewentualne pytania kierować do Ewy Bieniek, tel. (32) 7219 163

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. DA/MB/29/2014 wyświetleń: 34

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę kompleksowego wykonania dostawy i montażu konstrukcji wsporczych pod centrale zgodnie z Projektem Technicznym na w/w obiekcie.Zakres prac:Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych. Termin rozpoczęcia prac: od 04.02.2014r.Termin zakończenia prac: Proszę o podanie realnego terminu przez Państwa firmę, przy zachowaniu ciągłości prac.Termin złożenia oferty: 17.01.2014r.Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.W umowie przewidziane są zapisy:1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.5. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”. W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 327 219 191Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.bogus@dombud.pl. Z poważaniem: Maciej Bogus
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/RG/212/2013 wyświetleń: 29

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
W związku z prowadzonymi robotami na w/w obiekcie Przedsiębiorstwo Budowlane ”DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach, ogłasza na kompleksowe wykonanie konstrukcji stalowej - podciągów zgodnie projektem i specyfikacją techniczną. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. Podciągi stalowe typu HEB osadzić na ścianach na poduszkach betonowych i słupach za pośrednictwem marek stalowych PŁ 300x300x20 zakotwionych w słupach kotwami z prętów stalowych fi 22. Podciągi przyspawane obwodowo do marek stalowych. Połącznie podciągów - spawane na montażuWszystkie spawy montażowe gr 4mm.ciężar całościowy stali 16,5t Pozostałe warunki:Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2013r.Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.Kaucja gwarancyjna: 5% wartości robót potrącona z faktury z czego:70% wartości - zwrot następuje na Wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym obiektu przez Inwestora30 % wartości - zwrot następuje na wniosek Wykonawcy w ciągu 30 dni po okresie gwarancji.W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt:Kierownikiem Budowy : Czesław Kaleta tel 602370686Wycenę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401, lub do przesłania w wersji elektronicznej (po wcześniejszym uzgodnieniu)Ofertę proszę przesłać na nr fax. 32 7219 200 z dopiskiem Dział Realizacji Produkcji lub e-mail: r.gajdzik@dombud.pl do dnia 16.07.2013. osoba do kontaktu Rafał Gajdzik tel 608 418 803
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Kraków Szkoła Muzyczna wyświetleń: 21

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: Rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. Józefińskiej 10-12 w Krakowie - II etap w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pn:  Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej  poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie 


Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie wzmocnienia stropu drewnianego elementami stalowymi ceowymi oraz wykonanie nadproży wraz z zabezpieczeniem przez malowanie środkami pęczniejącymi w istniejącym obiekcie j.w. Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (wykonanie dostawa i montaż malowanie antykorozyjne, zabezpieczenie P-Poz. - R60 itp.) zgodnie z załączonym P.T. , opisem technicznym

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 413 istnieje mozliwość przsłania dokumentacji w formie elktronicznej.

Kontakt Kierownikiem Budowy J. Surowiec tel.608 586 808 w celu dokonania ustaleń technicznych realizacji prac oraz wizji lokalnej na budowie.

Oferowane rozwiązanie zabezpieczenia P-poż powinny posiadać odpowiednie atesty certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie które należy załaczyc do oferty.

Prosimy o podanie cen jednostkowych elementów stalowych z malowaniem podkładowm oraz zabezpieczenia P-Poz.

Termin złożenia oferty: .01.07.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

 3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

 4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

 5. Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 975, 32/72 19 219 w. 178.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200, mail: m.okonski@dombud.pl.Z poważaniem:

Marek Okoński


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/684/2013 wyświetleń: 20

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: Budowy budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego Akademii Sztuk Pięknych w zabudowie śródmiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych, budową parkingu podziemnego, parkingu naziemnego, budową i przebudową zjazdów, budową układu komunikacji pieszo-jezdnej, instalacją oświetlenia zewnętrznego, przyłączami i uzbrojeniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego do istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Koszarowej 19.

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową ofertę na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej na w/w obiekcie o łącznej ilości ok. 273 000 kg. Prosimy o podanie cen jednostkowych za poszczególne elementy (w załączeniu tabela do wypełnienia).

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Stal S355J2G3,
 • Pozostałe uwagi zgodnie z opisem techniczny, specyfikacją, zestawieniami i poszczególnymi rysunkami.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub do pobrania pod poniższymi linkami: 

http://sendfile.pl/292529/K1.zip

http://sendfile.pl/292530/K2.zip

http://sendfile.pl/292533/K3.zip

http://sendfile.pl/292528/K4.zip

http://sendfile.pl/310694/PW_opisowa_K.zip

http://sendfile.pl/302333/01PW arch-bud.zip

 Termin złożenia oferty: 08.05.2013r.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

 1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
 • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

 1. „Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego”.
 2. „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

L.dz. ZP/LCZ/611/2013 wyświetleń: 14

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: „Przebudowa pomieszczeń administracyjno technicznych na potrzeby apteki szpitalnej w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”

  Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę wykonania oraz montażu konstrukcji stalowej.

Zakres robót:

Dostawa i montaż ram „R1”, „R2”, „R3” zgodnie z przekazanym Projektem Wykonawczym, wraz z dostarczeniem niezbędnych protokołów opisanych w specyfikacji technicznej.

  Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej przesłanej po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Przewidywany termin montażu: maj 2013 r.

Termin złożenia oferty: do 22.04.2013 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Robót Panem Bartłomiejem Szeją; tel. kom. 600 851 648.

  W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

  W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 725, 32/721 91 76. Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji: fax.: 32/72 19 200 mail: l.czopik@dombud.pl.

 

Z poważaniem: Łukasz Czopik

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/45/2013 wyświetleń: 13

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: „Przebudowy fragmentu pomieszczeń pierwszego piętra Centrum Pediatrii na pododdział gastroenterologiczny i pracownie endoskopii” i „Nadbudowy istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego oddziału rehabilitacyjnego i zakładu rehabilitacyjnego” SOSNOWIEC, ul. G. Zapolskiej 3.

            Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. z siedzibą w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o kompleksową wycenę  robót ślusarskich na w/w obiekcie polegających na:

1.  Wykonaniu, dostawie i montaż konstrukcji stalowej spawanej dachu do wieńców i stropu za pomocą kotew wg dokumentacji: opis techniczny, rysunków nr K7z, K7a, zestawienia stali profilowanej. Konstrukcje stalową należy zabezpieczyć do odporności R30 metodą natrysku.

Prosimy o podanie ceny jednostkowej zł/kg konstrukcji stalowej.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego. 

Termin rozpoczęcia: 4 marzec 2013r.  

Termin złożenia oferty: 17.01.2013r. W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Obiektu panem Wojciech Talaga; tel. kom. 600 838 592.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy:

 • 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,
 • 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.       Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

3.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym -  Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 728 314 974, 32/72 19 181.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/MP/578/2012 wyświetleń: 6

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę produkcji, dostawy i montażu konstrukcji wsporczej urządzeń technicznych sceny oraz belek podsufitowych.

Ciężar konstrukcji ok 8 000 kg.

Elementy stalowe malowane.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną, oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401 lub w/g dokumentacji elektronicznej, którą prześlemy po otrzymaniu na poniższy adres mail adresu mail zainteresowanego.

Terminy wykonania: styczeń 2013 r.

Termin złożenia oferty: 21.12.2012 r.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt telefoniczny z Kierownikiem Budowy Panem Michałem Boborowski; tel. kom. 600 968 608.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1. „Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy: - 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego, - 30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie podlegają cesji.

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny lub mail z niżej podpisanym - Dział Realizacji Produkcji pod numerami telefonu: 666 027 717, 32/721 91 75.

Ofertę kierować do Działu Realizacji Produkcji:

fax.: 32/72 19 200

mail: m.pyrek@dombud.pl.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Wzmocnienie stropów - Chorzów, ul. Armii Krajowej wyświetleń: 8

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej wzmocnienia stropów:

1. Belki BS (montaż dwuteowników 220)

2. Wzmocnienie belek stalowych WZM (dospawanie do istniejących dwuteowników 200 - ½HEB100, ½HEB120, w razie potrzeby ½HEB140)


Aktualnie dysponujemy projektem wykonania wzmocnień w skrzydłach bocznych stropów nad parterem i 1. piętrem. Do wykonania są również wzmocnienia w skrzydłach centralnych tych stropów oraz we wszystkich trzech skrzydłach stropu nad 2. piętrem – projekt w najbliższym czasie.


Przewidywana wielkość robót: ok. 10 000 kg.


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 kg konstrukcji), uwzględniające robociznę, materiały i sprzęt.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartosz Jacak, tel. 728 314997.


Termin realizacji: sierpień 2012

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterekOfertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 27.07.2012.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Konstrukcja stalowa dachu - Tychy, ul. Grota-Roweckiego wyświetleń: 6

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej dachu w ilości ok. 13 500 kg.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 kg konstrukcji), uwzględniającą robociznę, materiały i sprzęt.


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838526.


Termin realizacji: od 17.09.2012 oraz zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterekOfertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 31.07.2012.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Konstrukcja stalowa - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu wyświetleń: 3

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej central i agregatów chłodniczych

w ilości ok. 2300 kg wraz z podestami roboczymi z krat WEMA (ok. 27 m²).

Konstrukcja stalowa malowana podkładowo i nawierzchniowo (2x) w kolorze szarym.

Kraty pomostowe prasowane, wys. 25 mm, grubość płaskownika nośnego 3 mm, oczko 33x33 mm, ocynkowane

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 kg konstrukcji i 1 m² podestu), uwzględniające robociznę, materiały i sprzęt.

Pracę żurawia (montaż na wysokości ok. 60 m) proszę wycenić osobno


Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851648.


Termin realizacji: 6-20.08.2012 oraz zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterekOfertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 24.07.2012.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Pomosty technologiczne stalowe - remont Pałacu Młodzieży w Katowicach wyświetleń: 4

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej pomostów technologicznych w ilości ok. 8600 kg wraz z kratami pomostowymi (ok. 206 m²).

Konstrukcja stalowa pomostów malowana.

Kraty HMS zgrzewane SP typ A z profilu nośnego 3x40, rozstaw oczek 34.3x38.1, ocynkowane ogniowo.

(Kraty dobrano z katalogu firmy STACO. Dopuszcza się inne równorzędne rozwiązanie.)


Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 kg konstrukcji i 1 m² krat) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie (wskazane) proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370686.


Termin realizacji: od 20.02.2012 i zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y).

3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30% w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, pod warunkiem, terminowego usuwania

zgłoszonych wad i usterek


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 3.02.2012.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. 32 / 2513 513 w. 188

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Konstrukcja stalowa - Szpital Specjalistyczny, Katowice, ul. Strzelecka wyświetleń: 3

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej zadaszenia central wentylacyjnych w ilości 6300 kg wraz z pokryciem ścian i dachu blachą trapezową (ok. 300 m²).

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe (za 1 kg konstrukcji i 1 m² pokrycia) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, którą prześlę w wersji elektronicznej po kontakcie mailowym lub telefonicznym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Czesław Kaleta, tel. 602 370686.


Termin realizacji: 17-28.10.2011 i zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail robertb@dombud.pl do dnia 24.08.2011.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny.


Robert Bakonyi

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala Nefrologicznego w Siemianowicach Śl. wyświetleń: 2

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Rozbudowa i nadbudowa budynku Szpitala Nefrologicznego w Siemianowicach Śl.

- konstrukcja dachu stalowego nadbudowy istniejących segmentów

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej dachu nadbudowy

istniejących segmentów dla rozbudowy budynku Szpitala Nefrologicznego w Siemianowicach Śl. przy ul. Szpitalnej 6.

Ilość konstrukcji stalowej: ok. 29,7 t.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 kg) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt – po stronie Wykonawcy).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną:

- do pobrania z internetu pod adresem:

https://rapidshare.com/files/457339886/KONSTRUKCJA_NADBUDOWY.zip

- do pobrania osobiście lub przesłania mailem po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838526.


Termin realizacji: 23.05.-30.06.2011 i zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 21.04.2011.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

BOK Oświęcim - Przewiązka w konstrukcji stalowej wyświetleń: 1

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej w ilości 10,6 t dla budowy Biura Obsługi Klienta wraz z częścią administracyjną Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 kg) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną:

- do pobrania z internetu pod adresem:

http://rapidshare.com/files/455809739/BOK_Oswiecim_-_przewiazka.zip

- do pobrania osobiście lub przesłania mailem po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027716


Termin realizacji: od 18.04.2011, zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Budowy.


Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora


W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego


Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 7.04.2011.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.


Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Rozbudowa sortowni koksu Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach wyświetleń: 2

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej (ok. 200 ton) dla rozbudowy sortowni koksu wraz z urzadzeniami towarzyszacymi Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (za 1 kg lub 1 t) wykonania całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną:

- do pobrania z internetu pod adresem:

http://rapidshare.com/files/426028543/ROZBUDOWA_SORTOWNI_KOKSU_-_Czerwionka-Leszczyny_-_cz._1.rar

http://rapidshare.com/files/426041990/ROZBUDOWA_SORTOWNI_KOKSU_-_Czerwionka-Leszczyny_-_cz._2.rar

- do pobrania osobiście (w formie elektronicznej) po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027716

Termin realizacji: listopad 2010 – listopad 2011

(w listopadzie 2010 do wykonania będą elementy stalowe MS-3 wg rys. 3.4.1, MK-1, M3-1, M3-2 wg rys. 3.4.2, M1 wg rys. 3.4.3)

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 31.10.2010.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

Robert Bakonyi
P.B. „DOMBUD” S.A.
Zakład Konstrukcji Stalowych
tel. 032 203 64 05
tel. kom. 600 929 952


Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Siedziba Straży Miejskiej w Katowicach - kojce dla psów i budynek gospodarczy

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) konstrukcji stalowej kojców dla psów oraz budynku gospodarczego.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/413127425/Siedziba_Strazy_Miejskiej_Katowice.zip

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie proszę o kontakt z Kierownikiem Budowy: Bartłomiej Szeja,  tel. 600 851648

Termin realizacji: połowa września 2010

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 27.08.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Izba Celna w Katowicach - wiaty techniczne wyświetleń: 2

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) wiat technicznych W01 i W04 w konstrukcji stalowej spawanej na budowie.

Wymiary należy dopasować do rysunku i gotowej stacji transformatorowej, w celu zachowania linii dachu.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/413127711/Wiata_techniczna.pdf

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym.

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Czesław Kaleta,  tel. 602 370686

Termin realizacji: pilne

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 20.08.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Izba Celna w Katowicach - drzwi przedskarbca

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) drzwi - kraty przedskarbca w konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/412679027/Drzwi_przedskarbca.pdf

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy: Czesław Kaleta,  tel. 602 370686

Termin realizacji: koniec września 2010

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11 do dnia 27.08.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Izba Celna w Katowicach - kojec dla psów wyświetleń: 3

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Proszę o ofertę na wykonanie (dostawa i montaż) dwóch kojców dla psów w konstrukcji stalowej ocynkowanej, wraz z podestami drewnianymi.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości zadania (robocizna, materiały, sprzęt).

Ofertę proszę przygotować w oparciu o dokumentację techniczną: do pobrania z internetu pod adresem: http://rapidshare.com/files/412669173/Kojec_dla_psow.pdf

lub do przesłania w formie elektronicznej po kontakcie z niżej podpisanym).

W celu dokonania wizji lokalnej na budowie prosimy o kontakt z Kierownikiem Budowy:

Czesław Kaleta,  tel. 602 370686

Termin realizacji: początek listopada 2010

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora

 

W ewentualnej umowie przewidziane są następujące zapisy:

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktur(y). Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek.

3. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4. Zamawiający dopuszcza zamianę zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z formy gotówkowej na bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową (której wzór został uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego) po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

5.Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail  zks@dombud.pl lub faksem na nr 032 203 00 11

do dnia 27.08.2010

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym.

 

Robert Bakonyi

P.B. „DOMBUD” S.A.

Zakład Konstrukcji Stalowych

tel. 032 203 64 05

tel. kom. 600 929 952

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/223/2010 wyświetleń: 3

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowa budynku Izby Celnej w Katowicach, przy ul. Słonecznej.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zaprasza do złożenia oferty dotyczącą wykonania elewacji  blachy cynkowo-tytanowej na budynku biurowca, magazynowo - garażowego oraz wiaty technicznej dla w/w obiektu.

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (M+R+S) wraz z wszystkimi warstwami przekroju zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.

Warstwy przekrojowe:

         blacha płaska cynkowo – tytanowa na rąbek kątowy,

         mata wentylacyjna/dystansowa,

         płyta OSB grubości 20 mm,

         ruszt drewniany NRO,

         pustka wentylowana,

         folia wiatrowa paroprzepuszczalna,

         wełna mineralna.

Ofertę prosimy oprzeć o dokumentację techniczną – oryginały do wglądu w siedzibie P.B. „DOMBUD” S.A.
w Katowicach przy ul. Drzymały 15, IV p., pok. 401. lub do pobrania z linku:

http://rapidshare.com/files/372609828/Budowlanka_-_projekt_wykonawczy.zip

Termin wykonania: 04.05 – 31.05.2010r.

Termin złożenia oferty: 16.04.2010r.

Gwarancja:  60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.       Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.

2.       Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

         70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

         30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

3.       „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku ewentualnych pytań z Państwa strony prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym -  Dział Przygotowania Produkcji pod numerami telefonu: 0728 314 974, 32/251 35 41, 32/251 35 13 wew. 133.

Ofertę kierować do Działu Przygotowania Produkcji: fax.: 32/251 10 88, mail: przygotowanie@dombud.pl.

 

                                                                               

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AP/495/2009 wyświetleń: 5

Kategoria: konstrukcje stalowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A. w Katowicach, zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu wykonawczego, wykonania, dostawy i montażu konstrukcji stalowej oraz pokrycia dachu budynku na w/w obiekcie (sala gimnastyczna).

Wycena powinna zawierać kompleksowe wykonanie całości zadania (konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, orynnowanie, itp.) zgodnie z dokumentacją wykonawczą, ST i projektem budowlanym:

Konstrukcja dachu; zakres – M+R+S:

1.      wykonanie i zatwierdzenie projektu wykonawczego konstrukcji stalowej wsporczej.

2.      wykonanie, dostaw i montaż elementów wsporczych dla dachu łukowego samonośnego: belek oczepowych, ściągów, krzyżulców.

Pokrycie dachu; zakres – M+R+S:

-      dostawa i montaż blachy trapezowej łukowej LT 70/0,75 mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze (wierzchnia - RAL 1002, spodnia – biała) jako górna warstwa,

-      dostawa i montaż systemowych profili dystansowych miedzy warstwami blach trapezowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,0 – 1,5 mm,

-      dostawa i montaż wełny mineralnej miękkiej typu Uni-Mata gr. 20 cm,

-      dostawa i montaż foli paroprzepuszczalnej,

-      dostawa i montaż blachy trapezowej łukowej LT 70/1,0 mm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze (wierzchnia - RAL 1002, spodnia – biała) jako dolna warstwa,

-      wykonanie i montaż kompleksowo obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowaniej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 1002 tj. (okap, blenad maskująca, systemowe bariery śniegowe, systemowa obróbka szczytowa lub inne przynależne dla dachu łukowego, gzymsów, itp.),

-      dostawa i montaż rynien ø 200 mm + osprzęt z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 1021,

-      dostawa i montaż rur spustowych ø 120 mm + osprzęt z blachy stalowej  powlekanej w kolorze RAL 1021,

Termin wykonania:  na przełomie października i listopada.

Termin nadsyłania ofert: 28.08.2009r.

Gwarancja: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez Inwestora.

Prosimy o określenie warunków dostaw i płatności.

W umowie przewidziane są zapisy:

1.      Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy. Kwota zabezpieczenia zostanie potrącona przez Zamawiającego z faktury. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, jej zwrot nastąpi na wniosek Wykonawcy :

-      70% w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

-      30% w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek”.

2.      „Cesja wierzytelności powstałych z niniejszej umowy dopuszczalna jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego”.  

W przypadku Państwa zainteresowania i pytań oraz otrzymania dokumentacji technicznej prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisanym: 0728 314 974, 032/251 35 41 wew. 133 lub email przygotowanie@dombud.pl.

Oferty prosimy przesyłać do działu Przygotowania Produkcji:

-      fax.: 032/251 10 88

-     e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »