Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii gazy medyczne

Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą wyświetleń: 255

Kategoria: gazy medyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
 

Dot.: „Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ulicy Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami”.P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji wg poniższego zestawienia:


  1. Instalacja wentylacji, klimatyzacji, chłodu, kolektorów słonecznych

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałow, urządzeń oraz ich składowanie, montaż kanałow wentylacyjnych, wykonanie izolacji termicznej kanałow wentylacyjnych, montaż przepustnic regulacyjnych oraz regulatorow wydatku, montaż klap przeciwpożarowych, montaż tłumikow hałasu, montaż central wentylacyjnych wraz z automatyka, montaż nagrzewnic elektrycznych, montaż nawilżaczy parowych, montaż wentylatorow, montaż elementow nawiewnych i wyciągowych ( kratki, nawiewniki,stropy laminarne ) montaż układow regulacji automatycznej, montaż klimatyzatorow, montaż rurociągow freonowych, wykonanie izolacji termicznej rurociągow freonowych, montaż agregatów wody lodowej, montaż rurociągów stalowych czarnych, czyszczenie, malowanie, napełnienie instalacji glikolem, montaż izolacji, montaż armatury, montaż kompletnych elementów obiegów układów chłodniczych, montaż kolektorów słonecznych, montaż wymienników, zbiorników buforowych, grup pompowych, badania instalacji, próby szczelności, przedmuchanie azotem, regulacja działania instalacji ( w tym rozruch 72h ) , pomiary kontrolne i kontrola działania instalacji. Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania takich jak : zawieszenia, podstawy, wsporniki i konstrukcje wsporcze pod urządzenia, uszczelki, silikon itp. – przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, demontaże, itp., nadzory branżowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

  1. Sieci i instalacje wod-kan oraz CO i CT

Sieci wod-kan

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie, wytyczenie trasy projektowanego przewodu wodociągowego, oraz pozostałe prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonanie: przekopów kontrolnych, podsypki, obsypki i zasypki, wykopów oraz pozostałe roboty ziemne, ułożenie i połączenie projektowanych przewodów grawitacyjnych kanalizacyjnych PCV, wykonanie projektowanych studzienek kanalizacyjnych, wykonanie włączeń na przyłączach kanalizacyjnych zrealizowanych w I etapie prac budowlanych, wykonanie włączeń do studni istniejących, wykonanie drenażu wzdłuż budynku od strony ulicy Kościuszki, próby szczelności , obrukowanie włazów studni w terenie nieutwardzonym, ułożenie i połączenie przewodów ciśnieniowych z rur polietylenowych zgrzewanych doczołowo, wykonanie włączenia do przyłącza wodociągowego zrealizowanego w I etapie (trójnik T2), na odgałęzieniu do przyłącza tymczasowego badania laboratoryjne jakości wody, montaż wodomierza, montaż zaworu zabezpieczającego przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz filtra mechanicznego, montaż kompletnych zasuw, kształtek, przejść szczelnych, odcięć, wykonanie połączeń, wykonanie bloków oporowych, zasypanie wykonanego przewodu wraz z zagęszczaniem gruntu, płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, obrukowanie skrzynek zasuw w terenie nieutwardzonym, wykonanie rozbiórek i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji i warunków Umowy, uporządkowanie terenu budowy po robotach, oznakowanie trasy rurociągów, wykonanie inspekcji TV kanałów, likwidacja i odcięcie nieczynnych rurociągów. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

Instalacje Wod-Kan

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie.Montaż rurociągów instalacji wodociągowych (woda zimna, ciepła, cyrkulacji, p.poż, skropliny), montaż armatury, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, montaż hydrantów, montaż zestawu hydroforowego na cele bytowe, montaż zestawu hydroforowego na cele p.poż, montaż zbiornika wody na cele bytowe, montaż stacji uzdatniania wody na cele bytowe, montaż przewodów kanalizacji sanitarnej w tym podposadzkowej, montaż przewodów kanalizacji deszczowej, montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji sanitarnej, montaż czyszczaków rewizyjnych na pionach i poziomach kanalizacji deszczowej, montaż wywiewek kanalizacyjnych, montaż armatury przeciw zalewowej (zasuwa burzowa) na instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż wpustów podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych, montaż sprzętu sanitarnego, wykonanie przejść ppoż, biały montaż, badania instalacji wodociągowych, badania instalacji kanalizacyjnych, regulacja działania instalacji wodociągowych, próby szczelności. Dostawa i montaż elementów niezbędnych do montażu i prawidłowego funkcjonowania takich jak : zawieszenia, uszczelki, itp. – przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych itp., nadzory branżowe itp. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

Instalacje CO i CT

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie, montaż rurociągów wraz z izolacją, armaturą, grzejnikami, montaż kompletnych elementów obiegów układów obiegów grzewczych, przejścia ppoż, oraz materiałów pomocniczych niezbędnymi do funkcjonowania instalacji, wszelkie niezbędne próby, płukanie, uruchomienia, przełożenie kolektorów, rozruchy, regulację, przejścia p.poż., malowanie, przekucia, przebicia, wykucie bruzd, odbiory robót zanikowych, demontaże, itp., nadzory branżowe. Zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i STWiORB

  1. Gazy medyczne

Realizacja kompleksowa, zakup i dostarczenie materiałów, urządzeń oraz ich składowanie: instalacji wewnętrznych niepalnych gazów medycznych tj. tlenu. sprężonego powietrzamedycznego i próżni, instalacji odciągu gazów użytych do narkozy, stacji pomp próżni medycznej, stacji sprężarek powietrza medycznego, sygnalizacji alarmowej instalacji gazów medycznych, sygnalizacji alarmowej stanu źródeł zasilania instalacji gazów medycznych.w szczególności: ułożenie korytek i rur ochronnych dla ułożenia instalacji zasilającej urządzenia, instalacji sterowania i sygnalizacji alarmowej, ułożenie kabli i przewodow sygnalizacyjnych, montaż urządzeń, stacja sprężarek powietrza medycznego, sterownik mikroprocesorowy, przetwornik ciśnieniowo-napięciowy, sprężarki powietrza medycznego, badanie linii kablowych, pomiary rezystancji, badanie ppoż, montaż sygnalizatorów, skrzynek rozdzielnic, montaż rurociagów miedzianych, punktów poboru gazu, armatury, próby szczelności i wytrzymałości, Montaż (bez zakupu i dostawy) paneli nadłóżkowych, kolumn anestezjologicznych, kolumn chirur-gicznzch, kolumn IOM, kolumn wzmożonego nadzoru, paneli naściennych zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB


Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku.


Uwaga: rozliczenie obmiarowe ( Obmiar składany do 24 każdego miesiąca )

Termin realizacji: Luty 2015r. - Styczeń 2016r.

Kierownik Budowy: Michał Boborowski tel. 600-968-608

Termin złożenia oferty: ( AD2: 22.01.15, AD1 i AD3: 29.01.15r. )


Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 5 lat licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora (planowany termin odbioru końcowego 31.01.2016r.)

Kaucja gwarancyjna:

  1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

  2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

  3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Ewentualne pytania oraz ofertę kierować do:
Dział Realizacji Produkcji
Adrian Bucki
tel. 32/ 72 19 173 lub 604-483-683
adres e-mail:
a.bucki@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/477/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: gazy medyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Przebudowy pomieszczeń Centrum Pediatrii pod Oddział Gastroenterologiczny i Pracownię Endoskopii oraz nadbudowa istniejącego budynku szpitalnego dla potrzeb nowego Oddziału Rehabilitacyjnego i Zakładu Rehabilitacji w Sosnowcu przy ul. Zapolskiej 3.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji gazów medycznych na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1. instalacja gazów medycznych: demontaże, dostawa i montaż rurociągów, punktów poboru gazów medycznych, paneli nadłóżkowych oraz pozostałych materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją;
- dla Oddziału Rehabilitacyjnego roboty zakończyć na włączeniu do istniejącej instalacji na poziomie piwnicy; 
- dla Oddziału Gastroenterologicznego – dla instalacji tlenu i próżni roboty zakończyć na włączeniu do istniejącej instalacji na poziomie piwnicy, natomiast dla instalacji sprężonego powietrza roboty zakończyć na połączeniu z istniejącym pionem na poziomie I piętra.

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, napełnianie, przebicia otworów z wykonaniem uszczelnienia, wykucie bruzd wraz z zamurowaniem, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:

1. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysach ofertowych oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;
- przedmiar „Instalacja sanitarna – oddział gastroenterologiczny” pozycje 81 – 125, z pominięciem pozycji 119-121;

- przedmiar „Instalacja sanitarna – oddział rehabilitacyjny” pozycje 145 - 180, z pominięciem pozycji 162-168
- przedmiar „Przedmiar uzupełniający – oddział gastroenterologiczny” – całość
- przedmiar „Panele – oddział rehabilitacyjny” pozycje 159 - 163

2.  Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktur.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: styczeń 2013 r. - lipiec 2013 r.  - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: do dnia 12.12.2012r.

 

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

AP/ASz/860/2011

Kategoria: gazy medyczne
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot. Modernizacji oddziałów łóżkowych celem dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów i standardów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznych nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Moduły środkowe.

                P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji gazów medycznych na obiekcie j.w.

Krótka charakterystyka inwestycji:

Dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją:

1.     instalacja gazów medycznych – moduły środkowe (w osi 12-19): dostawa i montaż rurociągów, punktów poboru gazów medycznych oraz pozostałych materiałów;
na poszczególnych kondygnacjach (w osi 12-19) należy rozprowadzić rurociągi oraz zamontować punkty poboru gazów medycznych; rurociągi na poszczególnych kondygnacjach wyprowadzić za ścianę modułu środkowego (oś 12-19) i zaślepić;

W wycenie należy uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, rozruchy, napełnianie, przebicia otworów, wykucie bruzd wraz z zamurowaniem, itp. oraz wszelki zakres robót nie wyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do wykonania zadania i przekazania Inwestorowi.

Uwagi:

-         Rozliczenie ryczałtowe;

-         Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Termin realizacji: listopad 2011 – listopad 2012 - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Bartłomiej Szeja, tel. 600 851 648

Termin złożenia oferty: do dnia 27.10.2011r.

  

W przypadku Państwa zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »