Dombud - najlepszy deweloper w Katowicach Deweloper godny zaufania
Dombud S.A.

Powiadamianie o zamówieniach

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii dodaj swój adres e-mail!

Uwaga!
Po wpisaniu nowego adresu e-mail, otrzymasz wiadomość zwrotną z linkiem aktywacyjnym (aktywacja jest wymagana).

Informujemy, że prawidłowe dostarczanie wiadomości jest zależne od ustawień Twojej poczty elektronicznej.

Najczęściej dotyczy to konfiguracji filtrów antyspamowych i antywirusowych.

Dodaj swój adres e-mail, a będziesz powiadamiany o nowych zamówieniach z wybranej kategorii!

Zamówienia (archiwum) z kategorii gazowe

TN/AS/BŻ/2015 wyświetleń: 69

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej dla budynków 1, 2, 3, 4 i 5 (8 mieszkań/budynek). Dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku (proszę o kontakt).

Zakres robót:

instalacja gazu: dostawę i montaż materiałów i armatury zgodnie z dokumentacją, rozpoczynając od skrzynki gazowej na kurek główny na zewnątrz budynku, wykonanie podejść pod gazomierze (uchwyt gazomierzowy- belka montażowa, dostawą i montażem szafek gazowych), doprowadzenie instalacji do ściany budynku, wykonanie przejść gazoszczelnych, wejście i rozprowadzenie instalacji w budynku zgodnie z projektem wraz z wykonaniem niezbędnych przekuć i przebić przez ściany i stropy, montażu tulei ochronnych, a kończąc na montażu filtrów przed kotłami i podłączeniu kotłów w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Uwaga:
- dostawa kotłów i montaż po stronie Zamawiającego
- wykonanie fundamentu (postumentu) pod skrzynki gazowe po stornie Zamawiającego
- dostawa i montaż szafki gazowej pod kurek główny po stronie PSG

kompleksowe roboty: montaż rurociągów wraz z armaturą, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem, wykonanie podejść pod gazomierze, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, itp.

Uwaga:
-
podłączenie instalacji gazowej z kotłami nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji – próbę należy przeprowadzić ponownie.
-prosimy o podanie ceny dla budynku (8 mieszkań) wyceny dokonać na materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zestawieniem materiałów, wszelkie braki lub rozbieżności w stosunku do zestawienia materiałowego wycenić zgodnie z dokumentacją;

Termin realizacji: bud. nr 1: 01.06.2015 – 27.11.2015
bud. 2, 3, 4, 5 - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Termin złożenia oferty: 08.05.2015 r
Wymagana gwarancja: 66 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:
1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/111/2013 wyświetleń: 23

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej dla segmentów 1, 2, 3 i 4 (24 budynki). .

Zakres robót:
instalacja gazu: dostawę i montaż materiałów i armatury zgodnie z dokumentacją, rozpoczynając od skrzynek gazowych na zewnątrz budynku (wraz z dostawą i montażem szafek gazowych), doprowadzenie instalacji do ściany budynku, wykonanie przejść gazoszczelnych, wejście i rozprowadzenie instalacji w budynku zgodnie z projektem wraz z wykonaniem niezbędnych przekuć i przebić przez ściany i stropy, montażu tulei ochronnych, wykonanie podejść pod gazomierze (uchwyt gazomierzowy- belka montażowa) a kończąc na montażu filtrów przed kotłami i podłączeniu kotłów w terminie wskazanym przez Zamawiającego (dostawa kotłów i montaż po stronie Zamawiającego).

kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, ułożenie taśmy lokalizacyjnej, zabezpieczenie antykorozyjne taśmą PE rur stalowych w ziemi, montaż rurociągów wraz z armaturą, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem, wykonanie podejść pod gazomierze, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, itp.

Uwaga:
-
podłączenie instalacji gazowej z kotłami nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji – próbę należy przeprowadzić ponownie – wyszczególnić kwotę z oferty cenowej.

-prosimy o podanie ceny dla budynku typ 1 i 3 oraz dla bud. typ 2 i 4, wyceny dokonać na materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zestawieniem materiałów, wszelkie braki lub rozbieżności w stosunku do zestawienia materiałowego wycenić zgodnie z dokumentacją;

Termin realizacji: bud. 1.1-1.6: 01.09.2014 – 30.09.2014
bud. typ 2, 3, 4 - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Termin złożenia oferty: 14.08.2014 r
Wymagana gwarancja: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.
Kaucja gwarancyjna:
1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/461/2014 wyświetleń: 33

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – budynków byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu ul. 3-go Maja dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

P.B. „Dombud” S.A. w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przełożenia gazociągu na obiekcie jw.

Krótka charakterystyka inwestycji:

1. przekładka gazociągu niskiego ciśnienia fi100 na długości ok. 28m: dostawa i montaż materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją: przekładka na odcinku A-B zgodnie z dokumentacją, włączenia w istniejący gazociąg, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, odbiory, uzgodnienia, nadzór rejonowej gazowni, pozostałe nadzory branżowe, kompleksowe roboty ziemne (rozbiórka oraz odtworzenie nawierzchni – w miejscu istniejącej drogi wykonać podbudowę z kamienia,  wykopy, ewentualny przewiert pod schodami budynku nr 91, zasypanie z zagęszczeniem, ewentualne podsypki i obsypki piaskowe), likwidacja istniejącego gazociągu (przedmuchanie gazem obojętnym, zaślepienie), itp.

 

Uwaga:  

- należy złożyć ofertę w postaci kosztorysu;

- ofertę należy przygotować w dwóch wersjach: 1. Możliwe odcięcie gazu do budynku 91 na czas wykonywania przepięcia gazu. 2. Brak możliwości odcięcia dopływu gazu do budynku 91

Termin realizacji: kwiecień 2014 r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy.

Kierownik Budowy: Krzysztof Wiesławski tel. 662 272 948

Termin złożenia oferty: 01.04.2014 r.

Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu przez Inwestora.

Kaucja gwarancyjna:

1.     Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.     Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.     Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 32/72 19 184, 602 138 486.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/37/2014 wyświetleń: 3

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy trzech budynków wielorodzinnych wolnostojących 3-kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i dojazdami z istniejącej drogi wewnętrznej przy ul. Botanicznej w Chrzanowie - budynek (A1, E).
 P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla budynków A1 i E (25 mieszkań).
Szczegóły:
 - wewnętrzna instalacja gazu w budynkach A1 i E: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafce kurka gazowego głównego na zewnątrz budynku (z dostawą szafki gazowej), rozprowadzenie instalacji zgodnie z projektem wraz z wykonaniem niezbędnych przekuć i przebić przez ściany i stropy, do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe oraz podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów);
- montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, pomiary, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, wykonanie podejść pod gazomierze, odbiory robót zanikowych, itp.
Uwaga:
-podłączenie instalacji gazowej z kotłami nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji – próbę należy przeprowadzić ponownie
-prosimy o przesłanie kosztorysu ofertowego.


Uwagi:
-Rozliczenie - ryczałt.
-Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 48 m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora.
-Wyceny dokonać na urządzeniach i materiałach wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zestawieniem materiałów i robót, wszelkie braki lub rozbieżności w stosunku do przedmiaru wycenić zgodnie z dokumentacją;
Termin realizacji:  maj 2014.
Termin złożenia oferty: do dnia 14.03.2014r..

Kaucja gwarancyjna:
1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


Z poważaniem
Anita Szul
W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/69/2013

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla budynków 1-14. Dokumentacja techniczna zostanie przesłana po uprzednim kontakcie tel. lub mailowym.

Zakres robót:
wewnętrzna instalacja gazu w budynkach 1-14: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia tj od kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazomierza na zewnątrz budynków 1-14 (z dostawą i montażem szafki gazowej), wejście i rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach zgodnie z projektem wraz z wykonaniem niezbędnych przekuć i przebić przez ściany i stropy, do wykonania podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów);

kompleksowe roboty ziemne: montaż rurociągów wraz z armaturą, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem, wykonanie podejść pod gazomierze, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, itp.

Uwaga:
-
podłączenie instalacji gazowej z kotłami nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji – próbę należy przeprowadzić ponownie – wyszczególnić kwotę z oferty cenowej.
-prosimy o przesłanie kosztorysu ofertowego.

Termin realizacji: od kwiecień 2014 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy
Termin złożenia oferty: 17.01.2014 r.
Wymagana gwarancja: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:
1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177, 784 640 093.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

TN/AS/70/2013

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla budynków 1-9 (18 mieszkań). Dokumentacja techniczna zostanie przesłana po uprzednim kontakcie tel. lub mailowym.

Zakres robót:
wewnętrzna instalacja gazu w budynkach 1-9: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia tj od kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazomierza na zewnątrz budynków 1-9 w linii ogrodzenia (z dostawą i montażem szafki gazowej), doprowadzenie instalacji do ściany budynków, montaż kurka odcinającego, wejście i rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach zgodnie z projektem wraz z wykonaniem niezbędnych przekuć i przebić przez ściany i stropy, do wykonania podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów);

kompleksowe roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczeniem i ewentualnym odwodnieniem, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, zasypanie z zagęszczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, ułożenie taśmy lokalizacyjnej, montaż rurociągów wraz z armaturą, montaż rur ochronnych zgodnie z projektem, wykonanie podejść pod gazomierze malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, itp.

Uwaga:
-
podłączenie instalacji gazowej z kotłami nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w przypadku jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji – próbę należy przeprowadzić ponownie – wyszczególnić kwotę z oferty cenowej.
-prosimy o przesłanie kosztorysu ofertowego.

Termin realizacji: od kwiecień 2014 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy
Termin złożenia oferty: 17.01.2014 r.
Wymagana gwarancja: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:
1.Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.
2.Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.
3.Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
- 70 % w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót,
- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Z poważaniem
Anita Szul

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Inwestycji Deweloperskich pod numerami tel.: 32/72 19 177, 784 640 093.

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

DA/ASz/690/2013 wyświetleń: 4

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

dot.: budowy budynku wielorodzinnego wolnostojącego 3-kondygnacyjnego w Chrzanowie przy ul. Botanicznej – bud. A2.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla budynku A2 (11 mieszkań).

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu w budynku A2: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafce kurka gazowego głównego na zewnątrz budynku A2 (z dostawą szafki gazowej), rozprowadzenie instalacji zgodnie z projektem wraz z wykonaniem niezbędnych przekuć i przebić przez ściany i stropy, do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe (z dostawą drzwiczek gazowych do szachtów) oraz podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów);

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulacje, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.

Termin realizacji: od 14.10.2013 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 27.09.2013 r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/573/2012 wyświetleń: 1

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalno-usługowego w Oświęcimiu, przy ul. Żwirki i Wigury.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w segmencie 2 i 3 (segmenty mieszkalne).

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu (segment 2 i 3): dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafkach kurka gazowego głównego na zewnątrz budynku (z dostawą szafek) do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe (z dostawą szafek), podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów) oraz podejść pod kuchenki gazowe wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kuchenek);

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.

Termin realizacji: I kwartał 2013 r. - szczegóły do ustalenia z Kierownikiem Budowy
Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989
Termin złożenia oferty: 02.01.2013 r.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia i materiały: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

PP/ASz/93/2012 wyświetleń: 3

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Chorzowie przy ul. Miechowickiej i Krakusa.

                P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (2 x 30 mieszkań).

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafkach kurka gazowego głównego na zewnątrz budynku (z dostawą szafek) do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe, podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów) oraz podejść pod kuchenki gazowe wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kuchenek);

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.

Termin realizacji: od 01.10.2012 r. - sukcesywnie według ustaleń z Kierownikiem Budowy

Kierownik Budowy: Marcin Chmieliński, tel. 666 027 716

Termin złożenia oferty: 19.09.2012r.

Wymagana gwarancja:  48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót  przez Zamawiającego.

 

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

  

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Realizacji Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Realizacji Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: a.szuniewicz@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/233/2012 wyświetleń: 2

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gierałtowicach przy ul. Ogrodowej.

            P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej na obiekcie j.w.

Zakres robót:

instalacja gazowa: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafce kurka gazowego głównego w ogrodzeniu posesji (z dostawą szafki bez dostawy gazomierza i reduktora), prowadzenie rurociągu, zabudowa szafki SK z kurkiem odcinającym, roboty zakończyć na:
- wersja 1: przejściu przez ścianę budynku i zaślepieniu rury;
- wersja 2: wykonaniu podejścia pod kocioł wraz z jego podłączeniem;

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, roboty ziemne: pełna obsługa geodezyjna podczas wykonywania prac, rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz jej odtworzenie na trasie prowadzonych robót, wykopy wraz z zabezpieczeniem, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie z zagęszczeniem, odbiory robót zanikowych, nadzór i odbiory rejonowej gazowni, itp.

Uwaga: przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy; wszelkie braki lub rozbieżności należy przyjąć zgodnie z dokumentacją;

Przewidywany termin realizacji robót:  maj 2012r.  

Termin złożenia oferty: 23.04.2012r.

Kierownik Budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231;

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: anias@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/ASz/326/2011 wyświetleń: 2

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Katowicach, przy ul. Boya Żeleńskiego.

            P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla czterech budynków jednorodzinnych (7, 8, 9, 10) oraz sześciu budynków typu bliźniak (1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A) na osiedlu j.w.

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją; od miejsca włączenia w szafkach kurka gazowego głównego na zewnątrz budynku (z dostawą szafek bez wyposażenia) do wykonania podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów) oraz podejść pod kuchenki gazowe wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kuchenek);

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, przejścia gazoszczelne, roboty ziemne, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni,  itp.

Przewidywany termin realizacji robót:  montaż rurociągów: od II połowy maja 2011 do 15 lipca 2011; podłączenie urządzeń: wrzesień 2011r.

Termin złożenia oferty: 16.05.2011r.

Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/79/2011 wyświetleń: 1

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły

Dot.: Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w Zawierciu, przy ul. Porębskiej.

            P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla dwóch budynków: A (31 mieszkań) i B (27 mieszkań i 6 lokali handlowo-usługowych) na osiedlu j.w.

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją od kurka głównego w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafek bez reduktorów) do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe (z dostawą szafek gazowych), podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów) oraz podejść pod kuchenki gazowe wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kuchenek);

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, czyszczenie, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, roboty ziemne, przejścia gazoszczelne, p.poż, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni,  itp.

Przewidywany termin realizacji robót:  montaż rurociągów: od II połowy marca 2011r.

Termin złożenia oferty: 14.02.2011r.

Kierownik Budowy: Łukasz Bogacz, tel. 600 838 526

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

1.        Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

2.        Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

3.        Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

- 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

- 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

 

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl

 

 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/967/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w Chrzanowie, przy ul. Szpitalnej.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla dwóch budynków typu czworak (C5 i C4), jednego budynku typu bliźniak (B) oraz siedmiu segmentów jednorodzinnych (S4-S10) na osiedlu j.w.

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją od miejsca włączenia w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafek bez wyposażenia) do wykonania podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów) oraz podejść pod kuchenki gazowe wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kuchenek); szafki gazowe zewnętrzne w kolorze brąz;

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, wykopy, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.

Przewidywany termin realizacji robót: montaż rurociągów: od 17 stycznia 2011 do 8 kwietnia 2011; podłączenie urządzeń: maj 2011r.

Termin złożenia oferty: 05.01.2011r.

Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
  -
  70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,
  -
  30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

W przypadku Państwa zainteresowania oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny z niżej podpisaną – Dział Przygotowania Produkcji pod numerami tel.: 602 138 486, 32/72 19 184.

Ofertę prosimy przesłać do Działu Przygotowania Produkcji: fax: 32/72 19 200, mail: przygotowanie@dombud.pl


 

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/922/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot. Rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Cieszyńskiej

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na obiekcie j.w.

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją tj. od kurka głównego w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafki bez wyposażenia) do wykonania podejść pod urządzenia oraz podłączenie urządzeń (bez ich dostawy).

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, instalacja detekcji awaryjnego wypływu gazu, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, odbiory, nadzór rejonowej gazowni, przejścia p.poż przez przegrody (masa + opaska HILTI), itp.

Uwagi:

 • Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym, na podstawie uzgodnionych cen wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót;

 • Wymagana gwarancja na wykonane roboty, zainstalowane urządzenia oraz zastosowane materiały: 60 m-cy licząc od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora

Przewidywany termin realizacji robót: styczeń 2010r.

Termin złożenia oferty: 20.12.2010r.

Kierownik budowy: Krzysztof Nazaruk, tel. 698 655 866

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
  -
  70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora,
  -
  30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 72 19 184
fax: 32/ 72 19 200
kom. 602 138 486

adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/839/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w rejonie ul. Kędzierzyńskiej i Czempiela w Rudzie Śląskiej.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla trzech budynków (A3, B4 i B5 – po 34 mieszkania w każdym budynku) na osiedlu j.w.

Zakres robót:

wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją od miejsca włączenia w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafek bez wyposażenia) do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe (z dostawą szafek gazowych) oraz podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów).

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, odbiory, nadzór rejonowej gazowni, zabezpieczenia p.poż, itp.

Przewidywany termin realizacji robót: II połowa listopada 2010r.

Termin złożenia oferty: 10.11.2010r.

Kierownik budowy: Rafał Szulczak, tel. 602 224 231

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:

 1. 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,

 2. 30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.

Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 032 251 35 41, 251 35 13 wew. 184;
kom. 602 138 486

adres e-mail: przygotowanie@dombud.pl

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

ZP/AM/815/2010 wyświetleń: 1

Kategoria: gazowe
Kliknij aby zobaczyć szczegóły
Dot.: Budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w Chrzanowie, przy ul. Szpitalnej.

P.B. „Dombud” S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla dwóch budynków typu dziewięciorak (D1 i D2 - po 9 mieszkań w każdym budynku) na osiedlu j.w.

Zakres robót:
wewnętrzna instalacja gazu: dostawa i montaż materiałów, armatury i urządzeń zgodnie z dokumentacją od miejsca włączenia w szafkach gazowych na zewnątrz budynku (z dostawą szafek bez wyposażenia) do wykonania podejść pod gazomierze mieszkaniowe, podejść pod kotły wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kotłów) oraz podejść pod kuchenki gazowe wraz z ich podłączeniem (bez dostawy kuchenek); szafki gazowe wewnętrzne – żółte;

montaż urządzeń i rurociągów wraz z armaturą, malowanie rurociągów, wszelkie niezbędne próby, uruchomienia, pomiary, uzgodnienia, regulację, przekucia, przebicia, wykopy, odbiory robót zanikowych, nadzór rejonowej gazowni, itp.

Przewidywany termin realizacji robót: II połowa listopada 2010r.

Termin złożenia oferty: 03.11.2010r.

Kierownik Budowy: Robert Rosiek, tel. 728 314 989

Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 48 m-cy licząc od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

Kaucja gwarancyjna:

 1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu Umowy.

 2. Kwota zabezpieczenia będzie potrącona przez Zamawiającego z faktury.

 3. Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy:
  a)  70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru robót przez Inwestora,
  b)
  30 % w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji pod warunkiem terminowego usuwania zgłoszonych wad i usterek, na podstawie pogwarancyjnego protokołu odbioru.


Materiały przetargowe oraz szczegółowe informacje:
Dział Przygotowania Produkcji
Anna Mikołajczak
tel. 32/ 72 19 184;
kom. 602 138 486

adres e-mail: przygotowanie@dombud.plJeżeli chcesz być powiadamiany o nowych zamówieniach z tej kategorii, dodaj swój adres e-mail
Przejdź do formularza dodawania »
Osoba wprowadzająca:

Materiały

Jeśli jesteś rownież dostawcą materiałów budowlanych, zapraszamy do zapoznania się z systemem zamówień materiałów budowlanych.

przejdź do materiałów »